Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

í politiku zaměstnanosti u zaměstnanců 6,5 %;OSVČ 29,2 %; Státní sociální podpora přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné. Životní minimum– minimální hranice příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb jednosložková konstrukce, jednotlivec (3410 Kč) nebo společně posuzované osoby.Existenční minimum–min.hranice příjmů umožňujících přežití,2200 Sociální péče a sociální služby Pomoc v hmotné nouzi příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc Sociální služby příspěvek na péči, sociální služby: poradenství, sociální péče, sociální prevence. Zdravotní pojištění-veřejnoprávní povinné zdravotní pojištění;Platba zdravotního pojištění je příjmem mimorozpočtového fondu zdravotního pojištění, který spravují zdravotní pojišťovny v čele s VZP, zdravotní pojišťovny hradí zdravotní péči ve smluvních zařízeních. Přednáška č. 8 Fiskální federalismus Fiskální federalismus= vícestupňové uspořádání rozpočtové soustavy (veřejných rozpočtů amimorozpočtových fondů), včetně definování vzájemných vztahů horizontálních i vertikálních. Fiskální federalismus zahrnuje vertikální a horizontálnístrukturu veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů vymezení kompetencí a funkcí příslušných vládních úrovní(a tím i příslušných rozpočtů) stanovení daňového určení(tj. přiřazení jednotlivých druhů daní příslušným rozpočtovýmúrovním),stanovení daňové pravomoci jednotlivých úrovní určení transferů mezi rozpočty(horizontální a vertikální transfery), optimalizace jejich výše Základním řešeným problémem je vždyurčení míry fiskální decentralizace. Decentralizace-přenesení pravomocí a odpovědností za veřejné funkce z centrální vlády na podřízené nebo částečně samostatné jednotky (nebo dokonce na soukromý sektor) politická decentralizace: cílem je poskytnout občanům a jejich voleným zástupcům více pravomocí v rozhodování, administrativní decentralizace: přenos odpovědností z centrální vlády na jí podřízené místní jednotky nebo částečně autonomní veřejné korporace, fiskální decentralizace: klíčová, rozdělování prostředků mezi úrovně veřejné vlády úrovně veřejné vlády:nadnárodní vláda;ústřední; regionální, místní. Místní vláda●systém angloamerický- na úrovni územní samosprávy mají výlučné postavení samosprávní orgány plnící samosprávné funkce, systém francouzský – v nižších správních jednotkách funguje vícestupňová územní samospráva, která zajišťuje samosprávné funkce systém smíšený – obce jako základní článek samosprávy, vyšší stupně územní samosprávy vykonávají nejenom úkoly vlastní samosprávy, ale v mezích zákona i úkoly státní správy Modely fiskálního federalismu a)Centralizovaný model Výhody: jednotný postup při získávání daní a poplatků od daňových poplatníků,malá konkurence mezi nižšími územními celky. Nevýhody: malý zájem municipalit o získávání rozpočtových příjmů z vlastních zdrojů, nebezpečí neobjektivnosti při rozdělování finančních prostředků pro nižší vládní úrovně, možné nebezpeční korupce b)Decentralizovaný model ● vysoká autonomie nižších stupňů vlád a jejich rozsáhlé kompetence. V čisté podobě pro své nevýhody nerealizovatelný Výhody: místní vlády jsou zodpovědné za efektivní využití finančních prostředků bezprostředně svým voličům, výsledky hospodaření jsou přímo patrné v daném místě a jejich nedostatky je možně rychle řešit. Nevýhody: je oslaben vztah mezi příslušným místem a centrem, ústřední vláda může mít nedostatek prostředků pro celonárodní potřeby (obrana, dálnice),může docházet k nežádoucí migraci z chudých regionů do regionů bohatých, с)Kombinovaný (smíšený) model V tomto modelu je nutno: rozdělit pravomoci, kompetence a odpovědnosti, respektovat určitý stupeň kontroly ze strany vyššího stupně vlády, zohledňovat zájmy a preference nižších stupňů vlády stupněm vyšším, Funkce veřejných financí a fiskální federalismus Možnosti decentralizace alokační funkce ●Centralizovaně by měly být zabezpečeny:veřejné statky, z nichž mají užitek všichni občané státu ●Vyšší stupně samosprávy by měly zabezpečovat: veřejné statky regionálního charakteru ●Obce by měly zabezpečovat: lokální veřejné statky – zajišťují pro své občany, národní veřejné statky s lokálním dosahem Možnosti decentralizace redistribuční funkce Cílem redistribuční funkce veřejných financí – zmírnit důchodovou a sociální nerovnoměrnost ve společnosti Centralizace před

Témata, do kterých materiál patří