Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1..Charakteristika UCE

UCE soustavy

 • Daňová evidence (DE): Příjmy a Výdaje

 • Jednoduché UCE (platný termín od 2016): Příjmy a Výdaje, majetek závazky

 • Podvojné UCE: Aktiva, Pasiva, Náklady – Výnosy = VH

  • Pro podnikatelské subjekty

Definice UCE

 • Účetnictví je informační systém zobrazující informace o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků vč. dluhů a jiných pasiv, dále o N a V a o VH účetní jednotky v peněžních jednotkách.

 • Účtování je samotné vedení účetních záznamů a práce s nimi.

Základní funkce je funkce informační.

Právní úprava UCE

V ČR je vysoká míra regulace UCE státem.

Primární úprava UCE v ČR zákon č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje rozsah a způsob vedení UCE a požadavky na jeho průkaznost (dále ZoÚ).

Vymezuje pojmy jako:

 • účetní jednotka (ÚJ),

 • určuje účetní období (ÚO),

 • stanovuje předmět účetnictví,

 • určuje rozsah vedení UCE,

 • upravuje zásady pro oceňování a nařizuje inventarizaci,

 • stanovuje sankce za porušení povinností.

ZU je právní norma, která platí pro všechny subjekty.

V předmětu se nebudeme zabývat:

 • Subjekty veřejného zájmu dle §1a ZU emitenti investičních CP, banky, pojišťovny, penzijní společnosti.

 • Vybrané ÚJ dle §1 (3) ZU org. složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny.

 • ÚJ, které vedou jednoduché UCE dle §1f ZU: PO, kt. jsou spolky, odborové organizace, církve a náboženské společnosti, honební společnosti kt. zároveň nejsou plátcem DPH, celkové příjmy za poslední ÚO nedosáhly 3 mil. Kč a hodnota majetku nepřesáhla 3 mil. Kč.

 • skupiny ÚJ tj. konsolidující a konsolidované ÚJ.

 • FO, které nejsou ÚJ (vedou DE).

 • ÚJ, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného UCE (politické strany, nadace, veřejné VŠ apod.).

budeme se zabývat podnikatelskými subjekty (kapitálovými společnostmi)

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. („Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro podnikatele“)

Stanovuje mimo jiné:

 • rozsah a způsob sestavení UCE závěrky,

 • obsahové vymezení jednotlivých položek UCE závěrky (výkazů a nejen jich),

 • směrnou účtovou osnovu,

 • účetní metody a jejich použití,

 • uspořádání a vymezení položek konsolidované UCE závěrky vč. metod konsolidace

České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ČÚS rozvádí konkrétní využitelné metody a postupy účtování v konkrétních UCE případech.

VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE

Změny v UCE od 1.1.2014

 • zákon č. 89/2013 Sb., občanský zákoník (NOZ) a

 • č. 90/2012 Sb. zákon o korporacích (ZOK).

Témata, do kterých materiál patří