Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

UCE dobrovolně vedou UCE od 1. dne ÚO následujícího po kalendářním roce, ve kterém se rozhodly nebo se mohou rozhodnout vést UCE od zahájení podnikání do posledního dne ÚO, ve kt. ukončily činnost, nebo se rozhodly ukončit vedení UCE. společníci sdružení ve společnosti (pokud jeden je ÚJ) od 1. dne ÚO následujícího po období, ve kt. se stali společníky, nebo se některý ze společníků stal. ÚJ až do posledního dne ÚO, ve kterém přestali být společníky. Předmět UCE§2 ZU „ÚJ, které vedou UCE v plném nebo zjednodušeném rozsahu účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybumajetku a jiných aktiv,závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále onákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.“ ….. majetku a jiných aktiv…. Majetek ZU nedefinuje§495 NOZ:Souhrn všeho, coosobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.§4 odst. 4 ZoDzPObchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka,o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. (def. kruhem, ÚJ účtují o majetku a majetek je to o čem se účtuje).§4 odst. 3 ZoDPHObchodním majetkem je souhrn majetkových hodnot, kterýsloužínebo je určen osobě povinné k danik uskutečňování ekonomických činností.IFRS:aktivum =zdroj využívaný ÚJ, jehožexistence je výsledkem minulých událostí, přičemž má pro ÚJ v budoucnu znamenat ekonomický prospěch (ne vlastnické právo, ale užitek). Jiná aktiva= časové rozlišení A ….. závazků včetně dluhů a jiných pasiv… Závazky§1721 NOZ Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. Dluh -položka, ze které vyplývápovinnost uhradit věřiteli dlužnou částku. Jiná pasiva = časové rozlišení pasiv. … dále onákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Náklady= v penězích oceněná spotřeba vstupů (výrobních faktorů). Výnosy= v penězích oceněné výstupy činnosti ÚJ, tzn. to, co ÚJ získala ze všech svých činností. VH = V – N Předmět UCE§2 ZU (2) Předmětem jednoduchého UCE jsou výdaje a příjmy, majetek a závazky. Příjem =přírůstek peněžních prostředků Výdaj =úbytek peněžních prostředků !!!!!!!!!!! PŘÍJEM ≠ VÝNOS VÝDAJ ≠ NÁKLAD NELZE mezi sebou SROVNÁVAT: příjmy – náklady výnosy - výdaje =====výsledek je NIC !!! Rozsah vedení UCE§9 ZU Není-li stanoveno jinak, ÚJ vedou UCE v plném rozsahu.Některé ÚJ mohou véstUCE vezjednodušenémrozsahumalé a mikro neauditované, kt. jsou příspěvkovou organizací, spolkem, odborovou organizací, církví, náboženskou společností, honební společenstva, nadační fondy, společenství vlastníků bytových jednotek POZOR jednoduché UCE ≠ UCE ve zjednodušeném rozsahu ! Výstupy z UCE UCE závěrkadle §18 ZU rozvaha(bilance),výkaz zisku a ztráty,příloha,která vysvětluje a doplňuje informace v rozvaze a VZZ + někdy: přehled o peněžních tocích apřehled o změnách VK Formální náležitosti UCE závěrky jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název ÚJ, sídlo nebo bydliště, IČ (pokud má přiděleno), právní formu ÚJ, předmět podnikání nebo jiné činnosti, rozvahový den (tj. dle §19 (1) den, ke kterému se uzavírají UCE knihy, nebo jiný okamžik, k němuž se závěrka sestavuje; okamžik sestavení závěrky (kdy se skutečně sestavilo); + musí být připojen podpisový záznam statutárního orgánu ÚJ! Rozvaha (bilance) je uspořádaná sestava (výkaz), která poskytuje informace o majetku ÚJ (aktivech) a jeho zdrojích financování (pasivech) vždy k rozvahovému dni. Aktiva= majetek ÚJ xPasiva= zdroje financování majetku Rozvaha jako výkaz obsah položek §5 až 19 Vyhlášky 500/2002 Sb.uspořádání a označování položek příloha č. 1 Vyhlášky 500/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty (tzv. výsledovka) je účetní výkaz, který poskytuje přehled o nákladech a výnosech ÚJ za určité období (v členění potřebném pro zjištění VH). Náklady X Výnosy V – N> 0 tj. zisk V – N< 0 tj. ztráta VZZ jako výkaz obsah položek §20 až 38a Vyhlášky 500/2002 Sb.uspořádání a označování položek příloha č. 2 Vyhlášky 500/2002 Sb. Příloha Vysvětluje a doplňuje informace obsažené v R a VZZ (obsah přílohy je dán §39, 39a, 39b a 39c Vyhlášky).Uvádějí se např. informace o použitých UCE metodách, vysvětlení podstatných položek R a VZZ, informace o významných událostech po rozvahovém dni apod. Přehled o peněžních tocích je účetní výkaz, který informuje o pohybu peněz a jejich ekvivalentů v průběhu ÚO (porovnává příjmy a výdaje) Příjem x Výdaj

Témata, do kterých materiál patří