Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Čistý národní produkt (Net National Product/NNP)

NNP = GNP – A

Typy HDP (GDP)

 1. HDP nominální

 2. HDP reálný

 3. HDP potenciální

HDP nominální

Celková peněžní hodnota statků a služeb vyprodukovaných za 1 rok výrobními faktory v národním hospodářství vyjádřená v tržních (běžných) cenách daného roku (tzn., že nominální HDP neabstrahuje od inflace).

HDP reálný

 • upravuje HDP nominální tak, že produkt oceňuje v cenách výchozího roku, tj. ve stálých cenách (tržní cena oproštěná o inflaci);

 • stálé ceny jsou tržní ceny, které byly aktuální ve výchozím roce;

 • umožňuje srovnávat změnu (růst či pokles) HDP v čase.

- HDPR - HDP reálný

- HDPN - HDP nominální

- ICD – implicitní cenový deflátor

Implicitní cenový deflátor ICD [%] – jeden ze základních cenových indexů, jejichž prostřednictvím se měří inflace (růst cenové hladiny):

HDP potenciální

Úroveň výstupu ekonomiky při plném a efektivním využívání výrobních faktorů, tj. maximální udržitelná úroveň ekonomického výstupu (viz hranice produkčních možností).

V modelu AS-AD se vychází z předpokladu, že právě dlouhodobá ASL je na úrovni HDPP.

Metody výpočtu HDP

Měření HDP je založeno na systému národních účtů.

Ty jsou zpracovávány podle metodiky OSN a jsou tedy srovnatelné

mezi jednotlivými zeměmi.

Jedná se o tyto účty:

- podnikový,

- domácností,

- státu,

- styku s cizinou,

- kapitálový účet.

Z hlediska ekonomického růstu je důležitý kapitálový účet, který zachycuje zdroje a možnosti růstu.

Jde o tvorbu kapitálu na domácí a zahraniční investice.

Tři metody výpočtu HDP:

1) produkční metoda,

2) výdajová metoda a

3) důchodová metoda.

Produkční metoda

Produkční metoda je založena na součtu hodnot přidaných zpracováním nakoupeného materiálu a polotovarů ve všech odvětvích národního hospodářství.

HDP je tak sumou prodejů na straně finální nabídky, po odečtení hodnoty meziproduktů.

Jestliže bychom pouze sečetli produkci jednotlivých odvětví dohromady, nedošli bychom ani k hrubému domácímu produktu (HDP), ani k hrubému národnímu produktu (HNP), ale k nesmyslným číslům, neboť bychom započítávali meziprodukt.

 • Výrobní metodou se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty (které nejsou rozvrženy do sektorů a odvětví).

 • Na straně zdrojů se zachycuje produkce a na straně užití mezispotřeba.

 • Hrubá přidaná hodnota je rozdílem mezi produkcí a mezispotřebou.

 • Vzhledem k tomu, že produkce se oceňuje v základních cenách a užití v kupních cenách, je strana zdrojů za národní hospodářství celkem doplněna o daně snížené o dotace na výrobky.

 • HDP = Produkce mínus Mezispotřeba plus Daně z produktů mínus Dotace na produkty

Výdajová metoda

 • Součet výdajů jednotlivých ekonomických subjektů za nákup finálních výrobků a služeb (tj. bez meziproduktu) hrubé domácí výdaje.

 • HDP je tedy součtem výdajů na konečnou spotřebu, přičemž nakupované statky již nebudou využity ve výrobním procesu, nýbrž spotřebovány.

 • HDP = C + I + G + X (viz agregátní výdaje)

 • GDP = Consumption + Gross Investment +Government Spending + (Export − Import)

Témata, do kterých materiál patří