Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

EU rozděleny na závazky a platby. Závazky =právní závazky, tj. smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí. Platby =výdaje, které jsou splatné v běžném roce a které vyplývají z právních závazkůuzavřených v běžném roce nebo v dřívějších letech. Nevypořádané závazky =vyčleněná částka, která dosud nebyla vyplacena příjemci Výdaje rozpočtu EU jsou určeny na: zemědělství a životního prostředísnižování rozdílů mezi státy či regiony EU a posilování jejich rozvojebezpečnost a stabilitu uvnitř Evropské unie i mimo ni. Problémy rozpočtu EU Čistí plátci obecně požadují spíše nižší rozpočet, protože se snaží limitovat své odvody, zatímco čistí příjemci dávají přednost vyšším výdajůmTlak čistých plátců na udržení velikosti rozpočtu kolem 1 % HND EU, ale nároky na objem rozpočtu neustále zvyšujíBritský rabatSpolečná zemědělská politika NUTSoznačení normalizované klasifikace územních celků v ČR pro potřeby Eurostatu a ČSÚ; značné rozdíly mezi kraji v ČR Přednáška č. 11 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 3 případy (u kteréhokoliv veřejného rozpočtu): veřejné příjmy = veřejné výdaje veřejné příjmy > veřejné výdaje veřejné příjmy < veřejné výdaje Dva pohledy na deficit rozpočtu: ● Hlediskoplánovanosti: aktivní / pasivní deficit Aktivní (strukturální) deficit záměrný charakter, je předem plánován. Příčinou aktivní vládní rozhodnutí vedoucí buď k poklesu rozpočtových příjmů nebo ke zvýšení rozpočtových výdajů. Ekonomika pracuje na úrovni potenciálního produktu. Příčiny: Expanzivní fiskální politika. Politické důvody (vládní populismus – zvyšování výdajů nebo snižování daní). Snaha rozložení důsledků výdajového šoku do několika let. Pasivní (cyklický) schodek není chtěný nebo plánovaný. Vzniká jako důsledek vnějších faktorů, které jsou vládou obtížně ovlivnitelné.Příčiny: Hospodářský cyklus. Růst cen surovin (viz ropné šoky v 70.letech). Společenské nebo přírodní katastrofy. Úroky z veřejného dluhu. Hlediskočasové: krátkodobý / dlouhodobý deficit. Krátkodobý deficit ● nesoulad mezi příjmy a výdaji během jednoho rozpočtového období Střednědobý a dlouhodobý deficit ● problém dluhové služby (pohlcování velké části běžných výdajů) Důsledky rozpočtového deficitu Rozpočtové mohou být krátkodobě pozitivní, v dlouhodobém horizontu jednoznačně negativní.Krátkodobě pozitivní – změkčení vládního rozpočtového omezení. Dlouhodobě negativní – deficit je nutno krýt, při dluhovém krytí úroková zátěž, při peněžním krytí nebezpečí inflace. Fiskálnínázory na fiskální důsledky se různí – dle příslušnosti k názorovému proudu (keynesiánci hodnotí za jistých okolností příznivě, neoklasici naopak negativně). Možnosti financování rozpočtového deficitu zvýšení veřejných příjmů (zvýšením daní); zkrácení veřejných výdajů („výdajové škrty“),; využití prostředků z privatizace, z prodeje státních licencí…..; dluhové financování; emisní financování Dluhové financování: jednotlivci i firmy nakupují státní cenné papíry Emisní financování deficitu centrální banka poskytuje úvěr vládě, nebo přímo nakupuje státní dluhopisy. Deficit je tedy kryt úvěrovou emisí. Veřejný dluh, možnosti řešení veřejného dluhu Pojem vyjadřujezpůsob úhrady, nikolivzpůsob vzniku. Je vyústěním dlouhodobé fiskální nerovnováhy, Má souvislost s rozpočtovým deficitem, aleveřejný dluh nemusí být součtem předchozíchrozpočtových deficitů : rozpočtový deficit nemusí nutně ústit do dluhuexistují mimorozpočtové příčiny vzniku veřejného dluhurozpočtový deficit zachycuje fin. toky procházející rozpočtem Veřejný dluh = souhrn pohledávek ostatních ekonomických subjektů vůči státu Čistý dluh = hrubý dluh (celko

Témata, do kterých materiál patří