Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • IFRS: aktivum = zdroj využívaný ÚJ, jehož existence je výsledkem minulých událostí, přičemž má pro ÚJ v budoucnu znamenat ekonomický prospěch (ne vlastnické právo, ale užitek).

Jiná aktiva = časové rozlišení A

….. závazků včetně dluhů a jiných pasiv…

Závazky §1721 NOZ

Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.

Dluh - položka, ze které vyplývá povinnost uhradit věřiteli dlužnou částku.

Jiná pasiva = časové rozlišení pasiv.

… dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

Náklady = v penězích oceněná spotřeba vstupů (výrobních faktorů).

Výnosy = v penězích oceněné výstupy činnosti ÚJ, tzn. to, co ÚJ získala ze všech svých činností.

VH = V – N

Předmět UCE §2 ZU

(2) Předmětem jednoduchého UCE jsou výdaje a příjmy, majetek a závazky.

Příjem = přírůstek peněžních prostředků

Výdaj = úbytek peněžních prostředků

!!!!!!!!!!! PŘÍJEM ≠ VÝNOS

VÝDAJ ≠ NÁKLAD

NELZE mezi sebou SROVNÁVAT:

příjmy – náklady

výnosy - výdaje =====výsledek je NIC !!!

Rozsah vedení UCE §9 ZU

 • Není-li stanoveno jinak, ÚJ vedou UCE v plném rozsahu.

 • Některé ÚJ mohou vést UCE ve zjednodušeném rozsahu

 • malé a mikro neauditované, kt. jsou příspěvkovou organizací, spolkem, odborovou organizací, církví, náboženskou společností, honební společenstva, nadační fondy, společenství vlastníků bytových jednotek

POZOR jednoduché UCE ≠ UCE ve zjednodušeném rozsahu !

Výstupy z UCE

UCE závěrka dle §18 ZU

 • rozvaha (bilance),

 • výkaz zisku a ztráty,

 • příloha, která vysvětluje a doplňuje informace v rozvaze a VZZ

+ někdy:

 • přehled o peněžních tocích a

 • přehled o změnách VK

Formální náležitosti UCE závěrky

 • jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název ÚJ, sídlo nebo bydliště,

 • IČ (pokud má přiděleno),

 • právní formu ÚJ,

 • předmět podnikání nebo jiné činnosti,

 • rozvahový den (tj. dle §19 (1) den, ke kterému se uzavírají UCE knihy, nebo jiný okamžik, k němuž se závěrka sestavuje;

 • okamžik sestavení závěrky (kdy se skutečně sestavilo);

+ musí být připojen podpisový záznam statutárního orgánu ÚJ!

Rozvaha (bilance)

je uspořádaná sestava (výkaz), která poskytuje informace o majetku ÚJ (aktivech) a jeho zdrojích financování (pasivech) vždy k rozvahovému dni.

Aktiva = majetek ÚJ x Pasiva = zdroje financování majetku

Rozvaha jako výkaz

 • obsah položek §5 až 19 Vyhlášky 500/2002 Sb.

 • uspořádání a označování položek příloha č. 1 Vyhlášky 500/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty (tzv. výsledovka)

je účetní výkaz, který poskytuje přehled o nákladech a výnosech ÚJ za určité období (v členění potřebném pro zjištění VH).

Náklady X Výnosy

V – N > 0 tj. zisk

V – N < 0 tj. ztráta

VZZ jako výkaz

 • obsah položek §20 až 38a Vyhlášky 500/2002 Sb.

 • uspořádání a označování položek příloha č. 2 Vyhlášky 500/2002 Sb.

Témata, do kterých materiál patří