Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1.. Charakteristika UCE UCE soustavy Daňová evidence (DE): Příjmy a VýdajeJednoduché UCE (platný termín od 2016): Příjmy a Výdaje, majetek závazkyPodvojné UCE: Aktiva, Pasiva, Náklady – Výnosy = VH Pro podnikatelské subjekty Definice UCE Účetnictví je informační systém zobrazující informace o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků vč. dluhů a jiných pasiv, dále o N a V a o VH účetní jednotky v peněžních jednotkách.Účtování je samotné vedení účetních záznamů a práce s nimi. Základní funkce je funkce informační. Právní úprava UCE V ČR je vysoká míra regulace UCE státem. Primární úprava UCE v ČRzákon č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje rozsah a způsob vedení UCE a požadavky na jeho průkaznost (dále ZoÚ). Vymezuje pojmy jako: účetní jednotka (ÚJ),určuje účetní období (ÚO),stanovuje předmět účetnictví,určuje rozsah vedení UCE,upravuje zásady pro oceňování a nařizuje inventarizaci,stanovuje sankce za porušení povinností. ZU je právní norma, která platí pro všechny subjekty. V předmětu se nebudeme zabývat: Subjekty veřejného zájmu dle §1a ZU emitenti investičních CP, banky, pojišťovny, penzijní společnosti.Vybrané ÚJ dle §1 (3) ZUorg. složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny.ÚJ, které vedou jednoduché UCE dle §1f ZU:PO, kt. jsou spolky, odborové organizace, církve a náboženské společnosti, honební společnosti kt. zároveň nejsou plátcem DPH, celkové příjmy za poslední ÚO nedosáhly 3 mil. Kč a hodnota majetku nepřesáhla 3 mil. Kč.skupiny ÚJ tj. konsolidující a konsolidované ÚJ.FO, které nejsou ÚJ(vedou DE).ÚJ, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného UCE(politické strany, nadace, veřejné VŠ apod.). budeme se zabývat podnikatelskými subjekty (kapitálovými společnostmi) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. („Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro podnikatele“) Stanovuje mimo jiné: rozsah a způsob sestavení UCE závěrky,obsahové vymezení jednotlivých položek UCE závěrky (výkazů a nejen jich),směrnou účtovou osnovu,účetní metody a jejich použití,uspořádání a vymezení položek konsolidované UCE závěrky vč. metod konsolidace České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ČÚS rozvádí konkrétní využitelné metody a postupy účtování v konkrétních UCE případech. VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE Změny v UCE od 1.1.2014 zákonč.89/2013 Sb., občanský zákoník (NOZ) a č. 90/2012 Sb. zákon o korporacích (ZOK). Změny v UCE od 1.1.2016 - novela ZU (č. 221/2015 Sb.), Vyhláška č. 500/2002 Sb. (250/2015 Sb.) i nové ČÚS …………. dle směrnice EP 2013/34/EU Základní pojmy Účetní jednotkadle §1 ZU PO se sídlem v ČR (obchodní korporace),některé FO: FO jejichž obrat za poslední rok je vyšší než 25 mil. Kč, FO, které jsou zapsány v OR, podnikající FO sdružené ve společnosti pokud jeden ze společníků je ÚJ, FO, které se rozhodly vést UCE dobrovolně, FO, kterým je povinnost vést UCE uložena zvláštním zákonem (např. politické strany a hnutí),dále zahraniční osoby, které podnikají na území ČR a organizační složky státu, svěřenské fondy, investiční fondy a fondy obhospodařované penzijní společností, Kategorie ÚJ§1b ZU - první rok předpoklad kategorie - pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech ÚJ splní nebo přestane splňovat podmínku změní od počátku následujícího ÚO kategorii. Účetní období§3 odst. (2) ZU je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. kalendářní rok x hospodářský rok V některých případech může být ÚO kratší nebo delší, než je 12 měsíců: ÚJ mění ÚO z kalendářního roku na hospodářský nebo obráceně,vzniká ÚJ 3 měsíce před koncem kalendářního roku,zaniká ÚJ do 3 měsíců po skončení kalendářního nebo hospodářského roku,v dalších zvláštních případech jako je přeměna obchodní korporace (rozdělení, fúze) apod. Od kdy do kdy se musí vést UCE?§4 ZU PO musí vést UCE ode dne svého vzniku až do svého zániku. Zahraniční osoby ode dne zahájení své činnosti na území ČR až do dne ukončení činnosti na území ČR a osoby zapsané v OR ode dne zápisu až do dne výmazu z OR a stejně tak i ÚJ, kterým ukládá vést UCE zvláštní zákon. FO, které se staly ÚJ na základě obratu 25 mil. Kč, musí vést UCE od 1. dne ÚO následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly ÚJ až do posledního dne ÚO ve kterém přestaly být ÚJ. FO, které vedou

Témata, do kterých materiál patří