Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Trhy a tržní mechanismus Slovoekonomie je řeckého původu – „oikos nomos“ ve starořečtině znamená domácí hospodářství (oikos – dům,nomos – zákon).Na vznik a průběh ekonomických jevů v historii vznikaly rozdílné názory, koncipované v rámci různýchekonomických škol.Ekonomické školy se odlišujístupněm ekonomického poznánídosaženého v době svého vzniku a dále pakparadigmaty, tedy výchozími předpoklady určité teorie.Převládající úhel pohledu na ekonomické zákonitosti -ekonomie hlavního proudu. Ekonomie může nabývat dvou podob: Normativní ekonomievytváří hodnotové soudy. Určuje pravidla a dává doporučení (např. kdy se mají zvýšit daně, jaká opatření přijmout v boji proti inflací). Cílem je aktivní ovlivňování vývoje.Pozitivní ekonomiepouze popisuje a analyzuje ekonomiku takovou, jaká je (jaká je inflace, jak velký je hrubý domácí produkt atd.). Cílem je na základě popisu a analýz skutečnosti hledat zákonitosti fungování ekonomiky.Ekonomie je vědou, která byla v moderním pojetí koncipována v 18. století pod názvem „Politická ekonomie“.Za duchovního otce ekonomie je považován skotský filosofAdam Smith - „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ (1776).Ekonomie je vědouspolečenskou, tedy pojednává o chování lidí.Možné definice ekonomie: Ekonomie je věda zkoumající, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny.P. A. Samuelson Ekonomie je společenská věda o racionálním ekonomickém jednání lidí v podmínkách vzácnosti.Ekonomický slovník Hindls, Holman, Hronová Ekonomie je studium organizačních forem, jejichž prostřednictvím lidstvo řeší fundamentální problém vzácnosti. Potřeby každé společnosti přesahují potřeby disponibilních zdrojů (výrobních faktorů), proto musí existovat mechanismus, který tyto zdroje alokuje mezi vzájemně si konkurující užití. Macmillanův slovník moderní ekonomie →Ekonomie se zabýváomezeností zdrojů, která vyvolává nutnost jejich efektivníalokace (rozdělení). →Stále rostoucí potřeby lidí naráží v každém okamžiku lidského vývoje naomezenost zdrojů. Žádné společnosti se nepodařilo uspokojit všechny potřeby všech lidí, to je utopie (původcem slova utopie je Thomas More, 1478-1535). Ekonomie je věda, viz předchozí definice.Ekonomika je soubor výrobních zařízení, pracovníků, suma znalostí a technologií, hospodaření jakéhokoliv subjektu (jednotlivce, domácnosti, podniku, státu) → ekonomika je objekt, který zkoumá ekonomie. Mikroekonomie – předmětem zkoumání je chování ekonomických subjektů domácnosti a podniku (např. rozhodování spotřebitelů, analýza konkurenčního prostředí).Makroekonomie – předmětem zkoumání je ekonomický systém jako celek, např. celková spotřeba domácností → pracuje s tzv. agregovanými (celkovými, souhrnnými) veličinami. Za každou makroekonomickou veličinou je nutné spatřovat velký počet mikroekonomických dějů Význampředpokladů → předpoklady usnadňují pochopení světa kolem nás.Předpokladceteris paribusje principem zjednodušení reality –za jinak nezměněných (neměnných) podmínek. →v rámci zkoumání ekonomických jevů si definujeme jaké veličiny a vztahy jsou předmětem našeho zájmu a ostatní faktory, přestože také ovlivňují zkoumané jevy, bereme jako neměnné (nebereme je v potaz); →např. budeme-li zkoumat otázku, do jaké míry závisí počet prodaných aut na ceně, musíme zajistit, aby všechny ostatní faktory (např. výše důchodů domácností, ceny benzínu, ceny náhradních dílů, aj.) byly v čase neměnné (za jinak stejných podmínek). Jedním z nejvýznamnějších problémů ekonomického uvažování jesubjektivnost– každý jednotlivec posuzuje ekonomické jevy prizmatem své předchozí výchovy a zkušeností.Ekonomické zákonitosti se prosazujístochasticky (pravděpodobnostně), nikolivdeterministicky. Na rozdíl od přírodních věd můžeme pouze říci, že nastane-li jev A, pak s určitou pravděpodobností nastane rovněž jev B → veličiny ovlivňující ekonomické chování člověka nejsou objektivně měřitelné (např. jako hmotnost, dráha a čas ve fyzice).Ekonomie je vědouexaktní, ale „méně exaktní“, než vědy přírodní, protože předmětem zkoumání ekonomie je člověk, jehož chování je obtížně předvídatelné, tedy ovlivňovanésubjektivními faktory→ nelze měřit chuť, náladu, únavu, strach, důvěru, jistotu.Ekonomie je také oproti jiným vědám více vědoupolitickou → zabývá se otázkami dotýkajících se všech členů společnosti, které mají bezprostřední vliv na blahobyt lidí.Ve společnosti převládá víra v ekonomickou moc vlády. Lidé jsou přesvědčeni, že vlády mohou udělat hodně např. pro snížení nezaměstnanosti, hospodářský růst, růst mezd nebo pro sílu domácí měny.Ačkoliv jsou ekonomické zákonitosti stále stejné,politika do určité míry ekonomiku ovlivňuje. Bude se tedy zřejmě lišit hospodářská politika pravicových a levicových vlád, ačkoliv ekonomické zákonitosti jsou stále stejné.Bezprostřední dopad na ekonomiku másvoboda volby→ na svobodě volby je založen tržní mechanismus.Svoboda volby –možnost vybrat si mezi příležitostmi, které se nabízejí (využití volného času, výběr školy, zaměstnání atd.).)Jedinec není pouzesubjektem volby, ale takéobjektem volby.Svoboda volby vede ksoutěžia tedy kekonkurenci→ je hybnou silou zdokonalování člověka a je motorem společenského vývoje.Součástí svobody volby jeriziko anejistota.Svoboda volby a snaha uspokojovat svoje vlastní zájmy je zdrojemmotivace.Tržní ekonomika je systémem, který je založen naekonomické svobodě volby – na tržní konkurenci. Model tržní ekonomiky obstál v historické soutěži s alternativními ekonomickými systémy.Soutěž motivuje k dobrým výkonům.Systém založený na svobodě jednotlivce umožňuje člověku sledovatvlastní zájmya zároveň uspokojovat zájmy jiných, tj. celé společnosti.Pojemspolečenský zájemlze chá

Témata, do kterých materiál patří