Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ého zobrazení skutečnosti§7 (1) a (2) ZU tj. základní a nejvyšší princip UCE (1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávalavěrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotkytak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá (dále jen „uživatel“), činit ekonomická rozhodnutí. (2) Zobrazení jevěrné, jestliže obsah položek účetní závěrkyodpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení jepoctivé, když jsou při něm použityúčetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. … Zásady UCE Přednost obsahu před formou(nepřímo §7 (2) ZU), tzn. UCE musí odpovídat skutečnému stavu (podstata hosp. operace).Zásada opatrnosti(§26 ZU). ÚJ musí zohledňovat rizika a nejistoty (nepřenášet současná rizika do budoucna a zohlednit rizika, kt. mohou nastat v budoucnu).Oceňování v historických cenách(§24 a 25 ZU) tzn. v pořizovacích cenách v okamžiku vzniku UCE případu.Zásada konzistence(§7 (4) ZU) (věcná a metodická stálost), tzn. metody účtování a oceňování a náplň položek UCE závěrky se nesmí měnit v průběhu ÚO ani mezi nimi (pokud je změna nutná musí se uvést v příloze UCE závěrky).Zásada bilanční kontinuity (§19 (4) ZU) KZ a PS rozvahových účtů mezi ÚO na sebe musí navazovat.Akruální princip(nezávislost UCE období) (§3 (1) ZU) tzn. účtování o jednotlivých operacích musí věcně a časově souviset s ÚO, do kterého se účtují. Věcná souvislost je dána věcným nositelem, časová souvislost se používá tam, kde není věcný nositel.Zásada objektivity a srozumitelnosti(§8 (1) ZU). UCE musí být úplné, průkazné a správné. UCE musí být vedeno srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvanlivost záznamů. Metodické nástroje UCE Účet a soustava účtů Třídění účtů: podle typu: rozvahové (A a P) výsledkové (N a V) závěrkové a podrozvahové podle hloubky rozkladu: syntetické (základní účty) analytické (podrobněji rozdělené syntetické účty podle potřeb ÚJ) Směrná účtová osnova a účtový rozvrh§14 ZU Směrná účtová osnova určujeuspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o …..(předmětu UCE); toto uspořádání musí zajistit sestavení účetní závěrky.Na jejím podkladě jsou ÚJ povinny sestavitúčtový rozvrh tj. seznam účtů potřebných k zaúčtování všech případů ÚJ Směrná účtová osnova (dána Vyhláškou č. 500, příloha č. 4) účtové třídy účtové skupiny 0 - dlouhodobý majetek 1 - zásoby 2 – KFM a kr. b. úvěry 3 - zúčtovací vztahy 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky 5 - náklady 6 - výnosy 7 - závěrkové a podrozvahové účty 8 a 9 vnitropodnikové účetnictví účtový rozvrh UCE doklad základní nositel informace, podmínka průkaznosti Základní požadavky: úplné přehledné pečlivě vyhotovené (tzn. zejména čitelné) musí být zajištěna trvalost záznamů Typy dokladů: 1. podle obsahu: a) vnější doklady dále dělené dle místa vzniku na: - vydané doklady - došlé doklady b) vnitřní (interní) doklady 2. podle počtu dokumentovaných UCE případů: a) jednotlivé b) sběrné zásada objektivity a srozumitelnosti (§8 ZU) Náležitosti UCE dokladu §11 ZU označení UCE dokladu (vč. čísla)obsah UCE případu a jeho účastnícipeněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množstvíokamžik vyhotovení UCE dokladuokamžik uskutečnění UCE případu (není-li shodný s předchozím)podpisový záznam podle § 33a (4) osoby odpovědné za UCE případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. + v praxi se doplňuje účtovací předpis Pozn. Náležitosti daňového dokladu §29 ZDPH. Opravy UCE dokladů(§35 ZU) Opravy nebo doplnění v UCE záznamech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví.zjistí-li ÚJ, že doklad nesplňuje základní požadavky musí provést opravu bez zbytečného odkladu. (3) Opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit, jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě. účetní opravy (tzn. vytvoření nového UCE zápisu) doplňkový zápis stornoneúčetní opravypo

Témata, do kterých materiál patří