Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Poptávkové šoky

Poptávkové šoky jsou takové vlivy, které způsobí změnu poptávky tj. posun poptávkové křivky

Reakce při stejné ceně znamená posun křivky AD doleva nebo doprava

Reakce v závislosti na ceně znamená posun křivky AD nahoru nebo dolů.

Tato reakce závisí na tvaru nabídkové křivky

Budu uvádět tzv. Pozitivní poptávkové šoky – čili šoky, které způsobují posun křivky AD doprava popř. nahoru.

Negativní poptávkové šoky jsou opačné.

• Růst bohatství domácností ( růst cen akcií )

• Pokles míry zdanění osobního důchodu

• Pokles úrokové sazby

• Optimistická očekávání budoucího vývoje

• Růst populace

• Rozhodnutí vlády zvýšit G nebo TR vede k růstu C a I.

• Stimulace exportu růstem cenové hladiny v zahraničí, znehodnocením nominálního kursu nebo prostřednictvím proexportních opatření.

• Očekávání růstu cenové hladiny

Poptávkové šoky obecně můžeme dělit na ty které nemůžeme ovlivnit (růst cen v zahraničí, růst populace…) nebo ty které jsou výsledkem cíleného úsilí vlády popř. centrální banky tj. výsledek fiskální, monetární nebo kursové politiky.

Krátkodobý účinek pozitivních poptávkových šoků – růst HDP a růst cenové hladiny inflace (bod E1);

dlouhodobý účinek kladných poptávkových šoků – produkt státu se nezměnil, pouze došlo k růstu cenové hladiny (bod A);

krátkodobý a dlouhodobý účinek negativních poptávkových šoků (body E2 a B).

LEKCE 3 Měření výkonnosti ekonomiky, domácí produkt, národní důchod

Hrubý domácí produkt HDP

(angl. Gross Domestic Product/GDP)

→ celková peněžní hodnota všech finálních statků a služeb vyprodukovaných za dané období (nejčastěji za 1 rok) výrobními faktory v národním hospodářství (na území daného státu), bez ohledu na to, jsou-li výrobní faktory vlastněny občany státu nebo cizinci;

→ vyjadřuje se v peněžních jednotkách (v Kč, USD, EUR);

→ zahrnuje vše, co bylo v dané ekonomice vyrobeno, tedy zboží okamžité spotřeby (potraviny), zboží dlouhodobé spotřeby (auta, domy, počítače) a zahrnuje také služby;

→ jedná se výlučně o nové statky;

→ nezahrnuje dříve vyrobená auta, pračky, postavené domy, silnice (ty jsou zahrnovány do pojmu národní bohatství).

Hrubý národní produkt HNP

(angl. Gross National Product/GNP)

HNP (GNP) - je celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vytvořená za dané období (1rok) výrobními faktory ve vlastnictví občanů dané země, to znamená nejen na území daného státu, ale i v zahraničí.

Do HNP (GNP) – se tedy nezapočítává finální produkce vytvořená výrobními faktory na území daného státu, které jsou ve vlastnictví občanů jiných zemí.

Čistý domácí produkt

(angl. Net Domestic Product/NDP)

NDP = GDP – A

Kde A – amortizace kapitálových statků (opotřebení):

  • opotřebení snižuje hodnotu hrubého domácího produktu;

  • opotřebení se týká předmětů dlouhodobé spotřeby, jako jsou automobily, stroje, domy, pračky apod.;

  • amortizace měří hodnotu GDP, která musí být vydána za nové kapitálové statky, z důvodu udržování existujícího fyzického kapitálu;

  • výpočet opotřebení je v praxi komplikovaný, protože výrobci neustále zvyšují nejen kvantitu, ale i kvalitu výrobků → růst domácího produktu (hrubého i čistého) tedy znamená nejen zvyšování množství vyráběných statků, ale i změny v jejich kvalitě, protože i kvalitou se zvyšuje užitek spotřebitele;

  • kvantifikace NDP je komplikovaná, v praxi se častěji pracuje s GDP.

Témata, do kterých materiál patří