Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ex vytváří časopis The Economist již od roku 1986vychází z teorie parity kupní síly, podle níž by identické výrobky měly po přepočtu měnovým kurzem v různých zemích stát stejněsrovnání cenových hladin v jednotlivých státech světaje možné zjistit nadhodnocení či podhodnocení měnového kurzu Ukazatelé typu národní důchod Princip: Měření produkce ekonomiky důchodovou metodou. Vychází z předpokladu, že produkt se mění v peněžní prostředky ve formě mezd, rent a zisků (a rovněž úroků jako výnosu z finančního kapitálu) – ty se následně mění ve výdaje za realizované nákupy. Národní důchod NI(National Income) NI - součet příjmů domácností za sledované období (předpokládáme, že domácnosti jsou vlastníky všech výrobních faktorů a nakonec se k nim dostanou i zisky firem, úroky ze zapůjčeného kapitálu a renty z vlastnictví přírodních zdrojů). Národní důchod = hrubé mzdy + čisté úroky + renty+ + hrubé zisky právnických osob + příjmy fyzických osob (podnikatelů) HDP – A – nepřímé daně (IBT) = NI HDP>NI Ukazatelé typu národní důchod Osobní důchod PI (Personal Income) – souhrn veškerých důchodů, které obdrží domácnosti. PI = mzdy, platy, renty, důchody + transferové platby (TR) PI = NI – daně firem – zadržené příjmy – sociální pojištění + transferové platby + čisté úroky souhrn veškerých důchodů, které domácnosti obdržízadržené příjmy – zisky zadržené ze strany podniků Disponibilní důchod (Disposable Income/DI)Disponibilní osobní důchod DPI, (Disposable Personal Income) od osobního důchodu odečteme osobní daněobčané disponibilní důchod rozdělují mezi: a) spotřební výdaje včetně úrokových plateb b) čisté osobní úspory (ty představují odloženou spotřebu) DI = PI – TXTX – osobní daně DI = C + S Domácnosti mohou DI využít dvěma způsoby: část utratíC – spotřeba (Consumption) a část spoříS – úspory (Savings) Faktory ovlivňující pozitivně růst bohatství států legislativní stabilita (ochrana lidských práv, majetku, práv duševního vlastnictví aj.);politická stabilita (jednota a dobré politické vedení);sociální mobilita obyvatelstva;přísun adaptibilních vzdělaných imigrantů;nízká míra regulace trhů (trh zboží a služeb, trh finanční, trh pracovní);transparentnost trhů – nízká míra korupce. High Net Worth Individuals (HNWIs) osoby s majetkem vyšším než 100 mil. USD;trend koncentrace bohatství od r. 2005 – majetek nejbohatšího procenta obyvatel planety roste rychleji než blahobyt zbývajících 99 %;majetek v celkové hodnotě 40 trilionů USD (třetina světového HDP) se nachází ve vlastnictví 63 000 HNWIs;polovina super-bohatých žije v Severní Americe nebo západní Evropě, ca 18 000 v jihovýchodní Asii, Číně a Japonsku;zvyšující se podíl „centa“ milionářů se zvýší ve prospěch Asie. 4. Modely makroekonomické rovnováhy Makroekonomická rovnováha Ideální stav, který nevyžaduje změny, neboť všechny trhy v ekonomice jsou současně v rovnováze.Jedná se o trhy: zboží a služeb; práce a ostatních výrobních faktorů; dluhopisů, kapitálu, peněz a měnový trh.Modely makroekonomické rovnováhy: Klasický model – na všech trzích ceny pružně reagují na nabídku a poptávku, Keynesiánský model – silně omezená elasticita cen plynoucí z nedokonalé konkurence, Neokeynesiánský kompromis – sloučení klasické a keynesiánské teorie. Klasický model makroekonomické rovnováhy Východiska modelu - pružnost cen, uzavřená ekonomika.AD = C + Idokonalá funkce trhu kapitálu (úsporyS jsou funkcí úrokové míryr) – růstr vede k růstuS a následně i disponibilních zdrojů pro investiceS = S(r) → funkce rostoucíPlatí, že úspory se mění v plné výši v investice, S = IProdukt ekonomiky je pak Y = C + I, resp. Y (AS) = C + SAgregátní poptávka AD = C + IPlatí, že celkový objem poptávaného zboží se nemění, protože pokles investic je kompenzován nárůstem spotřeby a opačně.Rovnováha: stav, kdy produkt Y (AS) = celkové výdaje, tj. I + C (AD) AS je vertikální – neexistují nevyužité (volné) zdroje, dochází k rychlému přizpůsobení cen a mezd.Změna AD ovlivní pouze cenovou hladinu – ke snížení produktu nedojde.Ekonomika dosahuje potenciálního produktu bez ohledu na úroveň AD.Nevzniká nedobrovolná nezaměstnanost.Neutralita peněz – množství peněz v ekonomice ovlivní pouze cenovou hladinu. Keynesiánský model Východiska modelu – model pracuje s uzavřenou ekonomikou bez veřejného sektoru, platí: AD = C + I → Y = C + I.Národní důchod (Y) ovlivňuje spotřebu i úspory, proto jsou spotřeba i úspory funkcí národního důchodu.Spotřební funkce C = C(Y) → s růstem Y celková spotřeba roste.Funkce úspor S = S(Y) → vyjadřuje, že s růstem národního důchodu celkové úspory rostou.Peněžní důchod Y = C + SOpět platí, že veškeré úspory se mění v investiční výdaje, tj. S = I → Y = C + IRovnováha nastane, když plánované výdaje = skutečnému produktu, tj. AD = Y (HDP) Keynesiánský model – vyjadřuje krátké období.Křivka AS je rostoucí, protože jsou k dispozici volné zdroje.Růst (pokles) AD způsobí

Témata, do kterých materiál patří