Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ekonomie = společenská věda (nauka) o nejobecnějších souvislostech v hospodářském životě společnosti viděných v jejich celku a souvislostech Veřejná ekonomie = věda o souvislostech v hospodářském životě té části NH, kterou obvykle nazýváme veřejný sektor Ekonomie se zabývá alokací (vždy) omezených zdrojů k uspokojování (vždy) neomezených potřeb, ale i rozdělováním bohatství. Tržní systém: ● systém založený na vzájemné směně, rozhodování subjektů vedeno cenou a individuálním zájmem Základními pravidly musí být: dodržování smluv, ochrana soukromého vlastnictví, volný vstup na trhy. Tržní selhání= nedokonalosti trhu, mají různé příčiny: Mikroekonomická tržní selhání – souvisejí s efektivností systému, podstatou je deformace tržní ceny. Výsledek: ● není produkováno maximálně možné množství statků, ● nebo nemají statky optimální strukturu, ● nebo nejsou produkovány s nejnižšími náklady. Příčiny ●nedokonalá konkurence existence veřejných statků (viz dále) existence externalitasymetrie informací b)Makroekonomická tržní selhání – souvisejí s makroekonomickou stabilitou systému c) Mimoekonomická tržní selhání – souvisejí s otázkou „spravedlivého“ rozdělování důchodů a bohatství Giniho koeficient: G = 2B = 1 – 2A, kde: A - plocha pod Lorenzovou křivkou, B - plocha mezi osou kvadrantu a Lorenzovou křivkou. Nabývá hodnoty <0, 1>: při hodnotě 0 není žádná nerovnost, při hodnotě 1 je absolutní nerovnost Příčinyvládních selhání: nebezpečí časového zpoždění zásahů státu, důsledky státních zásahů jsou komplikované a obtížně předvídatelné, vláda má omezenou moc kontroly státních zásahů, ti, kteří o zásahu rozhodnou, a ti, kteří ho realizují, nejsou obvykle totožní. Navíc je nutné brát v úvahu i náklady (byrokracie je nákladná), ne všichni zvolení zástupci sledují čistě veřejně prospěšné cíle. Veřejné statky = jedna z příčin mikroekonomických tržních selhání Klasifikace statků: Institucionální kritérium (klasifikace statků podle politického rozhodnutí) Statky: tržní (procházejí trhem bez jakýchkoliv intervencí), polotržní (procházejí trhem, intervence), netržní (neprocházejí trhem). Ekonomické kritérium (klasifikace statků podle způsobu spotřeby) Statky: soukromé, veřejné (kolektivní). Podle povahy Veřejný sektor = souhrn vztahů a činností mezi subjekty, vždy jedním ze subjektů je stát Je to ta část ekonomiky, která: zabezpečuje veřejné statky pro obyvatelstvo mimo trh, o jejíž produkci se nerozhoduje na trhu, ale veřejnou volbou, je financována veřejnými financemi, je řízena veřejnou správou, podléhá veřejné kontrole obyvatelstva. Faktory, ovlivňující rozsah a strukturu veřejného sektoru: ekonomické (výkonnost ekonomiky), historické a geopolitické (tradice solidarity, státní paternalismus), demografické (růst populace, změny ve struktuře obyvatelstva), kulturně náboženské (sociální cítění, charakter sociální pomoci), politické (volební programy, vládní populismus). Smíšená ekonomikaje typ ekonomického systému, kde: existují veřejný a soukromý sektor, existují různé typy vlastnictví, uplatňují se základní dva mechanismy koordinace ekonomických aktivit Veřejné finance jsou peněžní vztahy vznikající v souvislosti s tvorbou, rozdělováním a užitím peněžních fondů spojených s činností veřejných institucí, tj. institucí veřejného sektoru. Jedním ze subjektů je vždy stát (město, obec). Principy (pilíře) veřejných financí: nenávratnost, neekvivalence, nedobrovolnost. Základní fiskální funkce (= funkce veřejných financí): Alokační stát rozhoduje o produkci veř. statků Redistribuční stát redistribuuje příjmy, statky…. s cílem zmírnění nerovností mezi subjekty Stabilizační stát užívá příjmovou a výdajovou politiku jako prostředku k dosažení makroekonomické stability Veřejný rozpočet je zároveň: peněžní fond, bilance (má příjmovou a výdajovou stranu, v pojetí účetní bilance musí být vyrovnán), finanční plán, nástroj řízení, nástroj veřejné politiky. Přednáška č. 2 Veřejný sektor je ta část ekonomiky, o jejíž produkci (=produkci veřejných statků) se nerozhoduje na trhu, aleveřejnou volbou. Veřejný mechanismus (veřejn

Témata, do kterých materiál patří