Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

á v tržních (běžných) cenách daného roku (tzn., že nominální HDP neabstrahuje od inflace). HDP reálný upravuje HDP nominální tak, že produkt oceňuje vcenách výchozího roku, tj. vestálých cenách (tržní cena oproštěná o inflaci);stálé ceny jsou tržní ceny, které byly aktuální ve výchozím roce;umožňuje srovnávat změnu (růst či pokles) HDP v čase. - HDPR - HDP reálný - HDPN - HDP nominální - ICD – implicitní cenový deflátor Implicitní cenový deflátor ICD[%] – jeden ze základních cenových indexů, jejichž prostřednictvím se měří inflace (růst cenové hladiny): HDP potenciální Úroveň výstupu ekonomiky při plném a efektivním využívání výrobních faktorů, tj. maximální udržitelná úroveň ekonomického výstupu (viz hranice produkčních možností). V modelu AS-AD se vychází z předpokladu, že právě dlouhodobá ASL je na úrovni HDPP. Metody výpočtu HDP Měření HDP je založeno na systému národních účtů. Ty jsou zpracovávány podle metodiky OSN a jsou tedy srovnatelné mezi jednotlivými zeměmi. Jedná se o tyto účty: - podnikový, - domácností, - státu, - styku s cizinou, - kapitálový účet. Z hlediska ekonomického růstu je důležitý kapitálový účet, který zachycuje zdroje a možnosti růstu. Jde o tvorbu kapitálu na domácí a zahraniční investice. Tři metody výpočtu HDP: 1) produkční metoda, 2) výdajová metoda a 3) důchodová metoda. Produkční metoda Produkční metoda je založena na součtu hodnot přidaných zpracováním nakoupeného materiálu a polotovarů ve všech odvětvích národního hospodářství. HDP je tak sumou prodejů na straně finální nabídky, po odečteníhodnoty meziproduktů. Jestliže bychom pouze sečetli produkci jednotlivých odvětví dohromady, nedošli bychom ani k hrubému domácímu produktu (HDP), ani k hrubému národnímu produktu (HNP), ale k nesmyslným číslům, neboť bychom započítávalimeziprodukt. Výrobní metodou se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty (které nejsou rozvrženy do sektorů a odvětví).Na straně zdrojů se zachycuje produkce a na straně užití mezispotřeba.Hrubá přidaná hodnota je rozdílem mezi produkcí a mezispotřebou.Vzhledem k tomu, že produkce se oceňuje v základních cenách a užití v kupních cenách, je strana zdrojů za národní hospodářství celkem doplněna o daně snížené o dotace na výrobky.HDP = Produkcemínus Mezispotřebaplus Daně z produktůmínus Dotace na produkty Výdajová metoda Součet výdajů jednotlivých ekonomických subjektů za nákup finálníchvýrobků aslužeb(tj.bez meziproduktu) hrubé domácí výdaje.HDP je tedy součtem výdajů na konečnou spotřebu, přičemž nakupované statky již nebudou využity ve výrobním procesu, nýbrž spotřebovány.HDP = C + I + G + X (viz agregátní výdaje)GDP = Consumption + Gross Investment +Government Spending + (Export − Import) C = výdaje domácností na spotřebu: výdaje na dlouhodobou spotřebu (automobily, zařízení domácnosti), - výdaje na krátkodobou spotřebu (potraviny, oblečení), - výdaje na služby (lékařské, právnické, nájemné, kultura), - položka nezahrnuje výstavbu rodinných domů a bytů. I = hrubé soukromé investice (I = NI +A, NI – Netto Investment, A - Amortization): - obnovovací investice podnikové sféry (reinvestice - věcně jde o nahrazení vyřazených investičních statků, tedy sešrotovaných již nepoužitelných strojů, zbouraných továrních budov apod.) a čisté investice, které rozšiřují stávající investiční statky; - investicí je také zvýšení zásoby surovin a hotových výrobků na skladě; - obvykle se do investic započítává i výstavba rodinných domů a bytů; - položka nezahrnuje nákup finančních produktů (cenných papírů), které jsou klasifikovány jako úspory. G = vládní výdaje na nákupy finálních výrobků a služeb: -investiční výdaje vlády, bez transferových plateb (platby státu, které směřují k jednotlivci, aniž by šlo o směnu zboží nebo služby). X = čistý export (vývoz – dovoz), zohledněny rovněž transfery vlastnických důchodů ze zahraničí/do zahraničí. Výdajovou metodou se HDP počítá jako součet konečného užití výrobků a služeb rezidentskými jednotkami (skutečná konečná spotřeba a tvorba hrubého kapitálu) a salda vývozu a dovozu výrobků a služeb. Skutečná konečná spotřeba je odvozena prostřednictvím naturálních sociálních transferů od výdajů na konečnou spotřebu domácností, vládních institucí a neziskových institucí sloužících domácnostem.Tvorba hrubého kapitálu se člení na tvorbu hrubého fixního kapitálu, změnu zásob a na čisté pořízení cenností.HDP = Výdaje na konečnou spotřebuplus Tvorba hrubého kapitáluplus Vývoz výrobků a služebmínus Dovoz výrobků a služeb Důchodová metoda Tato metoda měří HDP jako součetčistého domác

Témata, do kterých materiál patří