Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

závazky ovládaná a ovládající osoba a podstatný vliv ostatní závazky: ke společníkům finanční výpomoci ze SZP daňové závazkyDČasové rozlišení aktiv a pasiv Rozvaha jako výkaz obsah položek §5 až 19 Vyhlášky 500/2002 Sb.uspořádání a označování položek příloha č. 1 Vyhlášky 500/2002 Sb. Varianty: v plném rozsahu (PR)ve zkráceném rozsahu písmena a římské číslice (ZRa)ve zkráceném rozsahu jen písmena (ZRb) (typy UCE operací s dopadem na rozvahu) Hospodářskou činností se majetek a zdroje jeho financování dostávají do koloběhu, ve kterém mění svoji formu. tím dochází ke změnám v rozvaze (a vzniku N a V) PRINCIP PODVOJNOSTI Typy UCE operací s dopadem na rozvahu Nemění se BS operace mezi aktivy operace mezi pasivy b) Mění se BS roste rozvaha (BS)klesá rozvaha (BS) 3..Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz zisku a ztráty (tzv. výsledovka) je účetní výkaz, který poskytuje přehled o nákladech a výnosech ÚJ za určité období (v členění potřebném pro zjištění VH). Náklady X Výnosy V – N> 0 tj. zisk V – N< 0 tj. ztráta podoba dána Vyhláškou Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění Tržby z prodeje výrobků a služebTržby za prodej zboží A. Výkonová spotřeba A.1. N vynaložené na prodej zboží A.2. spotřeba materiálu a energie A.3. služby B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) C. Aktivace (-) D. Osobní N E. Úpravy hodnot z provozní činnosti(trvalé a dočasné) III. Ostatní provozní V III.1. T z prodaného DM III.2. T z prodaného materiálu III.3. jiné provozní V F. Ostatní provozní N F.1. a F.2. ZC prodaného DNM a DHM a materiálu, F.3. daně a poplatky F.4. rezervy F.5. jiné provozní N PROVOZNÍ VH + Finanční výnosy V a úroky z podílů v jiných společnostech V z prodaného DFM výnosové úroky ostatní finanční V - Finanční náklady N vynaložené na prodané podíly v jiných společnostech N související s DFM nákladové úroky ostatní finanční N FINANČNÍ VH = VH před zdaněním - Daň z příjmů (splatná a odložená) = VH po zdanění - Převod podílu na VH společníkům = VH za ÚO Čistý obrat za ÚO(součet všech V) Výkaz zisku a ztráty jako výkaz obsah položek §20 až 38a Vyhlášky 500/2002 Sb.uspořádání a označování položek příloha č. 2 Vyhlášky 500/2002 Sb. druhové členění, příloha č. 3. účelové členěníVarianty - v plném rozsahu: - v druhovém členění - v účelovém členění- ve zkráceném rozsahu (ne obchodní společnosti) (typy UCE operací s dopadem na VZZ) Některé hospodářské operace mají vliv nejen na rozvahu, ale i na vznik N a V (na VH) PRINCIP PODVOJNOSTI Vznik N úbytkem aktiva růstem pasiva b) vznik V růstem aktiva 4..Základní předpoklady a zásady UCE Základní předpoklady UCE Bez nich nelze mluvit o UCE Předpoklad účetní jednotky§4 (9) ZU vést UCE za ÚJPředpoklad oceňování peněžní jednotkou§4 (12) ZU evidovat a vykazovat v CZKPředpoklad trvání ÚJ(going concern)§7 (3) ZU ÚJ nemá v úmyslu ani za povinnost přistoupit k likvidaci, nebo podstatně omezit činnost; není-li dodrženo uvést v příloze v UCE závěrcePeriodicita zjišťování VH a finanční situace ÚJnepřímo §3 (2) ZU. intervaly = ÚOZákaz kompenzace(předpoklad nebo zásadazákazu vzájemného vyrovnávání)§7 (6) ZU; nelze vyrovnávat mezi A a P, N a V Zásady vedení UCE Na jejich základě UCE stojí Zásada věrného a poctiv

Témata, do kterých materiál patří