Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

í důchod Y = C + S Opět platí, že veškeré úspory se mění v investiční výdaje, tj. S = I → Y = C + I Rovnováha nastane, když plánované výdaje = skutečnému produktu, tj. AD = Y (HDP) Keynesiánský model – vyjadřuje krátké období. Křivka AS je rostoucí, protože jsou k dispozici volné zdroje. Růst (pokles) AD způsobí růst (pokles) produktu a zaměstnanosti při mírném nárůstu/poklesu cen. AD (efektivní poptávka) může, ale nemusí, být dostatečná pro to, aby se skutečný produkt = potenciálnímu produktu. Různým úrovním Y (HDP) odpovídají různé úrovně zaměstnanosti → může docházet k nedobrovolné nezaměstnanosti. Rozbor keynesiánského modelu Úroveň spotřeby v ekonomice se rovná plánovaným výdajům domácností za finální zboží a služby → spotřeba představuje hlavní prvek agregátní poptávky. Podle Keynese je hladina národního důchodu hlavním určujícím prvkem spotřebitelských výdajů. A)Keynesiánská spotřební funkce → C = C0 + C1. Výdaje domácností na spotřebu závisí na výši disponibilního důchodu. Při růstu důchodu spotřeba roste, ale pomaleji, než důchod → s růstem důchodu se podíl spotřeby na důchodu snižuje. C0 – autonomní spotřeba (výdaje domácností i při nulovém příjmu). C1 – indukovaná spotřeba (úroveň výdajů domácností závislá na výši důchodu). Platí: C1 = c . Y, kde c je mezní sklon ke spotřebě (marginal propensity to consume, ve zkratce též mpc); představuje dodatečné výdaje z každé dodatečné Kč a je určen rovnicí: c = Δ C / Δ Y, přičemž 0 ≤ c ≤ 1. Dodatečnou peněžní jednotku důchodu lze rozdělit na část, kterou spotřebujeme, a na část, kterou ušetříme → c + s = 1, kde s – mezní sklon k úsporám (marginal propensity to save, ve zkratce též mps); představuje přírůstek úspor vyvolaný přírůstkem důchodu o jednotku). Obrázek: Průběh funkce mezního sklonu ke spotřebě Faktory ovlivňující velikost mezního sklonu ke spotřebě: úroveň příjmu spotřebitele – se zvyšujícím se příjmem mají spotřebitelé větší sklon k tomu, aby z každé Kč ušetřili více a utráceli méně;úrokové sazby – vyšší úrokové sazby mohou zvýšit uspořenou částku z každé dodatečné Kč, tj. snížit mezní sklon ke spotřebě;očekávání vyšších cen v budoucnosti může zvýšit mezní sklon ke spotřebě v současnosti;zdanění – vyšší míra zdanění povede k nižšímu podílu útraty z každé Kč (tj. nižší spotřebě). B)Keynesiánská funkce úspor → S = Y - C. Úspory jsou nespotřebovanou částí důchodu, S = S (Y). S = Y – (C0 + C1), tedy S = s . Y – C0. 0 ≤ s ≤ 1 Faktory ovlivňující úroveň úspor: Úrokové sazby – vyšší motivace spořit při vyšší úrovni r.Úroveň příjmu (bohatství) – skupiny s vyšším příjmem mají vyšší mezní sklon k úsporám.Inflace – v důsledku inflace může klesnout kupní síla úspor (je možné, že lidé budou šetřit více, aby si zachovali stejnou reálnou úroveň úspor).Očekávání – lidé mohou šetřit více, mají-li obavu z budoucího stavu ekonomiky a ze ztráty zaměstnání. Hypotéza životního cyklu (Modiglinani) Skutečně použitelný příjem se zvyšuje během životního cyklu jednotlivce až do důchodového věku, kdy klesne na úroveň penze. Spotřeba je rovnoměrně rozložena po celé období života jednotlivce. C) Keynesiánská funkce investic Investiční multiplikátor – vyjadřuje důchodotvorný účinek investic, tj. účinek investic na zvýšení poptávky. Přírůstek investic vyvolá přírůstek národního důchodu nejprve v investičním sektoru a následně v sektoru spotřebním. Velikost investičního multiplikátoru závisí na mezním sklonu ke spotřebě. Investiční multiplikátor = 1 / (1-c), nebo-li 1 / (s). Investiční multiplikátor nabývá hodnot vyšších než jedna. Vyjadřuje, kolikrát každá investovaná Kč v ekonomice znásobí a tím zvýší produkt ekonomiky Y. Čím vyšší bude mezní sklon ke spotřebě, tím větší bude celkový účinek multiplikátoru. Δ Y = (1/ (1-c)) x Δ I Faktory určující výši multiplikátoru: míra otevřenosti ekonomiky,úrokové sazby,daňové sazby. Keynesiánský kříž Plánované investice Ip – výše investic, kterou chtějí ekonomické subjekty během určitého období realizovat. Jsou závislé na úrokové míře. I = Ip (r). Rovnováha v modelu nastává, když plánované výdaje Ep se rovnají skutečnému produktu Y, tj.Ep = Y. Plánované výdajeEp = C + Ip Neokeynesiánský kompromis Teorie hospodářského cyklu, ekonomický růst a modely růstu Hospodářský cyklus Hospodářský cyklus vyjadřuje kolísání ekonomické aktivity (reálného produktu) okolo dlouhodobého trendu (potenciálního produktu). Rozlišujeme: krátkodobé zvýšení – cyklick

Témata, do kterých materiál patří