Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

kvantifikace NDP je komplikovaná, v praxi se častěji pracuje s GDP.

Čistý národní produkt

(Net National Product/NNP)

NNP = GNP – A

Typy HDP (GDP)

  • HDP nominální

  • HDP reálný

  • HDP potenciální

HDP nominální

Celková peněžní hodnota statků a služeb vyprodukovaných za 1 rok výrobními faktory v národním hospodářství vyjádřená v tržních (běžných) cenách daného roku (tzn., že nominální HDP neabstrahuje od inflace).

HDP reálný

upravuje HDP nominální tak, že produkt oceňuje v cenách výchozího roku, tj. ve stálých cenách (tržní cena oproštěná o inflaci);

stálé ceny jsou tržní ceny, které byly aktuální ve výchozím roce;

umožňuje srovnávat změnu (růst či pokles) HDP v čase.

- HDPR - HDP reálný

- HDPN - HDP nominální

- ICD – implicitní cenový deflátor

Implicitní cenový deflátor ICD [%] – jeden ze základních cenových indexů, jejichž prostřednictvím se měří inflace (růst cenové hladiny):

HDP potenciální

Úroveň výstupu ekonomiky při plném a efektivním využívání výrobních faktorů, tj. maximální udržitelná úroveň ekonomického výstupu (viz hranice produkčních možností).

V modelu AS-AD se vychází z předpokladu, že právě dlouhodobá ASL je na úrovni HDPP.

Metody výpočtu HDP

Měření HDP je založeno na systému národních účtů.

Ty jsou zpracovávány podle metodiky OSN a jsou tedy srovnatelné

mezi jednotlivými zeměmi.

Jedná se o tyto účty:

- podnikový,

- domácností,

- státu,

- styku s cizinou,

- kapitálový účet.

Z hlediska ekonomického růstu je důležitý kapitálový účet, který zachycuje zdroje a možnosti růstu.

Jde o tvorbu kapitálu na domácí a zahraniční investice.

Tři metody výpočtu HDP:

1) produkční metoda,

2) výdajová metoda a

3) důchodová metoda.

Produkční metoda

Produkční metoda je založena na součtu hodnot přidaných zpracováním nakoupeného materiálu a polotovarů ve všech odvětvích národního hospodářství.

HDP je tak sumou prodejů na straně finální nabídky, po odečtení hodnoty meziproduktů.

Jestliže bychom pouze sečetli produkci jednotlivých odvětví dohromady, nedošli bychom ani k hrubému domácímu produktu (HDP), ani k hrubému národnímu produktu (HNP), ale k nesmyslným číslům, neboť bychom započítávali meziprodukt.

Produkční (výrobní) metodou se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty (které nejsou rozvrženy do sektorů a odvětví).

Hrubá přidaná hodnota je rozdílem mezi produkcí a mezispotřebou v peněžním vyjádření.

Vzhledem k tomu, že produkce se oceňuje v základních cenách a užití v kupních cenách, je strana zdrojů za národní hospodářství celkem doplněna o daně snížené o dotace na výrobky.

HDP = Produkce mínus Mezispotřeba plus Daně z produktů mínus Dotace na produkty

Výdajová metoda

Témata, do kterých materiál patří