Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ně,procentní sazba: daň je vyjádřena procentem z hodnoty základu daně) Korekční prvky(ovlivňují výši vyměřené daně prostřednictvím osvobození, slev na dani, úlev,apod.) Rozpočtové určení daně-Signalizuje, do kterého veřejného rozpočtu (veřejných fondů) plyne výnos z daně Svěřená daň – výnos ze svěřené daně plyne do konkrétního veřejného rozpočtu, případně fondu Sdílená daň – výnos ze sdílené daně je příjmem jednoho rozpočtu, ale podle v zákoně uvedeného klíče se přerozděluje do jiných veřejných rozpočtů Správce daněorgán veřejné správy vykonávající správu daně Podmínky placení(termíny placení, technické aspekty odvodu daní Daň z příjmů z FOPoplatník (FO; +min.183dní) Předmět daně-příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z nájmu Základ- výdaje procentem z příjmů Sazba (rovná sazba daně 15 % +7 %) Daň z příjmů z PO Předmět daně-příjmy nebo výnosy, z veškeré činnosti a nakládání s majetkem Základ- při určování základu daně se vychází buď ze zisku nebo z rozdílu mezipříjmy a výdaji Sazba (rovná sazba 19 %) Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání se podává nejpozději do 3 měsíců po jeho uplynutí. Daň z nemovitých věcí- daňz pozemků a daňze staveb Předmět daně - pozemky na území České republiky, které jsou vedeny v katastru nemovitostípoplatníkem této daně je vlastník pozemku Základ-může být stanoven cenou pozemku Daňové přiznání do 31.1., podle stavu k 1.1., platba do 31.5. Daň z přidané hodnoty Základní sazba musí být ve výši nejméně 15 %. „Přidaná hodnota“je přínos subjektu na daném stupni zpracování k hodnotě zboží, či služeb.DPH odstraňuje duplicitní zdanění. Při výpočtu se aplikuje nejčastějirozdílová metoda. Metoda identifikuje přidanou hodnotu jako rozdíl mezi výstupy a vstupy Plátci daně DPH jsou osoby povinné k dani, převážně právnické, tedy osoby samostatně uskutečňující ekonomickou činnost, jejichž obrat přesáhne za nejbližších nejvýše 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 CZK. Subjekt povinný k dani se registruje do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil stanovený obrat. Plátce dobrovolný-Plátci daně mají nárok na odpočet daně zaplacené na vstupu a jsou povinni zdaňovat své výstupy. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Spotřební daně- daň z minerálních paliv (benzín a nafta), daň zlihu, daň z tabákových výrobkůdaň z piva, daň z vína Nedaňové příjmy veřejných rozpočtů Příjmy z podnikání s majetkem -příjmy z prodeje majetku (státního a municipálního) – kapitálové příjmy veřejných rozpočtů,příjmy z pronájmu – běžné příjmy Poplatky za úkony - jednorázové platby za úkony, které provádějí orgány veřejné správy Příjmy z veřejného podnikání - zejména příjmy plynoucí z činnosti veřejných podniků a organizací, které zajišťují pro různé subjekty veřejné statky Přednáška č. 4 Veřejné výdajejsouta část HDP, která je spotřebovávána kolektivně na základě veřejné volby. Veřejné výdaje jako nástroj ovlivňují: Rozsah veřejného sektoru, Proporci mezi veřejným a soukromým sektorem, Agregátní poptávku, osobní a disponibilní důchod, Ekonomické chování různých subjektů. Praktická hospodářská politika řeší: Celkový objem veřejných výdajů a jejich strukturu, Zdroje financování veřejných výdajů, Problém rychlosti růstu veřejných výdajů, jejich efektivnost. Veřejné výdaje – třifunkce alokační funkce-= financování netržních činností státu, tj. zabezpečování veřejných statků pro obyvatelstvo redistribuční- financování redistribučních činnosti státu, v menší míře územní samosprávy. Zmírňují se jimi nerovnosti v důchodech a majetku, hrazeny především ze státního rozpočtu. Stabilizační- financování stabilizační činnosti státu ze státního rozpočtu. Stát jimi ovlivňuje ekonomický růst a zaměstnanost. Vládní výdaje – prostředky sloužící k financování institucí, programů a projektů. Jejich důsledkem je produkce zboží a služeb. Transferové platby – princip neekvivalence, poskytovány s určitým cílem bez protiplnění- ovlivňují agregátní poptávku zprostředkovaně – především prostřednictvím soukromé spotřeby Klasifikace veřejných výdajů Hledisko časové Běžné- Financování běžných, každoročně se opakujících potřeb v rozpočtovém roce Kapitálové- Slouží k financování dlouhodobých, investičních potřeb, přesahujících jedno rozpočtové období. Hledisko návratnosti Návratné- Jde o návratn

Témata, do kterých materiál patří