Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

robních faktorů, zdroje surovin a energií, přírodní podmínky (klima), podnikatelské prostředí (legislativa, instituce).Růst agregátní nabídky (posun křivky doprava) může být stimulován: poklesem výrobních nákladů v ekonomice jako celku (např. levnější suroviny, nižší úroveň nominálních mezd); technickými, technologickými a inovačními změnami s dopadem na růst celkové produktivity práce a kapitálu; dovozem kapitálu; nižší úrovní úrokových sazeb; větším počtem obyvatel v produktivním věku; nižší úrovní sociálních dávek (a větší motivací k práci). Pokles krátkodobé agregátní nabídky (posun křivky doleva) může být vyvolán: růstem výrobních nákladů (růst cen vstupů); stagnací produktivity práce a kapitálu; zásahy státu.Neoklasický (monetaristický) pohled → AS je v grafickém vyjádření svislicí → cenová hladina neovlivňuje reálný výstup ekonomiky → jakékoliv zvýšení agregátní poptávky zvýší cenovou hladinu, nikoliv objem výroby a zaměstnanost → zvýšení objemu výroby a zaměstnanosti vyžaduje opatření na straně nabídky.Keynesiánský pohled→až do bodu plné zaměstnanosti má křivka AS vodorovný průběh (je dokonale elastická) → předpokládá se nepružnost cen → ceny neklesají, i když ekonomické zdroje nejsou využívány → zvýšení agregátní poptávky zvýší objem výroby, nikoliv ceny → ceny rostou až v případě, kdy se dosáhne hladiny plné zaměstnanosti → vláda by měla kontrolovat agregátní nabídku, aby zajistila, že při stavu plné zaměstnanosti nastane rovnováha. Agregátní poptávka Agregátní poptávka je součtem poptávky (výdajů) jednotlivých spotřebitelů (domácností, domácích a zahraničních podniků, státu) po zboží a službách.Celková suma výdajů za statky a služby v ekonomice: Y = C + I + G + X Křivka agregátní poptávky (AD, angl.Aggregate Demand) vyjadřuje, jaké množství spotřebních a investičních statků jsou domácnosti a podniky ochotny kupovat při určité cenové hladině.Předmětem tržní poptávky jsou spotřební statky a statky investiční.Agregátní poptávka vyjadřuje vztah mezi cenovou hladinou a sumou statků, které spotřebitelé chtějí nakupovat.Průběh křivky agregátní poptávky odvozujeme od poptávky po reálných peněžních zůstatcích – nikoliv jako „součet“ poptávkových křivek individuálních statků.Průběh křivky agregátní poptávky je klesající vlivem působení: efektu reálných peněžních zůstatků – růst cenové hladiny snižuje reálnou hodnotu peněžních aktiv → omezování výdajů, efektu úrokové míry (i) – růst cenové hladiny vede ke zvýšení poptávky po penězích (domácnosti prodávají dluhopisy a jiná aktiva, aby udrželi reálné peněžní zůstatky na původní výši) - růst úrokové míry - snížení investiční aktivity podniků, spotřeby a reálného HDP, efektu mezinárodního obchodu – zvýšení cenové hladiny v zemi A zvyšuje import ze země B (levnější zboží) a snižuje export ze země A (dražší zboží).Pokles cenové hladiny má účinky opačné: lidé a firmy zjišťují, že se jejich reálné zůstatky zvýšily, dochází tak ke snížení přebytečných peněžních zůstatků tak, že nakupují dluhopisy a jiná aktiva, což snižuje jejich úrokovou míru, nižší úroková míra zvyšuje investice a spotřebu a reálný HDP roste. Křivka agregátní poptávky nám ukazuje, že reálný HDP, který lidé a firmy chtějí kupovat, je klesající funkcí cenové hladiny.Po křivce AD se ekonomika pohybuje, když se při dané nominální peněžní zásobě mění cenová hladina.Celá křivka AD se posouvá, když se mění nominální peněžní zásoba.Vliv na velikost (změnu) peněžní zásoby má centrální banka – viz peněžní politika centrální banky (pokles (i) a růst investic). Kromě cenových faktorů působí na trhy řada faktorů necenových – faktory, které ovlivňují trh, vyvolávají změny v nabízeném (anebo poptávaném) množství a v konečném důsledku působí i na cenu.Další faktory ovlivňující posun křivky AD: optimistická očekávání spotřebitelů a investorů; snížení daní → zvýšení disponibilního důchodu (spotřeby) obyvatelstva, zvýšení investic ze strany podniků; zvýšení vládních výdajů; depreciace (znehodnocení) kurzu domácí měny → růst exportu a pokles importu; ekonomické oživení v zahraničí → růst důchodů v zahraničí zvyšuje poptávku po zahraničních výrobcích v dané zemi → růst exportu do dané země. Faktory ovlivňující agregátní poptávku Výdaje domácností: bohatství spotřebitelů – pakliže bohatství spotřebitelů klesá (pokles reálné hodnoty aktiv), zvyšuje se jejich sklon k úsporám a snižuje se agregátní spotřeba; efekt bohatství spotřebitelů je nezávislý na cenové hladině (např. pokles cen akcií vede k poklesu bohatství, aniž by se cenová hladina změnila); očekávání spotřebitelů v souvislosti se zvyšováním/snižováním důchodů; zadlužení spotřebitelů – výše spotřeby je ovlivňovánai; daňové zatížení a transferové platby.Investiční výdaje: úroková míra –ceteris paribus ve

Témata, do kterých materiál patří