Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ucet

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Příloha

 • Vysvětluje a doplňuje informace obsažené v R a VZZ (obsah přílohy je dán §39, 39a, 39b a 39c Vyhlášky).

 • Uvádějí se např. informace o použitých UCE metodách, vysvětlení podstatných položek R a VZZ, informace o významných událostech po rozvahovém dni apod.

Přehled o peněžních tocích

je účetní výkaz, který informuje o pohybu peněz a jejich ekvivalentů v průběhu ÚO (porovnává příjmy a výdaje)

Příjem x Výdaj

VCF jako výkaz

 • obsah položek §40 až 43 Vyhlášky 500/2002 Sb.

 • možné členění dle ČSÚ 023.

 • není pevná podoba formuláře

Přehled o změnách VK

 • podává informace o uspořádání a změnách vlastního kapitálu v rozvaze (mezi dvěma rozvahovými dny) a o vyplacených podílech na zisku a jejich zdrojích.

VZVK jako výkaz

 • uspořádání a obsahové vymezení §44 Vyhlášky 500/2002 Sb.

 • není pevná podoba formuláře

Termín sestavení UCE závěrky

 • ZU § 19:Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy. Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období.

 • nepřímo ZoDzP: UCE závěrka je součástí přiznání k dani z příjmů

2. Rozvaha (bilance)

je uspořádaná sestava (výkaz), která poskytuje informace o majetku ÚJ (aktivech) a jeho zdrojích financování (pasivech) vždy k rozvahovému dni.

Aktiva = majetek ÚJ x Pasiva = zdroje financování majetku

Aktiva

tj. majetek vykazující následující vlastnosti:

 • představuje pro ÚJ budoucí ekonomický užitek a tento užitek patří výhradně jemu,

 • očekávání budoucího užitku musí být dostatečně spolehlivé a prokazatelné (pravděpodobné a doložitelné),

 • aktivum je důsledkem hospodářských operací uskutečněných v minulosti (v min. koupeno, nebo vyrobeno),

 • musí být s dostatečnou mírou spolehlivosti ocenitelné (v Kč).

A Pohledávky za upsaný ZK

tj. pohledávky, které mají zaplatit upisovatelé a společníci do ZK

B Dlouhodobý majetek

jeho smyslem je jeho využívání nebo zhodnocování

2 atributy:

 1. slouží ÚJ dlouhodobě (min. 1 rok)

 2. hodnotu předává do produkce postupně (vyjadřuje se odpisováním tj. zobrazeno v oprávkách)

Hodnota majetku – korekce = zůstatková cena

Dlouhodobý majetek

DNM (nemá hmotnou podstatu)

 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

 • SW

 • ocenitelná práva

 • goodwill

 • ostatní DNM

 • poskytnuté zálohy na DNM a nedokončený DNM

DHM (nemá hmotnou podstatu, odpisovaný a neodpisovaný)

 • pozemky

 • stavby

 • hmotné movité věci a jejich soubory

 • pěstitelské celky trvalých porostů

 • dospělá zvířata a jejich skupiny

 • jiný DHM

 • jiný majetek

 • poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM

DFM tj. DM finanční povahy s dobou držení nebo splatnosti delší než 1 rok.

C Oběžná aktiva (mění se v průběhu činnosti ÚJ)

Oběžná aktiva

Zásoby jsou součástí produkčního cyklu ÚJ, spotřebovávají se najednou.

 • materiál tj. základní materiál a suroviny, provozovací látky, náhradní díly, obaly, tzv. drobný majetek

 • nedokončená výroba a polotovary

 • výrobky a zboží

 • mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

 • poskytnuté zálohy na zásoby

Témata, do kterých materiál patří