Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Agregátní nabídka, agregátní poptávka, potenciální produkt Agregátní nabídka (AS) vyjadřuje celkovou nabídku zboží a služeb v ekonomice (v peněžním vyjádření) → vztah mezi cenovou hladinou a reálným HDP, který firmy chtějí vyrábět → funkce rostoucí → předpoklad, že firmy jsou při zvýšení cenové hladiny ochotny zvyšovat produkci (tlak na disponibilitu zdrojů);změny cenové hladiny vyvolávají krátkodobé změny zaměstnanosti a produkce. Agregátní nabídka v krátkém období Zvyšuje-li se cenová hladina, lidé i podniky podléhají po určitou dobu peněžní iluzi = člověk nebo podnik si uvědomuje růst vlastní ceny, ale neuvědomuje si růst ostatních cen;firmy si uvědomují růst cen produkovaného zboží a služeb (motivace více vyrábět), ale neuvědomují si, že v budoucnu také porostou mzdy, nájemné a ostatní nákladové položky;zaměstnanci jsou motivováni růstem nominálních mezd a mylně tento nárůst interpretují jako růst reálných mezd – jsou ochotni více pracovat; peněžní iluze je tak příčinou, že růst cen vede k růstu produkce a zaměstnanosti; peněžní iluze působí v krátkém období (několik měsíců až 2 roky); peněžní iluze časem vyprchají – zaměstnanci si uvědomí růst cen spotřebního zboží a znehodnocení nominálních mezd – sníží svoji nabídku práce na původní úroveň – zaměstnanost a produkce se vrátí na původní úroveň; častou překážkou poklesu nominálních mezd a tím i cen jsou kolektivní mzdové dohody – nominální mzdy (a tím i ceny) jsou strnulé směrem dolů – při poklesu poptávky jsou firmy nuceny snižovat výrobu a zaměstnanost; zaměstnanost, ke které se trh práce navrací po vyprchání peněžních iluzí a po prolomení mzdových strnulostí, se nazývá přirozená zaměstnanost; Agregátní nabídka a potenciální produkt AS = agregátní nabídka v krátkém období = v ekonomice existují volné zdroje výrobních faktorů → reálný HDP, který firmy chtějí vyrábět, je v krátkém období funkcí cenové hladiny. Krátké období – doba, po kterou lidé a firmy podléhají peněžním iluzím a po kterou jsou mzdy strnulé směrem dolů (měsíce, rok, 2 roky…). S růstem poptávky po zboží (ceny se zvyšují) a stabilními mzdovými sazbami (krátké období) podniky zvyšují svoji nabídku → zvyšování produkce má svou limitu → nelze zvyšovat reálný HDP, i přes růst cenové hladiny. ASL = potenciální produkt – HDP, na který se ekonomika vrací po prolomení mzdových strnulostí a po vyprchání peněžních iluzí. Změny cenové hladiny mohou vychýlit HDP od potenciálního produktu (nahoru nebo dolů) pouze krátkodobě! Potenciální produkt - maximálním využití výrobních faktorů (nezaměstnanost je na své přirozené míře). Při růstu poptávky ceny a mzdy snadno a rychle rostou („strmý“ sklon křivky za potenciálním produktem).Při poklesu poptávky však dochází k malému a pomalému poklesu cen a mezd a tudíž k velkému a dlouhotrvajícímu poklesu produkce. Faktory ovlivňující agregátní nabídku AS je funkcí disponibilních vstupů, technologie a cenové hladiny. V krátkém období: ceny výrobních faktorů ovlivňují náklady podniků, avšak agregátní nabídku ovlivňují pouze krátkodobě.Krátké i dlouhé období: množství výrobních faktorů, produktivita výrobních faktorů, zdroje surovin a energií, přírodní podmínky (klima), podnikatelské prostředí (legislativa, instituce). Agregátní nabídka Růst agregátní nabídky (posun křivky doprava) může být stimulován: poklesem výrobních nákladů v ekonomice jako celku (např. levnější suroviny, nižší úroveň nominálních mezd);technickými, technologickými a inovačními změnami s dopadem na růst celkové produktivity práce a kapitálu;dovozem kapitálu;nižší úrovní úrokových sazeb;větším počtem obyvatel v produktivním věku;nižší úrovní sociálních dávek (a větší motivací k práci). Pokles krátkodobé agregátní nabídky (posun křivky doleva) může být vyvolán: růstem výrobních nákladů (růst cen vstupů);stagnací produktivity práce a kapitálu;zásahy státu. Neoklasický (monetaristický) pohled → AS je v grafickém vyjádření svislicí → cenová hladina neovlivňuje reálný výstup ekonomiky → jakékoliv zvýšení agregátní poptávky zvýší cenovou hladinu, nikoliv objem výroby a zaměstnanost → zvýšení objemu výroby a zaměstnanosti vyžaduje opatření na straně nabídky. Keynesiánský pohled → až do bodu plné zaměstnanosti má křivka AS vodorovný průběh (je dokonale elastická) → předpokládá se nepružnost cen → ceny neklesají, i když ekonomické zdroje nejsou využívány → zvýšení agregátní poptávky zvýší objem výroby, nikoliv ceny → ceny rostou až v případě, kdy se dosáhne hladiny plné zaměstnanosti → vláda by měla kontrolovat agregátní nabídku, aby zajistila, že při stavu plné zaměstnanosti nastane rovnováha. Agregátní poptávka Agregátní poptávka je součtem poptávky (výdajů) jednotlivých spotřebitelů (domácností, domácích a zahraničních podniků, státu) po zboží a službách. Celková suma výdajů za statky a služby v ekonomice: Y = C + I + G + X Křivka agregátní poptávky (AD, angl. Aggregate D

Témata, do kterých materiál patří