Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

národní banka Cíl: péče o cenovou stabilitu Vykonává následující činnosti: Ústřední banka státu Správce měny a výlučnou emisní institucí Banka bank Správce účtů státu Provozovatel systémů pro mezibankovní platební styk Registr bank + bankovní dohledNejvyšším řídicím orgánem ČNB je bankovní rada Členové bankovní rady jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři další členové bankovní rady (nejvýše dvě šestiletá období) Ministerstvo financí České republikyÚstřední orgán zejména pro: -státní rozpočet republiky, finanční trh, daně, pojistné na důchodové spoření, poplatky a clo, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, pro tomboly, loterie, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu Generální finanční ředitelstvíje podřízeno Ministerstvu financí, vykonává působnost pro celé území České republiky, řízení o správních deliktech, vede centrální evidence a registry Odvolací finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky, Sídlem OFŘ je Brno provádí řízení o správních deliktech vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy Specializovaný finanční úřad- je příslušným pro vybrané „velké“ subjekty, kterými se rozumí např. Banka, včetně zahraniční banky,Spořitelní a úvěrní družstvo, Pojišťovna.Nevykonávásprávu daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí Finanční úřady-Správa daní, Finanční kontrola, Vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy, Převod výnosů daní. Celní správa České republiky-je ozbrojeným bezpečnostním sborem, je výhradním správcem spotřebních daní, provádí kontrolu vývozů kulturních památek Generální ředitelství cel je podřízeno Ministerstvu financí,Účetní jednotka, správní orgán nejblíže nadřízeného celním úřadům,Převod cel Celní úřad vykonává působnost na územívyššího územního samosprávného celku, jehožnázev je součástí názvu celníhoúřadu.Celní úřady nejsou účetními jednotkami. Správa cel, Správa daní a jiných peněžitých plnění, Mezinárodní spolupráce. Finanční arbitr jemimosoudní orgán řešení sporů, který rozhodujespory mezispotřebiteli afinančními institucemi,Řízení se zahajuje na návrh spotřebitele Přednáška č. 7 Sociální politika– obecně: péče o blahobyt lidí Subjekty sociální politiky StátZaměstnavateléZaměstnavatelské, zaměstnanecké odborové orgány Občanské iniciativy, neziskové organizace CírkveObčané, rodiny a domácnostiMezinárodní organizace Základní principy sociální politiky ●princip sociální spravedlnosti - vnímání sociální spravedlnosti závisí na tradicích, filosoficko náboženském základu, ekonomických podmínkách atd. ●princip sociální solidarity- zvážit míru solidarity, aby nevedla k útlumu aktivity jedinců ●princip subsidiarity ●princip participace- možnost podílet se na společenském životě Funkce sociální politiky ●funkce ochranná ●distribuční a redistribuční funkce ●homogenizační funkce ●stimulační funkce ●preventivní funkce Sociální zabezpečení= součást sociální politiky, řešení důsledků sociálních událostí a rizik při garantování sociálních jistot Hlavní finanční zdroje: sociální pojištění, veřejné rozpočty Doplňkově: soukromé (komerční) pojištění, podnikové zaopatření, charitativní pomoc, sbírky, zahraniční pomoc, apod. Sociální pojištění povinné (zákonné) veřejnoprávní pojištění, úkol redistribuce (přerozdělení) důchodů 2 základních principů:Průběžné financování(Plátci jsou tedy jiní lidé, než příjemci dávek.) Fondové financování -každý účastník si spoří sám na svém účtu Tři čisté modely Soc. Zab. Liberální- dávky jen v takové výši, aby umožnily přežití; posuzuje se chudoba zaviněná a nezaviněná; klienty pouze nejchudší členové společnosti; výše dávek není závislá na předchozích příjmech, všem stejně skromná výše dávek; neřeší se prevence, řeší se jen následky. Konzervativní- odráží předchozí životní úroveň, potřebnost dávek se netestuje; zaměřuje se i na prevenci sociálních událostí; je nákladnější než liberální model. Sociálně demokratický model- rozsáhlé přerozdělení HDP prostřednictvím mnoha státních institucí; obrovský rozsah, klienty jsou de facto všichni občané země; vysoká odpovědnost státu za eliminaci sociálních problémů; vysoká míra solidarity mezi chudými a bohatými; velmi nákladný. Pojistné na sociální zabezpečení-- daňový charakter Zahrnuje: důchodové pojištění, nemocenské pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.u zaměstnavatelů 25 %, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státn

Témata, do kterých materiál patří