Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

VCF jako výkaz obsah položek §40 až 43 Vyhlášky 500/2002 Sb.možné členění dle ČSÚ 023.není pevná podoba formuláře Přehled o změnách VK podává informace o uspořádání a změnách vlastního kapitálu v rozvaze (mezi dvěma rozvahovými dny) a o vyplacených podílech na zisku a jejich zdrojích. VZVK jako výkaz uspořádání a obsahové vymezení §44 Vyhlášky 500/2002 Sb.není pevná podoba formuláře Termín sestavení UCE závěrky ZU § 19:Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy. Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období.nepřímo ZoDzP:UCE závěrka je součástí přiznání k dani z příjmů 2.Rozvaha (bilance) je uspořádaná sestava (výkaz), která poskytuje informace o majetku ÚJ (aktivech) a jeho zdrojích financování (pasivech) vždy k rozvahovému dni. Aktiva= majetek ÚJ xPasiva= zdroje financování majetku Aktiva tj. majetek vykazující následující vlastnosti: představuje pro ÚJ budoucí ekonomický užitek a tento užitek patří výhradně jemu,očekávání budoucího užitku musí být dostatečně spolehlivé a prokazatelné (pravděpodobné a doložitelné),aktivum je důsledkem hospodářských operací uskutečněných v minulosti (v min. koupeno, nebo vyrobeno),musí být s dostatečnou mírou spolehlivosti ocenitelné (v Kč). APohledávky za upsaný ZK tj. pohledávky, které mají zaplatit upisovatelé a společníci do ZK BDlouhodobý majetek jeho smyslem je jeho využívání nebo zhodnocování 2 atributy: slouží ÚJ dlouhodobě (min. 1 rok)hodnotu předává do produkce postupně (vyjadřuje se odpisováním tj. zobrazeno v oprávkách) Hodnota majetku – korekce = zůstatková cena Dlouhodobý majetek DNM(nemá hmotnou podstatu) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje SW ocenitelná práva goodwill ostatní DNM poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený DNM DHM(nemá hmotnou podstatu, odpisovaný a neodpisovaný) pozemky stavby hmotné movité věci a jejich soubory pěstitelské celky trvalých porostů dospělá zvířata a jejich skupiny jiný DHM jiný majetek poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM DFM tj. DM finanční povahy s dobou držení nebo splatnosti delší než 1 rok. COběžná aktiva(mění se v průběhu činnosti ÚJ) Oběžná aktiva Zásoby jsou součástí produkčního cyklu ÚJ, spotřebovávají se najednou. materiál tj. základní materiál a suroviny, provozovací látky, náhradní díly, obaly, tzv. drobný majetek nedokončená výroba a polotovary výrobky a zboží mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny poskytnuté zálohy na zásoby Pohledávky právo věřitele požadovat po druhé osobě (dlužníkovi) plnění. Členění na dlouhodobé a krátkodobé. z obchodních vztahů (nejen za odběrateli) pohl. mezi ovládanými a ovládajícími osobami a s podstatným vlivem ostatní pohl. (za společníky, státem, jiné pohl. např. za zaměstnanci) KFM tj. majetekfinanční povahy s dobou držení nebo splatnosti kratší než 1 rok Peněžní prostředky PP v pokladně (vč. cenin) PP na účtech Pasiva AVlastní kapitál Základní kapitál + změny ZKÁžioKapitálové fondyFondy ze zisku (tvoří se přídělem ze zisku) ostatní rezervní fondy, statutární fondy, ostatní fondy Výsledek hospodaření (+/-) VH minulých let (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta) jiný VH minulých let VH BUO Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku (-) B + C Cizí zdroje Rezervy (budoucí závazky)Závazky (dluhy a další závazky)představují povinnost nebo odpovědnost jednat nebo konat určitým způsobem. Základní členění závazků dlouhodobé a krátkodobé. vydané dluhopisy závazky k úvěrovým institucím přijaté zálohy závazky z obchodníchvztahů(nejen dodavatelům)

Témata, do kterých materiál patří