Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

́st vyšší úrovni růstu;úspory– tvorba úspor podporuje investice;mobilita výrobních faktorůmezi průmyslovými odvětvími;opatření na straně poptávky– daňové břemeno, pružnost na trhu pracovních sil, zlepšení kvality a dostupnosti informací. Argumenty proti ekonomickému růstu Externality– znečištění životního prostředí, zvýšená míra společenských nákladů, nižší kvalita života, aj. Fáze hospodářského cyklu - pokles Kontrakce (propad)– pokles výkonnosti ekonomiky→velmi vysoká nezaměstnanost, nízká úroveňAD; recese- pokles výkonnosti ekonomiky po dobu dvou nebo více po soběnásledujícíčtvrtletí→klesá poptávka, rostou zásoby neprodaného zboží, bankroty firem, růst nezaměstnanosti; deprese- dlouhodobý a hluboký pokles výkonnosti ekonomiky; dno (sedlo)– bod, ve kterém skutečný (reálný) produkt dosahuje minima (dolní bod zvratu); Fáze hospodářského cyklu - růst vzestup (expanze, oživení)– skutečný produkt roste rychleji než potenciální (je na vyšší úrovni než předchozí vzestup)→poptávka roste, firmy začínají investovat;konjunktura- období, kdy skutečný produkt převyšuje úroveň dosaženou v předchozím cyklu→větší důvěra ve stav ekonomiky, vysoká úroveňinvestic, nedostatky na straněnabídky→ekonomický boom (rychlý a silný vzestup);vrchol– bod, ve kterém skutečný produkt dosahuje maxima (horní bod zvratu). Dlouhodobý trend – potenciální produkt Potenciální produkt je domácí produkt, který je vytvořený při přirozené míře nezaměstnanosti a při očekávaném využívání kapitálových kapacit (efektivní využívání výrobních faktorů). •Zdroje růstu potenciálního produktu – růst kvantity a kvality zdrojů (práce, půda, kapitálu), technologie a vyšší míra efektivity využívání zdrojů. •Základní předpoklady růstu: –Vlastnická práva, – svobodný obchod, – svoboda podnikání Význam společenských institucí, tj. formálních a neformálních pravidel chování, jejichž dodržování je vynucováno zákonnými a morálními sankcemi Důvody změn Očekávaná dlouhodobá finanční, ekonomická a dluhová krize v Evropě a USA;Demografické „megatrendy: –v „rozvíjejících se“ zemích žije v současnosti 82 % světové populace a počet jejich obyvatel roste; – obyvatelstvo těchto zemí zůstává relativně mladé; – řada „rozvíjejících se“ zemí nabylo politickou stabilitu a vybudovalo fungující instituce (zakladní předpoklady růstu ekonomiky) –podíl obyvatel zemí „západního“ světa na světové populaci bude i nadále klesat a stárnout. •Přesun ekonomické síly do Asie je nepopiratelně jednou z nejvýznamnějších geopolitických otázek současnosti! Deflační mezera Představuje pokles aktuálního produktu pod potenciální a snížení cenové hladiny. Čím větší tato mezera je, tím nižší je výkon ekonomiky. Inflační mezera Překročí-li aktuální produkt potenciální, potom dochází výraznému růstu cenové hladiny – vznikáinflační mezera. Výrobní faktory jsou přetěžovány (přehřátá ekonomika). Příčiny hospodářských cyklů 1. Exogenní (vnější) faktory - jako jsou technické a vědecké objevy, klimatické změny, války, přírodní katastrofy aj. 2. Endogenní (vnitřní) faktory - investiční změny, spekulativní bubliny, fiskální a monetární zásahy, nebo další změny státních regulací a legislativy. Ukazatele změn úrovně ekonomické aktivity: indexy podnikatelské sebedůvěry, investice do cenných papírů, investice do nemovitostí, úroveň spotřebitelské poptávky;opožděné ukazatele (projeví se až po konjunktuře) – např. nezaměstnanost. Hlavní ekonomické teorie příčin hospodářských cyklů Friedmanova teorie=monetární teorie hospodářského cyklu = cyklické výkyvy způsobují šoky v peněžní nabídce;Keynesova teorie=teorie nedostatečné efektivní agregátní poptávky = ekonomická recese je způsobena poklesem investic a spotřeby;Teorie reálných hospodářských cyklů=Schumpeter, Kydland, Prescott = podstata recese tkví v externích šocích jako jsou převratné inovace a tím vyvolaný nárůst investiční aktivity = důsledkem nadměrných investic je nasycení trhu a pokles výkonu ekonomiky (recese), která je spojena s očištěním ekonomiky od neefektivních investic.Teorie politického cykluMichal Kalecki:vlády se chovají tak, aby získaly co nejvíce hlasů ve volbách;jeden až dva roky před volbami stávající vláda uplatňuje politiku poptávkové expanze (typ fiskální politiky) – cílem je dosáhnout růstu ekonomiky, zaměstnanosti a životní úrovně;po volbách následuje protiinflační politika poptávkové restrikce (restriktivní fiskální politika);výsledkem je teze, že politický cyklus má značný vliv na cyklus hospodářský.

Témata, do kterých materiál patří