Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

uze do provedení účetní uzávěrky, po ní už účetní opravy. Archivace UCE dokladů(§31 a 32 ZU) UCE doklady vč. UCE knih, přehledů5 letUCE závěrky a výroční zprávy10 letpoužije-li se doklad pro jiný účel, pak se archivace musí podřídit příslušným zákonům! PODVOJNOST A SOUVZTAŽNOST§3 (1) ZU Účtuje se PODVOJNĚ a SOUVZTAŽNĚ ! ∑obratů na MD = ∑obratů na D UCE knihy§13 ZU UCE deník = chronologický seznam UCE zápisů o jednotlivých UCE operacích (k prokázání zaúčtování všech operací v ÚO) Hlavní kniha = věcný (systematický) zápis UCE operací tj. podle syntetických účtů (min. informace o PS, obratech na MD a D, a to alespoň za kalendářní měsíc a KZ). Knihy analytických účtů = podrobněji rozvedeny zápisy z hl. knihy podle analytických účtů Knihy podrozvahových účtů tj. pro zápisy, kt. se neuvádějí v UCE knihách Kontrolní systém UCE přezkušování UCE dokladů (formálně a věcně)kontrola úplnosti zaúčtování všech případů (deníkový obrat = obrat MD všech účtů z hl. knihy = obrat D všech účtů z hl. knihy)kontrolní soupisky (ověřují shodu mezi analytickými účty a odpovídajícími syntetickými účty)tabulková (obratová) předvaha (pro kontrolu dodržení principu podvojnosti, ∑obratů MD všech účtů = ∑obratů D všech účtů)inventarizace majetku a závazků (zjištění fyzického nebo dokladového stavu a jejich porovnání se stavy vykázanými v UCE) Kontrolní systém neodhalí chyby vyplývající z nesprávně zvolené souvztažnosti účtů, ze zápisu nesprávných (i když shodných) částek na obou stranách účtů nebo nezaúčtováním UCE případu !!! 5..Finanční účty Účtová třída 2 – KFM a PP vymezení §12 a 12a a 17 Vyhlášky 500 Peníze– nejlikvidnější majetek Peníze Ve výkazu rozvaha v A v položce C. IV. Účty pro účtování peněžních prostředků Skupiny 21 a 22 – PP v pokladně a PP na účtech 211 - pokladna (A): bankovky, mince, šeky; v CZK i ve valutách doklady VPD, PPD 213 – ceniny(A): platební prostředky, kt. nahrazují peníze doklady VPD, PPD (lze sešit cenin, ID) 221 – PP na účtech(A): PP na všech typech vkladových účtů s výpovědní lhůtou do 1 roku; v CZK i v devizách; ne záporný stav doklady VBU Skupina 26 převody mezi fin. účty 261 – peníze na cestě(A) pro překlenutí časového nesouladu mezi účtováním jednotlivých dokladů Rozdělování na analytické účty: u pokladny a cenin dle jednotlivých měn, dále dle místa uložení, odpovědných osob ÚPP dle jednotlivých účtů Oceňování peněz § 25 (1) e) ZU PP a ceninyjmenovitými hodnotami - UCE je nutné vést v CZK PP v CM je nutné vést v CM i v CZK - PP v CM se přepočítávají ( okamžiku uskutečnění UCE případu kurzem ČNB: a) denní kurz b) pevný kurz musí se přecenit k rozvahovému dni posledním známým kurzem ČNB. - V případě nakoupených a prodaných valut lze použít i kurz nákupu nebo prodeje. Pozn. FO, která nevede UCE, ale vede jen evidenci příjmů nebo DE má navíc možnost použít jednotný směnný kurz. Účtování na účtech peněz – další UCE případy Inventarizace peněz §29 a 30 ZÚ periodická inventarizacezjistit skutečný stav majetku a závazků (inventura): fyzická inventura nebo dokladová inventura Nejdříve 4 měsíce před rozvahovým dnem a nejpozději dva měsíce po něm. Ověřit zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v UCE (inventarizace → inventurní soupis). skutečný stav < UCE stav →manko(schodek) skutečný stav > UCE stav →přebytek Pozn. souvislost peněz a dalších legislativních norem Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti v hotovosti lze provést platbu nejvýše v částce 270 000 Kč, vyšší částky musí být převáděny bezhotovostně. Hrozí pokuta: FO až 500 000 KčPO až 5 000 000 Kč Krátkodobé úvěry a kr. finanční výpomoci ve výkazu rozvaha v P v položce C. II. 2 a C. II. 8. 2. Účty kr. úvěrů a výpomocí (sk. 23 a 24) 231 – krátkodobé dluhy k ÚI (úvěry od bank apod.) doklady VUU 232 – eskontní úvěry (úvěry poskytnuté bankou na eskontované směnky, popř. jiné CP), doklady VUU 249 – ostatní krátkodobé finanční výpomoci (zápůjčky od jiných subjektů než bank a podobných, kromě kr. zápůjček od společníků)

Témata, do kterých materiál patří