Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ídka a poptávka Nabídka je množství zboží, které jsou výrobci ochotni vyrobit a prodat za určité ceny.Pro nabídku platí zákon rostoucí nabídky: S růstem ceny zboží (při jinak nezměněných nákladech) roste množství zboží, které výrobci a prodejci na trhu nabízí. Nabídka může být individuální × tržní × celková (agregátní). Křivka nabídkyvyjadřuje reakci výrobců a prodejců na změny cen zboží. Znázorňuje, jaké množství výrobků a služeb při různých cenách budou ochotni vyrábět a dodávat. Poptávka je množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určité ceny.Propoptávku platízákon klesající poptávky: S růstem ceny zboží a služeb poptávané množství klesá. Poptávka může být individuální × tržní × celková (agregátní).Křivka poptávkyvyjadřuje reakci kupujících na změny cen zboží. Pokud je cena vysoká, jsou kupující ochotni nakupovat menší množství, při snížení ceny jejich ochota nakupovat roste.Výjimky ze zákona klesající poptávky: Giffenův statek– poptávka po určitém zboží vzroste, pakliže se zvýší jeho cena. → Příklad: Člověk má k dispozici 60 Kč denně. Každý den si koupí jeden bochník chleba za 20 Kč a porci masa za 40 Kč. Vzroste-li cena chleba na 30 Kč, vzdá se spotřebitel masa a namísto toho si koupí 2 bochníky chleba. Znamená to, že si spotřebitel nemůže v důsledku růst cen dovolit dražší zboží (tj. maso), a tudíž bude poptávat chléb i přes růst jeho ceny s ještě větší intenzitou. → Poptávka po Giffenově statku klesá s růstem příjmů domácností. Veblenův statek – poptávka po určitém zboží vzroste i přes zvýšení jeho ceny, protože spotřebitelé upřednostňují spotřebu drahého zboží, aby demonstrovali svůj status ve společnosti. → Poptávka po Veblenově statku roste s růstem příjmů domácností. Rovnováha na trhu je situace, kdy nevzniká tendence ke změně → situace, kdy při určité ceně nevzniká ani přebytek, ani nedostatek;při určité ceně výrobci nabízejí právě takové množství, jaké spotřebitelé při této ceně chtějí koupit;utváření tržní rovnováhy funguje na principu čištění trhu od přebytečné nabídky a poptávky prostřednictvím změny ceny;princip utváření tržní rovnováhy znázorňuje teorém pavučiny; Cenová pružnost (elasticita) nabídky a poptávky Pokud se poptávka chová v souladu se zákonem klesající poptávky, nabývá koeficient záporné hodnoty (udává se v absolutní hodnotě);Hodnoty koeficientů cenové elasticity ES a ED a jejich interpretace: E(S,D) > 1 pružná nabídka/poptávka – procentní změna ceny vyvolá více než jednoprocentní změnu množství; E(S,D) < 1 nepružná nabídka/poptávka – procentní změna ceny vyvolá méně než jednoprocentní změnu množství; E(S,D) = 1 jednotkově pružná nabídka/poptávka – procentní změna ceny vyvolá jednoprocentní změnu množství; E(S,D) = 0 absolutně (dokonale) nepružná nabídka/poptávka – změna ceny nevyvolá změnu množství; E(S,D) → ∞ absolutně (dokonale) pružná nabídka/poptávka – procentní změna ceny vyvolá nekonečně velkou změnu množství; Elasticita poptávky je ovlivněna především: významem zboží pro spotřebitele (čím vyšší význam, tím nižší elasticita), podílem výdajů na statek v rozpočtu spotřebitele – čím vyšší podíl výdajů, tím vyšší elasticita; existencí a dostupností substitutů – čím více substitutů, tím vyšší elasticita; časovým hlediskem – v krátkém období je přechod k substitutům obtížnější, čím delší je časový horizont, tím elastičtější poptávka je.Elasticita nabídky je ovlivněna především: časovým hlediskem – v krátkém období je zvýšení nabízeného množství limitováno, delší časový horizont zvyšuje elasticitu nabídky; dostatkem zásob – ten zvyšuje elasticitu nabídky; existencí a dostupností volných zdrojů – tento faktor zvyšuje schopnost vyprodukovat větší objem zboží a zvyšuje tak elasticitu; technologickou náročností výroby – technologicky náročnější výrobky mají nižší cenovou elasticitu. „Neviditelná ruka trhu“ funguje ideálně za podmínkydokonalé konkurence;dokonalá konkurence = stav, kdy žádný z podniků ani spotřebitelů nedosahuje takové velikosti, aby mohli ovlivnit tržní cenu;podmínky dokonalé konkurence: velký počet podniků, homogenní produkt (např. zemědělské produkty a suroviny), dokonalá informovanost kupujících o dodavatelích a jejich cenách (např. obchodování se zemědělskými produkty na burzách), nulové náklady na změnu dodavatele. Dokonalá a nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence nastává, pokud není splněna byť jedna z podmínek dokonale konkurenčního trhu;nedokonalá konkurence = selhání trhu, které způsobuje jho neefektivnost. Podniky mají možnost ovlivňovat cenu svých produktů a tedy nejsou nuceny vyrábět s minimálními průměrnými náklady;teorie nedokonalá konkurence rozpracovaná Joan Robinsonová (Ekonomie nedokonalé konkurence, 1933) a Eward H. Chamberlin (Teorie

Témata, do kterých materiál patří