Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

á volba) – informace pro určení množství a kvality produkce (pro optimální alokaci zdrojů) prostřednictvím ceny je nahrazena hlasováním. Veřejnou volbou se rozhoduje: do jaké míry bude stát zasahovat v tržním hospodářství jaké nástroje k tomu použije, jeho struktuře Teorie veřejné volby = ekonomická analýza politiky, je to politické kolektivní rozhodování z pohledu ekonomie. otázky veřejného života a veřejného rozhodovánívždy velmi těsně spjaty s konkrétním reálným životem a reálnou situací Předmět zkoumání teorie veřejné volby–teorie státu, volebníchpravidel, chování voličů Účastníkypolitického trhu a) Občané b) Politiciusilují o politickou moc, sdružují se v politických stranách c) Nátlakové skupiny (lobby)neusilují o politickou moc, ale o ovlivnění těch, kteří ji mají d) Byrokraté (úředníci)plní rozhodnutí volených orgánů Racionální rozhodnutí můžeme ale udělat jen tehdy, když náklady a přínosyznáme. Racionální neznalost (racionální ignorance)vzniká tehdy, když mezní náklady na získání znalosti jsouvyšší než mezní přínos z této znalosti. Základní postupy veřejného rozhodování Jednohlasná shoda Většinové pravidlo absolutní většina (stačí více než 50 % hlasů), kvalifikovaná většina (nutné předem definovat – nejčastěji 2/3 nebo 3/5). Pluralitní (poměrné) rozhodování(volby do Poslanecké sněmovny PČR) Podle počtu získaných bodů Teorém voliče – mediána (středového voliče) popisuje, jak politické strany prosazují názory těch voličů, kteří stojí názorově ve středu politického spektra. Volič–medián – volič se stejným počtem voličůnázorově napravo i nalevo od něj Voliči slevicovými politickými názory- podpora stran s politickým programem řešení nezaměstnanosti a sociálních dávek, „více“ veřejných statků Voliči s pravicovými- boje proti inflaci, podporou hospodářského růstu, podpory podnikání, nižších daní Střední třída – spotřebovává veřejné statky a zároveň platí daně Politicko ekonomický cyklus- Jedno z vládních selhání v hospodářské politice státu Předpokladem: rozhodnutí voličů je ovlivněno stavem ekonomiky a vláda může zůstat u moci jen tehdy, je-li (znovu)zvolena. Volební systém v ČR- zastupitelská demokracie Prvky přímé demokracie: volby prezidenta republiky(většinové pravidlo), referenda Poslanecká sněmovna Parlamentu: 200 poslanců, voleni na období 4 let, volby podle poměrného pravidla Senát: 81 senátorů, voleni na 6 let, každé dva roky se volí 1/3 senátorů, volby podle většinového pravidla Krajská a obecní zastupitelstva: volební období 4 roky, volby podle poměrného pravidla Evropský parlament: 751 poslanců (z ČR 21), voleni na 5 let Referenda: celostátní zatím bylo jen jedno, mohou se ale konat místní nebo krajská referenda Přednáška č.3 ROZPOČET- číselný hospodářský plán pro určité, časově omezené, zpravidla jednoroční finanční období, jehož hlavní náplní jsou příjmy i výdaje spojené s tímto obdobím. Příjmy veřejných rozpočtů-jsou zdrojem krytí veřejných výdajů Klasifikace příjmů veřejných rozpočtů Hlediska návratnosti Návratné (jsou v rozpočtu k dispozici na omezenou dobu a poté se vracejí)NenávratnéHledisko časové Běžné příjmy (jsou určeny ke krytí běžných výdajů) Kapitálové příjmy (určeny k financování rozsáhlých investičních akcíHledisko územní Celostátní Místní (regionální, municipální)Hledisko příslušného fondu rozpočtové soustavy, do kterého plynou Rozpočtové plynou do veřejných rozpočtů, hlavně do státního rozpočtu Mimorozpočtové Příjmy plynou do mimorozpočtových účelových fondů Daňje povinná, zákonem stanovená, neekvivalentní, nenávratná, neúčelová a opakovaná platba vpenězích do veřejného rozpočtu (Nedobrovolné, povinné, vynutitelné, nenávratné, neekvivalentní, neúčelové, obvykle opakované) Daně však na rozdíl od poplatku nesou rysy všeobecnosti, pravidelnosti jejich odvádění a jejich výše je obvykle určována procentem ze základu. Poplatky výše uvedené podmínky nesplňují. Třídění daní Přímédaně platí poplatník na úkor svého důchodu. U nepřímých daní se předpokládá, že subjekt, který daň odvádí ji neplatí z vlastního důchodu, ale že je přenáší na jiný subjekt Základ daně(stanoví kvantitu objektu daně) Sazba daně(určuje výši daně ve vztahu k daňovému základu,pevná sazba: určuje daňpevnou částkou přímo k objektu da

Témata, do kterých materiál patří