Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Součet výdajů jednotlivých ekonomických subjektů za nákup finálních výrobků a služeb (tj. bez meziproduktu) hrubé domácí výdaje.

HDP je tedy součtem výdajů na konečnou spotřebu, přičemž nakupované statky již nebudou využity ve výrobním procesu, nýbrž spotřebovány.

HDP = C + I + G + X (viz agregátní výdaje)

GDP = Consumption + Gross Investment +Government Spending + (Export − Import)

C = výdaje domácností na spotřebu:

- výdaje na dlouhodobou spotřebu (automobily, zařízení domácnosti),

- výdaje na krátkodobou spotřebu (potraviny, oblečení),

- výdaje na služby (lékařské, právnické, nájemné, kultura),

- položka nezahrnuje výstavbu rodinných domů a bytů.

I = hrubé soukromé investice (I = NI +A, NI – Netto Investment, A - Amortization):

- obnovovací investice podnikové sféry (tj. reinvestice - věcně jde o nahrazení vyřazených investičních statků, tedy sešrotovaných již nepoužitelných strojů, zbouraných továrních budov apod.) a čisté investice (tj. investice nad rámec reinvestic rozšiřující stávající objem investičních statků);

- investicemi se rozumí rovněž zvýšení zásob surovin a hotových výrobků na skladě;

- do investic započítává i výstavba rodinných domů a bytů;

- položka nezahrnuje nákup finančních produktů (cenných papírů), které jsou klasifikovány jako úspory.

G = vládní výdaje na nákupy finálních výrobků a služeb:

- investiční výdaje vlády nezahrnující transferové platby (tj. platby ze strany státu, směrem k domácnostem a podnikům).

X = čistý export (vývoz – dovoz), zohledněny rovněž transfery vlastnických důchodů ze zahraničí/do zahraničí.

Výdajovou metodou se HDP počítá jako součet konečného užití výrobků a služeb rezidentskými jednotkami (skutečná konečná spotřeba a tvorba hrubého kapitálu) a salda vývozu a dovozu výrobků a služeb.

Skutečná konečná spotřeba je odvozena prostřednictvím naturálních sociálních transferů od výdajů na konečnou spotřebu domácností, vládních institucí a neziskových institucí sloužících domácnostem.

Tvorba hrubého kapitálu se člení na tvorbu hrubého fixního kapitálu, změnu zásob a na čisté pořízení cenností.

HDP = Výdaje na konečnou spotřebu plus Tvorba hrubého kapitálu plus Vývoz výrobků a služeb mínus Dovoz výrobků a služeb

Důchodová metoda

Tato metoda měří HDP jako součet čistého domácího produktu (důchodu), amortizace (opotřebení) a nepřímých daní (daně, které nejsou odvozeny od příjmu poplatníka – DPH, spotřební daně, daň z nemovitostí).

HDP = w + i + r + p + a + T

w – hrubé mzdy a platy (veškeré náklady podniků vynaložené ve spojení s jejich zaměstnanci včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance),

i – čisté úroky (rozdíl mezi úroky přijatými a placenými),

r – renty z půdy a nemovitostí,

Témata, do kterých materiál patří