Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

stálým pohybem zajišťují rovnováhu na trzích (pružnost cen).Role státu – dodržování zákonů (instituce zajišťující spravedlnost).Klasická ekonomie je založena na teorii, že hodnota statků je dána množstvím práce do statků vložené. Neoklasická ekonomie– přejala celkovou koncepci uvažování klasiků (bohatství je plodem soukromé iniciativy).Neoklasická ekonomie klade důraz na liberalizaci ekonomiky, na omezení vládního zasahování v duchu teze: „více trhu, méně státu“ a zdůrazňuje nabídku ve vztahu nabídka x poptávka.Kolem roku 1870 vstoupila na ekonomickou scénumarginalistická teorie se svými pojmy „mezní užitečnost“, „mezní efektivita“, kterými vyjadřovala premisu, že hodnota statků je dána jejich užitečností a vzácností. Keynesiánská ekonomie– spjata s anglickým ekonomem Johnem Maynardem Keynesem (1883-1946) – stěžejní dílo „Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz“ vyšlo krátce po Velké hospodářské krizi (1929-1934).Vysoká nezaměstnanost, kolaps mezinárodního obchodu, pokles životní úrovně, nevyužité kapacity, to vše vedlo k názoru, že „neviditelná ruka trhu“ selhala a že klasická (neoklasická) ekonomie není schopna interpretovat nastalou situaci.Keynes nepředpokládal pružnost cen (včetně mezd) a tudíž nevěřil samoregulační schopnosti ekonomiky. Dospěl tedy k poznání, že vládní intervence musí doplnit selhávající tržní mechanismus.Keynesův přístup se stal převládající ekonomickou doktrínou až do 70. let 20. století. V té době se skutečně většině ekonomů zdálo, že vláda může povzbuzovat zaměstnanost a ekonomický růst, aniž by vyvolala inflační tlaky. Avšak v 70. letech 20. století začala keynesovská doporučení selhávat a ve většině vyspělých zemí docházelo k zastavení ekonomického růstu, k vysoké nezaměstnanosti a současně k inflaci.Výsledkem je modernizace neoklasického myšlení a vznik několika koncepcí, jakými jsou:monetarismus, ekonomie strany nabídky a nová klasická ekonomie. Trh a tržní mechanismus Možné přístupy ke klasifikaci trhů: podle předmětu obchodu (trh zboží a služeb, trh finanční, trh výrobních faktorů…); podle místa směny (regionální, národní, mezinárodní); podle vztahu k zahraničí (otevřený, uzavřený, částečně uzavřený); z hlediska konkurence (konkurenční, monopolní, oligopolní).Makroekonomie zkoumá ekonomiku jako soustavu agregovaných trhů: trh zboží a služeb, trh práce, trh dluhopisů, trh peněz, měnový trh. Tržní mechanismus a neviditelná ruka trhu V tržní ekonomice firmy vyrábějí ty statky, které jim přináší nejvyšší zisky (co?), technologiemi s nejnižšími náklady (jak?) a spotřeba vychází z rozhodnutí lidí o tom, jak utratí své mzdy a majetkové důchody (pro koho?). Směnné vztahy nabývají podobu smluv.“ Samuelson, 1995 →Tržní mechanismus zajišťuje vyrovnávání nabídky a poptávky, tj. změnu tržních cen a následně změnu množství produkovaného a spotřebovávaného zboží. →Je-li na trhu přebytečné množství nabízeného zboží, jsou prodejci postupně donuceni ke snížení ceny nebo omezení nabízeného množství zboží. →Naopak, přesahuje-li poptávka po zboží množství nabízeného zboží, mohou prodejci přistoupit ke zvyšování ceny nebo zvyšování nabízeného množství. Pojem tržní mechanismus je spojován s myšlenkou „neviditelné ruky trhu“ → autorem je skotský ekonom Adam Smith (1723-1790), představitel„Klasické ekonomie“.A. Smith: „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ (1776): chová-li se člověk v souladu se svými ekonomickými zájmy, tzn. snaží se maximalizovat svůj užitek (zisk), současně maximalizuje i užitek celé společnosti; má-li trh fungovat, nesmí být deformován zásahy státu –laissez fair; stát je garantem dodržování smluv, ochrany soukromého vlastnictví a volné konkurence (zákony); ceny, včetně cen výrobních faktorů, musí flexibilně reagovat na disproporce mezi nabídkou a poptávkou a tak „čistit“ trh, tj. vytvářet rovnováhu; klasická ekonomie vychází ze dvou předpokladů: 1) Lidé uspokojují svůj zájem; 2) Ceny (včetně mezd a úrokové míry) svým neustálým pohybem zajišťují rovnováhu na trzích; v tržní ekonomice jsou výrobci odděleni dělbou práce, avšak zároveň jsou spojeni směnnými transakcemi –„neviditelná ruka trhu“; →roleceny -Jaký má být objem výroby? Jaké budou náklady na výrobu? funkce ceny - informační, motivační, alokační; ceny na trzích statkůmusí být stanoveny tak, aby vyrovnaly spotřebitelskou poptávku s nabídkou podniků → ceny statků nezávisí pouze jen na nákladech práce, půdy a kapitálu; ceny výrobních faktorůmusí být takové, aby vyrovnaly nabídku domácností s poptávkou podniků; →tento koloběh řeší základní ekonomickou otázku: Co? Jak? Pro koho? „neviditelná ruka trhu“ funguje ideálně za podmínkydokonalé konkurence; dokonalá konkurence – stav, kdy žádný z podniků ani spotřebitelů nedosahuje takové velikosti, aby mohli ovlivnit tržní cenu; dokonalá konkurence předpokládádokonalou informovanost kupujících o dodavatelích a jejich cenách, nulové náklady na změnu dodavatele a homogenní produkt. Tržní síly, nab

Témata, do kterých materiál patří