Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
vymezeni zak. pojmu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,43 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

pat tak, že každý jednotlivec zvyšuje své uspokojení, jestliže současně nesnižuje uspokojení jiného jednotlivce.V tržním systému není sledování individuálních zájmů v rozporu s dosaženímspolečenského zájmu→ tím, že lidésměňují výrobky, sledují sice vlastní zájmy, ale zároveň uspokojují i zájmy druhé strany →směna je oboustranně výhodná.Člověk se při dosahování svých cílů snažímaximalizovat své výnosy a přitom minimalizovat svoje náklady, tedy chovat se racionálně. Racionálnost chování člověka je tedy funkcí efektivníalokace Základní ekonomickou otázkou je, jak alokovat (rozmístit) disponibilní zdroje mezi příležitosti, aby bylo dosaženo maximálního výnosu (uspokojení): Co? Jak? Pro koho? Co?Jaké statky (zboží a služby) mají být vyráběny a v jakém množství?Jak?Jakým způsobem budou statky vyráběny? (kdo, z čeho, jakým způsobem)Pro koho?Kdo má mít z výroby všech statků prospěch? Vstupy jsou statky nebo služby, které podniky používají za účelem tvorby výstupů.Vstupy = výrobní faktory.Výrobní faktory: přírodní zdroje(půda, energetické zdroje, neenergetické zdroje, voda, vzduch…); práce - uvědomělá činnost lidí, která je směňována za mzdu; půda + práce =primární (přírodní) zdroje; kapitál je výsledkem vědomé lidské činnosti. Byl vyroben, aby produkoval další výrobky a služby. Má podobu fyzického a finančního kapitálu.Výstupy jsou všechny užitné statky a služby, které jsou spotřebovány (jako spotřební statky), nebo použity jako suroviny v jiném podniku pro další výrobu (investiční statky). Alternativní ekonomické systémypředstavují rozdílné ekonomické přístupy řešení základní ekonomické otázky co, jak, pro koho?Zvyková ekonomika, tj. ekonomika založena na tradicích.Příkazová ekonomika, tj. systém, kdy vláda rozhoduje o výrobě i rozdělování.Tržní ekonomika, tj. systém, ve kterém je základní ekonomická otázka řešena působením tržních sil, systémem cen, zisků, nákladů a užitku.Smíšená ekonomika, tj. model, který představuje kombinaci výše uvedených systémů. V současné době mají všechny ekonomiky charakter smíšené ekonomiky s různým stupněm ekonomického liberalismu.Ekonomický liberalismus – svoboda obchodu, je dán úrovní vlivu státu do tržního principu. Statkyrozlišujeme na: statky volné– ty jsou k dispozici v neomezeném množství a slouží ke spotřebě nebo k další výrobě (mořská voda, písek na poušti); statky ekonomické– ty jsou vzácné, neboť jejich nabídka je omezená.Zákon vzácnostiříká, že statky jsou vzácné, protože neexistuje dostatek zdrojů k výrobě všech statků, které lidé chtějí spotřebovávat. Potřeby lidí jsou neomezené. Ekonomika se nachází nahranici produkčních možností, pokud plně a efektivně využívá své výrobní zdroje. (P. A. Samuelson)Hranice produkčních možností, angl.Production Possibilities Frontier/PPF, vyjadřuje teoretický maximální výstup ekonomiky.Předpokladem je efektivní využití veškerých zdrojů, kterými ekonomika disponuje (neexistence monopolů, efektivní organizace ekonomiky).PPF se vyjadřuje v podobě dvourozměrného modelu, který předpokládá, že veškeré zdroje v ekonomice vynaložíme na produkci statkůx, neboy.Body na křivce PPF pak představují různé kompromisy (kombinace produkce statkůx ay).Zvýšení produkce jednoho statku nemůže nastat, aniž by byla obětována část produkce statku druhého (důvodem je neexistence volných zdrojů).Efektivní ekonomika se nachází na hranici svých produkčních možností.Efektivnost znamená absenci plýtvání zdroji. Náklady příležitostipředstavují hodnotu ušlého statku nebo služby.Příkladem mohou být náklady na studium: skutečně vynaložené náklady (explicitní) jsou např. 9 000 Kč měsíčně. Náklady obětované příležitosti (implicitní) představuje ušlá mzda (např. 16 000 Kč).Platí:Ekonomické náklady = explicitní náklady + implicitní náklady. Zákon klesajících výnosůformuloval jako první Thomas Robert Malthus (1766-1834) ve své populační teorii. Současnou podobu zákona lze vyjádřit následujícími definicemi: Přidáváme-li stejně velké dodatečné dávky variabilního vstupu (např. práce) k pevně danému vstupu (např. půdě), bude od určitého bodu množství dodatečného výstupu klesat. Jsou-li některé výrobní faktory fixní a některé variabilní, dochází od určitého objemu produkce k poklesu mezního produktu variabilního faktoru.Mezní produkt variabilního faktoru představuje přírůstek (úbytek) produkce vyvolaný dodatečnou jednotkou vstupu.Mezní veličiny pak představují změnu celkové veličiny (např. celkového produktu) vyvolanou změnou vstupu o další dodatečnou jednotku. Z matematického hlediska se jedná o 1. derivaci funkce celkové veličiny.K mezním veličinám patří mezní užitek (MU), mezní náklady (MC), mezní příjem (MR).Středověk až 18. století – ekonomické školy fyziokratů a merkantelistů.Klasická ekonomie– učení skotského filosofa Adama Smithe (1723 – 1790),ekonomický liberalismusvčetně svobody obchodu, rozvinutí myšlenky „neviditelné ruky trhu“ (původcem myšlenky „laissez faire“ je Francois Quesnay (pol. 18. st.)).Klasická ekonomie vychází z následujících předpokladů: vlastní zájem člověka jej vede, aby dělal to, k čemu má nejlepší předpoklady, soutěží s jinými a nabízí co nejlepší a nejlevnější služby, namísto rozmařilého utrácení spoří, aby mohl investovat a zmnožovat své individuální bohatství, konkurence vede k tomu, že se výrobní zdroje rozmísťují efektivně, ceny (i mzdy a také úroková míra) svým neu

Témata, do kterých materiál patří