Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

é půjčky mezi jednotlivými subjekty rozpočtové soustavy Nenávratné- Nejčastější. Hledisko rozpočtu, odkud se vynakládají výdaje veřejných rozpočtů, výdaje mimorozpočtových fondů Hledisko plánovanosti plánovatelné- Největší část tvoří mandatorní výdaje neplánovatelné- Jsou nahodilé nebo sankční Faktory ovlivňující růst veřejných výdajů Demografické faktory růst obyvatelstva vede k růstu veřejných výdajů Geografické faktory= objektivní příčiny geografické povahy (povodně, zemětřesení – vždy vedou k okamžitému zvýšení veřejných výdajů) Politické faktory= kvantita a kvalita veřejných statků součástí volebních programů politických stran Faktory ekonomické= fáze ekonomického cyklu, výkonnost ekonomiky a její bariéry, bariéry spotřeby Technicko – technologické faktory = technika a nové technologie mají vliv na zvyšování veřejných výdajů Efektivnost veřejných výdajů Hospodárnost – cíle je dosaženo s co nejnižšími náklady, řešení je co nejlevnější Účelnost – schopnost daného řešení zajistit zvolený cíl Příčiny neefektivnosti ve veřejném sektoru: Neznalost preferencí občanůNeoprávněné zařazení projektu k realizaci v rámci veřejného sektoruAlokační neefektivnostProdukční neefektivnost PPP- partnerství veřejného a soukromého sektoru, zadavatelem je veřejný subjekt, realizátorem projektu soukromý dodavatel, nebezpečí vyplývá z rozdílných zájmů soukromých a veřejných subjektů. Přednáška č.5 A. Smith – „daňový kánon“ . všeobecnost daní – daně by měli platit všichni občané bez rozdílu původu, přesné stanovení výše daně, doby splatnosti, způsobu placení, doba výběru daní vhodná pro poplatníka, náklady na výběr daní co nejnižší – tj. co největší výnos pro stát. Daňové principy= vyjadřují požadavky na správný daňový systém i na jednotlivé daně Spravedlnost daní -Daně se považují zaspravedlivé, pokud je spravedlivá daňová redistribuce bohatství, důchodů nebo spotřeby Dva principy spravedlivého zdanění: Princip prospěchuDaně jsou spravedlivé tehdy, když poplatník utrpí újmu, která je rovná užitku, který má tento poplatník z veřejných statků Princip platební schopnosti– poplatníci by měli platit daně podle své platební schopnosti. Efektivnost daní= požadavek, aby celkové náklady na daňový systém byly co nejnižší A)Důchodový efekt daně: každá daňvždy snižuje důchod B) Substituční efekt daně: vzniká jako důsledek zkreslení ceny statků – uložená daň zvyšuje cenu statku v poměru k nezdaněnému→ spotřebitel vyhledává přednostně nezdaněné statky Náklady zdanění: Administrativní náklady, Nadměrné daňové břemeno Administrativní náklady zdanění– náklady spojené s fungováním daňového systému, s tvorbou daňových zákonů Administrativní náklady přímé – nese veřejný sektor Administrativní náklady nepřímé – nesou sami poplatníci Nadměrné daňové břemeno (ztráta mrtvé váhy – DWL)DWL je důsledkem substituce, kterou provádějí poplatníci, aby se vyhnuli dani. Substituce vede k odklonu od efektivní alokace, kterou zajišťuje konkurenční trh. Nadměrné daňové břemeno roste s druhou mocninou růstu daně Vysoká elasticita poptávky → velké nadměrné břemeno daně Daňový přesun může být-Částečný, plný, nulový, více než 100% Velikost daňového přesunu závisí na:charakteru trhu, elasticitě nabídky a poptávky, časovém faktoru, významnosti zdaněného trhu. Daňová politika – součást makroekonomické hospodářské politiky, praktické uplatňování zásad a daňových principů při tvorbě a fungování daňových systémů Faktory ovlivňující daňové systémy: ekonomické faktory, politické, kulturně historické, administrativně institucionální,faktor globalizace, technického pokroku. Daňový mix - stanovení daňových zdrojů a daňové určení Preference daňových zdrojů: Daně důchodové – vyspělé země s dobrou daňovou morálkou Daně nepřímé – země s nízkými důchody a země s horší (špatnou) daňovou morálkou Přednáška č.6 Veřejné finance jsou peněžní vztahy, vznikající v souvislosti s tvorbou, rozdělováním a užitím peněžních fondů spojených s činností veřejných institucí. Finanční správa představuje specifický úsek veřejné správy, jehož posláním jepéče o materiálnízákladposkytování veřejných statků a dohlednad finančními činnostmi. Pojetí finanční správy: Organizační: systém správních úřadů a subjektů s postavením správního úřadu vykonávajících veřejnou správu. Funkční: soubor správních činností zajišťujících tvorbu materiálního základu poskytování veřejných statků a soubor správních činností zabezpečujících veřejnoprávní dohled nad realizací finančních činností nefiskálního charakteru. Subjekty finančněprávních vztahů Česká

Témata, do kterých materiál patří