Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pohledávky právo věřitele požadovat po druhé osobě (dlužníkovi) plnění. Členění na dlouhodobé a krátkodobé.

 • z obchodních vztahů (nejen za odběrateli)

 • pohl. mezi ovládanými a ovládajícími osobami a s podstatným vlivem

 • ostatní pohl. (za společníky, státem, jiné pohl. např. za zaměstnanci)

KFM tj. majetek finanční povahy s dobou držení nebo splatnosti kratší než 1 rok

Peněžní prostředky

 • PP v pokladně (vč. cenin)

 • PP na účtech

Pasiva

A Vlastní kapitál

 • Základní kapitál + změny ZK

 • Ážio

 • Kapitálové fondy

 • Fondy ze zisku (tvoří se přídělem ze zisku)

  • ostatní rezervní fondy,

  • statutární fondy,

  • ostatní fondy

  • Výsledek hospodaření (+/-)

   • VH minulých let (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta)

   • jiný VH minulých let

   • VH BUO

  • Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku (-)

B + C Cizí zdroje

 • Rezervy (budoucí závazky)

 • Závazky (dluhy a další závazky) představují povinnost nebo odpovědnost jednat nebo konat určitým způsobem. Základní členění závazků dlouhodobé a krátkodobé.

  • vydané dluhopisy

  • závazky k úvěrovým institucím

  • přijaté zálohy

  • závazky z obchodních vztahů (nejen dodavatelům)

  • závazky ovládaná a ovládající osoba a podstatný vliv

  • ostatní závazky:

   • ke společníkům

   • finanční výpomoci

   • ze SZP

   • daňové závazky

 • D Časové rozlišení aktiv a pasiv

Rozvaha jako výkaz

 • obsah položek §5 až 19 Vyhlášky 500/2002 Sb.

 • uspořádání a označování položek příloha č. 1 Vyhlášky 500/2002 Sb.

Varianty:

 • v plném rozsahu (PR)

 • ve zkráceném rozsahu písmena a římské číslice (ZRa)

 • ve zkráceném rozsahu jen písmena (ZRb)

Změny v rozvaze
(typy UCE operací s dopadem na rozvahu)

Hospodářskou činností se majetek a zdroje jeho financování dostávají do koloběhu, ve kterém mění svoji formu.

 • tím dochází ke změnám v rozvaze (a vzniku N a V)

PRINCIP PODVOJNOSTI

Typy UCE operací s dopadem na rozvahu

 1. Nemění se BS

  1. operace mezi aktivy

  2. operace mezi pasivy

b) Mění se BS

 1. roste rozvaha (BS)

 2. klesá rozvaha (BS)

3.. Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Výkaz zisku a ztráty (tzv. výsledovka)

je účetní výkaz, který poskytuje přehled o nákladech a výnosech ÚJ za určité období (v členění potřebném pro zjištění VH).

Náklady X Výnosy

V – N > 0 tj. zisk

V – N < 0 tj. ztráta

 • podoba dána Vyhláškou

Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění

 1. Tržby z prodeje výrobků a služeb

 2. Tržby za prodej zboží

A. Výkonová spotřeba

A.1. N vynaložené na prodej zboží

A.2. spotřeba materiálu a energie

A.3. služby

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C. Aktivace (-)

D. Osobní N

E. Úpravy hodnot z provozní činnosti (trvalé a dočasné)

III. Ostatní provozní V

III.1. T z prodaného DM

III.2. T z prodaného materiálu

III.3. jiné provozní V

F. Ostatní provozní N

F.1. a F.2. ZC prodaného DNM a DHM a materiálu,

F.3. daně a poplatky

F.4. rezervy

F.5. jiné provozní N

Témata, do kterých materiál patří