Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ího produktu(důchodu),amortizace (opotřebení) anepřímých daní(daně, které nejsou odvozeny od příjmu poplatníka – DPH, spotřební daně, daň z nemovitostí).HDP = w + i + r + p + a + Tw – hrubé mzdy a platy (veškeré náklady podniků vynaložené ve spojení s jejich zaměstnanci včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance),i – čisté úroky (rozdíl mezi úroky přijatými a placenými),r – renty z půdy a nemovitostí,p – hrubé zisky podniků včetně dividend,a – amortizace kapitálových statků ve výši jejich opotřebení,T – nepřímé daně jako přirážka k tržním cenám spotřebních statků.Důchodovou metodou se HDP počítá jako součet prvotních důchodů za národní hospodářství celkem: náhrad zaměstnancům, daní z výroby a z dovozu snížených o dotace a hrubého provozního přebytku a smíšeného důchodu (resp. čistého provozního přebytku a smíšeného důchodu a spotřeby fixního kapitálu).HDP = Náhrady zaměstnancůmplus Daně z výroby a z dovozumínus Dotaceplus Čistý provozní přebytekplus Čistý smíšený důchodplus Spotřeba fixního kapitálu Mezinárodní srovnání výkonu ekonomik Pro mezinárodní srovnání: HDP (GNP) v USD nebo EUR =ekonomická síla (Economic Power), žebříčky zemí (nejvyšších hodnot dosahují velké země),HDP (GNP) na obyvatele v USD nebo EUR (GDP per capita)= ekonomická úroveň(Standard of Living), lepší indikátor ekonomické vyspělosti jednotlivých zemí,HDP (GDP) na obyvatele vyjádřené vparitě kupní síly(PPS). Vyjádření HDP ve světové měně s využitím aktuálních měnových kurzů: HDP přepočteno prostřednictvím běžného (nominálního) směnného kurzu na mezinárodním měnovém trhu,metoda vyjadřuje hodnotu vyprodukovaného zboží a služeb prostřednictvím globálně využívaných měn (EUR, USD),indikátor pro posouzení relativní ekonomické síly. Metoda parity kupní síly PPP(PPS/angl. Purchasing Power Parity, Purchasing Parity Standard) HDP se měří jako hodnota vyprodukovaných statků a služeb oceněných v peněžních jednotkách a na úrovni tržních cen v daném státě – ceny produktů a služeb se liší a měnové kurzy nejsou schopny rozdíly v úrovni cenové hladiny zcela vyrovnat – nebezpečí zkreslení ukazatele HDP;je tudíž nutné brát v úvahu i cenovou hladinu a údaje o důchodu v nominálních hodnotách – země může mít nižší průměrný důchod, ale také nižší ceny;státy s nižší cenovou hladinou dosahují nižší úrovně HDP, vice versa;kalkulace je založena na srovnání cen položek „nákupního košíku“ (srovnávají se ceny vybraných produktů;HDP v PPP vyjadřuje efektivní domácí kupní sílu běžného výrobce nebo kupujícího v určité ekonomice;je lepším indikátorem životní úrovně méně vyspělých zemí – zohledňuje nižší cenovou úroveň méně vyspělých států (s nižší cenovou hladinou);ukazatel HDP kalkulovaný v paritě kupní síly (PPP) vybrané měny k určitému standardu (nejčastěji k USD). Nedostatky ukazatele HDP (GDP) HDP nezachycuje transakce, které neprocházejí legálním trhem: ukazatel HDP neuvažuje s produkcí v podobě domácí práce (podhodnocení HDP),ignoruje neplacenou produkci (free software);neuvažuje barterové obchodování astínovou ekonomiku (šedá a černá ekonomika) - způsobují podhodnocení HDP;ukazatel HDP nezohledňuje kvalitativní změny výrobků a služeb v čase (nové výrobky snižují hodnotu HDP, ačkoliv jsou technologicky vyspělejší a přinášejí větší užitek),HDP také nezohledňuje, co se vyrábí – jedna ekonomika může produkovat investiční statky, které v daném období snižují spotřebu, ale v budoucnu mohou vést k růstu ekonomiky, jiná ekonomika je orientována na výrobu spotřebního zboží;ukazatel HDP nebere v úvahu rozdělení důchodů – přestože je HDP na hlavu vysoký, může být v ekonomice malý počet extrémně bohatých lidí a mnoho lidí chudých;HDPzahrnuje výdaje na odstranění negativních důsledků externalit – důsledkem je nadhodnocení HDP,„společenské špatnosti“ mohou zvýšit hodnotu HDP, přestože „kvalita života“ klesla (např. dopravní zácpa a vyšší spotřeba pohonných hmot);obsahuje výdaje, kterými nevznikají čisté změny, nebo které jsouvýsledkem nápravy škod (obnova po přírodních katastrofách nebo válce, vytváří vysoký podíl ekonomické aktivity, která zvyšuje HDP, ale pro stát by bylo mnohem lepší, kdyby k žádné takovéto katastrofě nedošlo),některé výstupy nemají tržní cenu (např. obrana či zdravotní péče) – předpokládá se, že cena těchto služeb se rovná nákladům na jejich poskytování (problém s nadhodnocením či podhodnocením HDP);při srovnávání vývoje HDP v čase, nejsou zohledněny změny ve společnosti a životním stylu,v rámci mezinárodního srovnání nebere v úvahu lokální rozdíly v kvalitě zboží a služeb,nebere v úvahu „kvalitu života“ (větší počet dnů dovolené, životní prostředí, aj.);viz videohttps://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU Ukazatele odvozené od HDP Čistý ekonomický blahobyt NEW (Net Economic Welfare ) KorekceHDP: + hodnota volného času (uspokojení z volného času a hodnota domácích prací) + část stínové ekonomiky + kvalitativní změny produktů – škody na životním prostředí Alternativní ekonomické indikátory Human Development Index (HDI)Index of Sustainable Economic Welfare,Genuine Progress Indicator (GPI) - a concept of green economicsGross National Happiness (GNH) - quality of lifestyleIndicator for environmental sustainabilitySustainable development is meeting today's needs of development without compromising future generations' ability to develop. Alternativní ekonomické indikátory Big Mac indexsrovnání cen Big Mac společnosti McDonald's v různých zemích - byl vybrán proto, že je prodáván celosvětově identickým postupemInd

Témata, do kterých materiál patří