Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

evším na státní rozpočet, v omezené míře přerozdělování v rámci rozpočtové soustavy. Dotace: Účelové - adresné, pouze na konkrétní účel. Nevýhodou je administrativní náročnost, nutnost kontroly, příjemce není motivován k hospodárnosti. Neúčelové – slouží k vyrovnávání rozdílů mezi oblastmi Přednáška č. 9 Do rozpočtové soustavy ČR patří: Soustava veřejných rozpočtů(státní rozpočet,rozpočty krajů, rozpočty měst a obcí,rozpočtypříspěvkových organizací, rozpočty tzv. organizačních složek, rozpočty dobrovolných svazků obcí, rozpočty regionálních rad – spojených s ROP) Mimorozpočtové fondy(státní účelové fondy,mimorozpočtové fondy měst, obcí a krajů) Rozpočty obcí obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese plnou odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.za hospodaření obce nese odpovědnost pouze obec sama. Stát za hospodaření obcí a jejich závazky neručí, zákon o obcích však připouští, že tento závazek může stát převzít smluvně. při zpracování rozpočtu obce se vychází z rozpočtového výhledu (sestavován na 2-5 let). Příjmy rozpočtu obcetvoří především příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, výnosy daní,příjmy z místních poplatků, dotace ze státního rozpočtu Kvýdajům obce patří hlavně výdaje na vlastní činnost obce, na činnost spojenou s výkonem státní správy, různé závazky obce Rozpočty krajů kraj je územním společenstvím občanů, kteří mají právo na samosprávuraj je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vlastní příjmy, a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu, který je schvalován zastupitelstvem kraje kraj vystupuje v právních vztazích vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Rozpočet kraje opět vychází z rozpočtového výhledu (sestavován na 2 – 5 let) Rozpočty příspěvkových organizací napojeny na zřizovatele tzv. netto způsobem – saldem; mají právní subjektivitu Rozpočty tzv. organizačních složek napojeny na zřizovatele tzv. brutto způsobem – jejich rozpočet je součástí rozpočtu zřizovatele Rozpočty dobrovolných svazků obcí rozpočet obsahuje příjmy a výdaje vyplývající z činnosti v souladu se stanovami Regionální operační programy (ROP) Cílem ROP je zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky v regionu Regionální rada- jsou řídícím orgánem regionálních operačních programů (ROP) v rámci NUTS II. V regionech soudržnosti NUTS II. vznikly k 1. 7. 2006 jako samostatné právnické osoby. → Mimorozpočtové fondy : 1) Státní fondy - spravují je odvětvová ministerstva, zřizovány zvláštním zákonem, jejich užití je přísně účelové Státní fond životního prostředí, Státní zemědělský a intervenční fond, Státní fond kinematografie, kultury,Fond rozvoje dopravní infrastruktury. Specifické postavení (specifické fondy) Pozemkový fond (PF) –zrušen k 1.1.2013, nahrazen Státním pozemkovým úřadem Fond národního majetku (FNM) – neměl pravomoc rozhodovat o způsobu privatizace 2) Mimorozpočtové fondy obcí a krajů Fond rezerv a rozvoje(zpřebytků rozpočtů, jeho užití není přísně účelově vymezeno) Ostatní účelové fondy(např. bytový fond, památkový fond, ...) Jednotnost rozpočtové soustavy a srovnatelnost rozpočtových procesů je zabezpečena: ● Rozpočtovými zásadami (=základní povinnosti, společné všem rozpočtům) ● Legislativou Finančně správními předpisy o obcích, Rozpočtovou skladbou Rozpočtová skladba závazně třídí příjmy a výdaje v celé rozpočtové soustavě, jednotné třídění, které umožňuje identifikovat všechny peněžní pohyby, zjišťovat veškeré potřebné informace o vývoji příjmů a výdajů a zjišťovat hospodaření příslušného rozpočtu Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z 10 hledisek, především z hlediska: odpovědnostního, druhového, odvětvového, konsolidačního. Podstatné je třídění příjmů a výdajů na: běžné příjmy a výdaje – vztahují se k danému rozpočtovému období, kapitálové příjmy a výdaje – vztahují se k několika rozpočtovým obdobím Na státní rozpočet můžeme pohlížet jako na: centralizovaný peněžní fond (tradiční pojetí), nejdůležitější peněžní bilanci státu (porovnávání příjmů a výdajů, rozpočtové saldo – kladné / záporné / rozpočet vyrovnaný) finanční plán, nástroj rozpočtové politiky, od 30. let 20. století i nástroj fiskální politiky, zákon Příjmy státního rozpočtu Výnosy daní, Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, Výnosy z podílu na

Témata, do kterých materiál patří