Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

→ v rámci zkoumání ekonomických jevů si definujeme jaké veličiny a vztahy jsou předmětem našeho zájmu a ostatní faktory, přestože také ovlivňují zkoumané jevy, bereme jako neměnné (nebereme je v potaz);

→ např. budeme-li zkoumat otázku, do jaké míry závisí počet prodaných aut na ceně, musíme zajistit, aby všechny ostatní faktory (např. výše důchodů domácností, ceny benzínu, ceny náhradních dílů, aj.) byly v čase neměnné (za jinak stejných podmínek).

 • Jedním z nejvýznamnějších problémů ekonomického uvažování je subjektivnost – každý jednotlivec posuzuje ekonomické jevy prizmatem své předchozí výchovy a zkušeností.

 • Ekonomické zákonitosti se prosazují stochasticky (pravděpodobnostně), nikoliv deterministicky. Na rozdíl od přírodních věd můžeme pouze říci, že nastane-li jev A, pak s určitou pravděpodobností nastane rovněž jev B → veličiny ovlivňující ekonomické chování člověka nejsou objektivně měřitelné (např. jako hmotnost, dráha a čas ve fyzice).

 • Ekonomie je vědou exaktní, ale „méně exaktní“, než vědy přírodní, protože předmětem zkoumání ekonomie je člověk, jehož chování je obtížně předvídatelné, tedy ovlivňované subjektivními faktory → nelze měřit chuť, náladu, únavu, strach, důvěru, jistotu.

 • Ekonomie je také oproti jiným vědám více vědou politickou → zabývá se otázkami dotýkajících se všech členů společnosti, které mají bezprostřední vliv na blahobyt lidí.

 • Ve společnosti převládá víra v ekonomickou moc vlády. Lidé jsou přesvědčeni, že vlády mohou udělat hodně např. pro snížení nezaměstnanosti, hospodářský růst, růst mezd nebo pro sílu domácí měny.

 • Ačkoliv jsou ekonomické zákonitosti stále stejné, politika do určité míry ekonomiku ovlivňuje. Bude se tedy zřejmě lišit hospodářská politika pravicových a levicových vlád, ačkoliv ekonomické zákonitosti jsou stále stejné.

 • Bezprostřední dopad na ekonomiku má svoboda volby → na svobodě volby je založen tržní mechanismus.

 • Svoboda volby – možnost vybrat si mezi příležitostmi, které se nabízejí (využití volného času, výběr školy, zaměstnání atd.).)

 • Jedinec není pouze subjektem volby, ale také objektem volby.

 • Svoboda volby vede k soutěži a tedy ke konkurenci → je hybnou silou zdokonalování člověka a je motorem společenského vývoje.

 • Součástí svobody volby je riziko a nejistota.

 • Svoboda volby a snaha uspokojovat svoje vlastní zájmy je zdrojem motivace.

 • Tržní ekonomika je systémem, který je založen na ekonomické svobodě volby – na tržní konkurenci. Model tržní ekonomiky obstál v historické soutěži s alternativními ekonomickými systémy.

 • Soutěž motivuje k dobrým výkonům.

 • Systém založený na svobodě jednotlivce umožňuje člověku sledovat vlastní zájmy a zároveň uspokojovat zájmy jiných, tj. celé společnosti.

 • Pojem společenský zájem lze chápat tak, že každý jednotlivec zvyšuje své uspokojení, jestliže současně nesnižuje uspokojení jiného jednotlivce.

 • V tržním systému není sledování individuálních zájmů v rozporu s dosažením společenského zájmu → tím, že lidé směňují výrobky, sledují sice vlastní zájmy, ale zároveň uspokojují i zájmy druhé strany → směna je oboustranně výhodná.

 • Člověk se při dosahování svých cílů snaží maximalizovat své výnosy a přitom minimalizovat svoje náklady, tedy chovat se racionálně.

Témata, do kterých materiál patří