Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Změny v UCE od 1.1.2016

- novela ZU (č. 221/2015 Sb.), Vyhláška č. 500/2002 Sb. (250/2015 Sb.) i nové ČÚS …………. dle směrnice EP 2013/34/EU

Základní pojmy

Účetní jednotka dle §1 ZU

 • PO se sídlem v ČR (obchodní korporace),

 • některé FO:

  • FO jejichž obrat za poslední rok je vyšší než 25 mil. Kč,

  • FO, které jsou zapsány v OR,

  • podnikající FO sdružené ve společnosti pokud jeden ze společníků je ÚJ,

  • FO, které se rozhodly vést UCE dobrovolně,

  • FO, kterým je povinnost vést UCE uložena zvláštním zákonem (např. politické strany a hnutí),

 • dále zahraniční osoby, které podnikají na území ČR a organizační složky státu, svěřenské fondy, investiční fondy a fondy obhospodařované penzijní společností,

Kategorie ÚJ §1b ZU

- první rok předpoklad kategorie

- pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech ÚJ splní nebo přestane splňovat podmínku změní od počátku následujícího ÚO kategorii.

Účetní období §3 odst. (2) ZU

je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.

kalendářní rok x hospodářský rok

V některých případech může být ÚO kratší nebo delší, než je 12 měsíců:

 • ÚJ mění ÚO z kalendářního roku na hospodářský nebo obráceně,

 • vzniká ÚJ 3 měsíce před koncem kalendářního roku,

 • zaniká ÚJ do 3 měsíců po skončení kalendářního nebo hospodářského roku,

 • v dalších zvláštních případech jako je přeměna obchodní korporace (rozdělení, fúze) apod.

Od kdy do kdy se musí vést UCE? §4 ZU

 • PO musí vést UCE ode dne svého vzniku až do svého zániku. Zahraniční osoby ode dne zahájení své činnosti na území ČR až do dne ukončení činnosti na území ČR a osoby zapsané v OR ode dne zápisu až do dne výmazu z OR a stejně tak i ÚJ, kterým ukládá vést UCE zvláštní zákon.

 • FO, které se staly ÚJ na základě obratu 25 mil. Kč, musí vést UCE od 1. dne ÚO následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly ÚJ až do posledního dne ÚO ve kterém přestaly být ÚJ.

 • FO, které vedou UCE dobrovolně vedou UCE od 1. dne ÚO následujícího po kalendářním roce, ve kterém se rozhodly nebo se mohou rozhodnout vést UCE od zahájení podnikání do posledního dne ÚO, ve kt. ukončily činnost, nebo se rozhodly ukončit vedení UCE.

 • společníci sdružení ve společnosti (pokud jeden je ÚJ) od 1. dne ÚO následujícího po období, ve kt. se stali společníky, nebo se některý ze společníků stal. ÚJ až do posledního dne ÚO, ve kterém přestali být společníky.

Předmět UCE §2 ZU

 1. „ÚJ, které vedou UCE v plném nebo zjednodušeném rozsahu účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.“

….. majetku a jiných aktiv….

Majetek

 • ZU nedefinuje

 • §495 NOZ: Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.

 • §4 odst. 4 ZoDzP Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. (def. kruhem, ÚJ účtují o majetku a majetek je to o čem se účtuje).

 • §4 odst. 3 ZoDPH Obchodním majetkem je souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností.

Témata, do kterých materiál patří