Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Vymezení základních pojmů
  Trhy a tržní mechanismus

 • Slovo ekonomie je řeckého původu – „oikos nomos “ ve starořečtině znamená domácí hospodářství (oikos – dům, nomos – zákon).

 • Na vznik a průběh ekonomických jevů v historii vznikaly rozdílné názory, koncipované v rámci různých ekonomických škol.

 • Ekonomické školy se odlišují stupněm ekonomického poznání dosaženého v době svého vzniku a dále pak paradigmaty, tedy výchozími předpoklady určité teorie.

 • Převládající úhel pohledu na ekonomické zákonitosti - ekonomie hlavního proudu.

Ekonomie může nabývat dvou podob:

 • Normativní ekonomie vytváří hodnotové soudy. Určuje pravidla a dává doporučení (např. kdy se mají zvýšit daně, jaká opatření přijmout v boji proti inflací). Cílem je aktivní ovlivňování vývoje.

 • Pozitivní ekonomie pouze popisuje a analyzuje ekonomiku takovou, jaká je (jaká je inflace, jak velký je hrubý domácí produkt atd.). Cílem je na základě popisu a analýz skutečnosti hledat zákonitosti fungování ekonomiky.

 • Ekonomie je vědou, která byla v moderním pojetí koncipována v 18. století pod názvem „Politická ekonomie“.

 • Za duchovního otce ekonomie je považován skotský filosof Adam Smith - „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ (1776).

 • Ekonomie je vědou společenskou, tedy pojednává o chování lidí.

 • Možné definice ekonomie:

  • Ekonomie je věda zkoumající, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny. P. A. Samuelson

  • Ekonomie je společenská věda o racionálním ekonomickém jednání lidí v podmínkách vzácnosti. Ekonomický slovník Hindls, Holman, Hronová

  • Ekonomie je studium organizačních forem, jejichž prostřednictvím lidstvo řeší fundamentální problém vzácnosti. Potřeby každé společnosti přesahují potřeby disponibilních zdrojů (výrobních faktorů), proto musí existovat mechanismus, který tyto zdroje alokuje mezi vzájemně si konkurující užití. Macmillanův slovník moderní ekonomie

→ Ekonomie se zabývá omezeností zdrojů, která vyvolává nutnost jejich efektivní alokace (rozdělení).

→ Stále rostoucí potřeby lidí naráží v každém okamžiku lidského vývoje na omezenost zdrojů. Žádné společnosti se nepodařilo uspokojit všechny potřeby všech lidí, to je utopie (původcem slova utopie je Thomas More, 1478-1535).

 • Ekonomie je věda, viz předchozí definice.

 • Ekonomika je soubor výrobních zařízení, pracovníků, suma znalostí a technologií, hospodaření jakéhokoliv subjektu (jednotlivce, domácnosti, podniku, státu) → ekonomika je objekt, který zkoumá ekonomie.

 • Mikroekonomie – předmětem zkoumání je chování ekonomických subjektů domácnosti a podniku (např. rozhodování spotřebitelů, analýza konkurenčního prostředí).

 • Makroekonomie – předmětem zkoumání je ekonomický systém jako celek, např. celková spotřeba domácností → pracuje s tzv. agregovanými (celkovými, souhrnnými) veličinami. Za každou makroekonomickou veličinou je nutné spatřovat velký počet mikroekonomických dějů

 • Význam předpokladů → předpoklady usnadňují pochopení světa kolem nás.

 • Předpoklad ceteris paribus je principem zjednodušení reality – za jinak nezměněných (neměnných) podmínek.

Témata, do kterých materiál patří