Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

clech, který je ponechán členským státům EU, Příjmy z činnosti organizačních složek státu a odvody příspěvkových organizací, Odvod zbývajícího zisku České národní banky, Sankce za porušení rozpočtové kázně, Správní a soudní poplatky Výdaje státního rozpočtu: Výdaje na činnost organizačních složek státu a příspěvky na provoz a dotace na financování příspěvkových organizací, Výdaje na dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, ostatní sociální dávky, výdaje na podporu v nezaměstnanosti a na aktivní politiku zaměstnanosti, Dotace a návratné finanční výpomoci územním samosprávným celkům, Dotace a návratné finanční výpomoci právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost Státní pokladniční poukázky (SPP) - Jsou používané k překlenutí krátkodobého deficitu státního rozpočtu Státní pokladniční poukázky: krátkodobý státní dluhopis se splatností do jednoho roku. Emitentem je Ministerstvo financí ČR, na primární trh (= trh nově emitovaných cenných papírů) jsou uváděny formou primárních aukcí. Státní závěrečný účet republiky – obsahuje výsledky ročního hospodaření s prostředky SR, součástí i bilance státních aktiv a pasiv, přílohou závěrečné účty státních fondů a údaje o závěrečných účtech obcí. Státní aktiva ● přebytky státního rozpočtu z minulých let na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny ČR, ● majetkové účasti státu v obchodních společnostech a cenné papíry, jejichžmajitelem je stát, pohledávky státu. Státní pasiva závazky státu z vydaných státních dluhopisů, závazky státu u bank – ze státem přijatých úvěrů, půjček a jiné závazky státu vůči zahraničí, jiné závazky státu. Přednáška č.10 Mezinárodní aspekty veřejných financí, rozpočet EU Rozpočtová politika – charakteristika EU Na úrovni EU neexistuje jednotná rozpočtová politika – neexistuje „státní“ rozpočet EU. EU není „federální“ stát. Nemá policii nebo armádu. EU v širší míře nefinancuje sociální politiky členských států EU. EU nedisponuje vlastním systémem sociálního zabezpečení (sociální dávky, financování zdravotnictví a školství apod.) Sociální zabezpečení nabízejí členské státy EU. EU je integruje. Rozpočet EU pokrývá jen některé oblasti Rozpočtová politika EU se opírá o koordinaci jednotlivých rozpočtových politik členských zemí. Oblasti zájmu Evropského rozpočtu Podpora ekonomického růstu a zaměstnanosti Podpora konkurenceschopnosti (EU usiluje o to být silnou globální mocností, zejména protiváha proti USA, Číně) Stírání sociálních rozdílů Ochrana přírody, využití zdrojů obnovitelné energie Zlepšování kvality života občanů EU Rozpočtový systém EU Roční rozpočet EU Víceletý finanční rámec (výdajové limity na několik let) Pravidla týkající se vlastních zdrojů – úprava příjmů EU Roční rozpočet EU – výdaje a příjmy – musí být v rovnováze Roční rozpočet EU je předmětem dohody mezi Radou a Evropským parlamentem. Návrh rozpočtu předkládá Komise. Rada a Evropský parlament rozhodují jakorovnocenné subjekty. Po dosažení dohody mají Rada a Evropský parlament 14 dní na to, aby návrh formálně schválily. Pokud Rada a Evropský parlament dohody nedosáhnou, musíKomise předložit nový návrh ročníhorozpočtu. Není-li roční rozpočet přijat ani na začátku roku, na který se vztahuje, použije se systémprozatímních dvanáctin. Zásady tvorby rozpočtu (rozpočtové zásady) zásada jednotnosti a správnosti rozpočtu:rozpočet je nástroj, kterým se pro každýrozpočtový rok stanoví a schvalují veškeré příjmy a výdaje, které se považují za nezbytné pro Evropské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii zásada ročního rozpočtu:rozpočet se schvaluje na období jednoho roku, zásada vyrovnanosti:příjmy a výdaje rozpočtu EU musí být vždy vyrovnané- vzhledem ktomu, že rozpočet je sestavován na bázi odhadu, končí většinou přebytkem zásada zúčtovací jednotky:rozpočet se sestavuje, plní i vyúčtovává v eurech zásada obecnosti:celkové příjmy musí pokrývat celkové položky na platby. zásada specifikace:výdaje rozpočtu jsou přiřazeny do jednotlivých hlav a kapitol zásada transparentnosti:rozpočet a opravné rozpočty musí být na základě podnětupředsedy Evropského parlamentu zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství, a to do dvou měsíců od jejich schválení s konečnou platností Příjmy rozpočtu EU 1. vlastní zdroje 2. podíl na dani z přidané hodnoty (DPH) 3. podíl z hrubého národního důchodu (HND) členských států 4. ostatní- např. poplatky vztahující se k fungování Evropského hospodářského prostoru Výdaje rozpočtu EU Výdaje jsou v ročním rozpočtu

Témata, do kterých materiál patří