Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PROVOZNÍ VH

+ Finanční výnosy

 • V a úroky z podílů v jiných společnostech

 • V z prodaného DFM

 • výnosové úroky

 • ostatní finanční V

- Finanční náklady

 • N vynaložené na prodané podíly v jiných společnostech

 • N související s DFM

 • nákladové úroky

 • ostatní finanční N

FINANČNÍ VH

= VH před zdaněním

- Daň z příjmů (splatná a odložená)

= VH po zdanění

- Převod podílu na VH společníkům

= VH za ÚO

Čistý obrat za ÚO (součet všech V)

Výkaz zisku a ztráty jako výkaz

 • obsah položek §20 až 38a Vyhlášky 500/2002 Sb.

 • uspořádání a označování položek příloha č. 2 Vyhlášky 500/2002 Sb. druhové členění, příloha č. 3. účelové členění

 • Varianty

 • - v plném rozsahu:

 • - v druhovém členění

 • - v účelovém členění

 • - ve zkráceném rozsahu (ne obchodní společnosti)

Vznik N a V
(typy UCE operací s dopadem na VZZ)

Některé hospodářské operace mají vliv nejen na rozvahu,

ale i na vznik N a V (na VH)

PRINCIP PODVOJNOSTI

 1. Vznik N

  1. úbytkem aktiva

  2. růstem pasiva

b) vznik V

 1. růstem aktiva

4.. Základní předpoklady a zásady UCE

Základní předpoklady UCE

Bez nich nelze mluvit o UCE

 1. Předpoklad účetní jednotky §4 (9) ZU vést UCE za ÚJ

 2. Předpoklad oceňování peněžní jednotkou §4 (12) ZU evidovat a vykazovat v CZK

 3. Předpoklad trvání ÚJ (going concern) §7 (3) ZU ÚJ nemá v úmyslu ani za povinnost přistoupit k likvidaci, nebo podstatně omezit činnost; není-li dodrženo uvést v příloze v UCE závěrce

 4. Periodicita zjišťování VH a finanční situace ÚJ nepřímo §3 (2) ZU. intervaly = ÚO

 5. Zákaz kompenzace (předpoklad nebo zásada zákazu vzájemného vyrovnávání) §7 (6) ZU; nelze vyrovnávat mezi A a P, N a V

Zásady vedení UCE

Na jejich základě UCE stojí

 1. Zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti §7 (1) a (2) ZU

tj. základní a nejvyšší princip UCE

(1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá (dále jen „uživatel“), činit ekonomická rozhodnutí.

(2) Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. …

Zásady UCE

 1. Přednost obsahu před formou (nepřímo §7 (2) ZU), tzn. UCE musí odpovídat skutečnému stavu (podstata hosp. operace).

 2. Zásada opatrnosti (§26 ZU). ÚJ musí zohledňovat rizika a nejistoty (nepřenášet současná rizika do budoucna a zohlednit rizika, kt. mohou nastat v budoucnu).

 3. Oceňování v historických cenách (§24 a 25 ZU) tzn. v pořizovacích cenách v okamžiku vzniku UCE případu.

 4. Zásada konzistence (§7 (4) ZU) (věcná a metodická stálost), tzn. metody účtování a oceňování a náplň položek UCE závěrky se nesmí měnit v průběhu ÚO ani mezi nimi (pokud je změna nutná musí se uvést v příloze UCE závěrky).

 5. Zásada bilanční kontinuity (§19 (4) ZU) KZ a PS rozvahových účtů mezi ÚO na sebe musí navazovat.

 6. Akruální princip (nezávislost UCE období) (§3 (1) ZU) tzn. účtování o jednotlivých operacích musí věcně a časově souviset s ÚO, do kterého se účtují. Věcná souvislost je dána věcným nositelem, časová souvislost se používá tam, kde není věcný nositel.

 7. Zásada objektivity a srozumitelnosti (§8 (1) ZU). UCE musí být úplné, průkazné a správné. UCE musí být vedeno srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvanlivost záznamů.

Témata, do kterých materiál patří