Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ných produktů; HDP v PPP vyjadřuje efektivní domácí kupní sílu běžného výrobce nebo kupujícího v určité ekonomice; je lepším indikátorem životní úrovně méně vyspělých zemí – zohledňuje nižší cenovou úroveň méně vyspělých států (s nižší cenovou hladinou); ukazatel HDP kalkulovaný v paritě kupní síly (PPP) vybrané měny k určitému standardu (nejčastěji k USD). Nedostatky ukazatele HDP (GDP) HDP nezachycuje transakce, které neprocházejí legálním trhem:ukazatel HDP neuvažuje s produkcí v podobě domácí práce (podhodnocení HDP),ignoruje neplacenou produkci (free software);neuvažuje barterové obchodování a stínovou ekonomiku (šedá a černá ekonomika) - způsobují podhodnocení HDP;ukazatel HDP nezohledňuje kvalitativní změny výrobků a služeb v časeHDP nezohledňuje, co se vyrábí – jedna ekonomika může produkovat investiční statky, které v daném období snižují spotřebu, ale v budoucnu mohou vést k růstu ekonomiky, jiná ekonomika je orientována na výrobu spotřebního zboží;ukazatel HDP nebere v úvahu rozdělení důchodůHDP zahrnuje výdaje na odstranění negativních důsledků externalit – důsledkem je nadhodnocení HDP, „společenské špatnosti“ mohou zvýšit hodnotu HDP, přestože „kvalita života“ klesla (např. dopravní zácpa a vyšší spotřeba pohonných hmot); obsahuje výdaje, kterými nevznikají čisté změny, nebo které jsou výsledkem nápravy škod (obnova po přírodních katastrofách nebo válce, vytváří vysoký podíl ekonomické aktivity, která zvyšuje HDP, ale pro stát by bylo mnohem lepší, kdyby k žádné takovéto katastrofě nedošlo),některé výstupy nemají tržní cenu (např. obrana či zdravotní péče) – předpokládá se, že cena těchto služeb se rovná nákladům na jejich poskytování (problém s nadhodnocením či podhodnocením HDP);při srovnávání vývoje HDP v čase, nejsou zohledněny změny ve společnosti a životním stylu,v rámci mezinárodního srovnání nebere v úvahu lokální rozdíly v kvalitě zboží a služeb,nebere v úvahu „kvalitu života“ (větší počet dnů dovolené, životní prostředí, aj.); Ukazatele odvozené od HDP Čistý ekonomický blahobyt NEW (Net Economic Welfare ) Korekce HDP: + hodnota volného času (uspokojení z volného času a hodnota domácích prací) + část stínové ekonomiky + kvalitativní změny produktů – škody na životním prostředí Modely makroekonomické rovnováhy Makroekonomická rovnováha Ideální stav, který nevyžaduje změny, neboť všechny trhy v ekonomice jsou současně v rovnováze. Jedná se o trhy: zboží a služeb;práce a ostatních výrobních faktorů;dluhopisů, kapitálu,peněz aměnový trh. Modely makroekonomické rovnováhy: Klasický model – na všech trzích ceny pružně reagují na nabídku a poptávku, Keynesiánský model – silně omezená elasticita cen plynoucí z nedokonalé konkurence, Neokeynesiánský kompromis – sloučení klasické a keynesiánské teorie. Klasický model makroekonomické rovnováhy Východiska modelu - pružnost cen, uzavřená ekonomika. AD = C + I (dvou-sektorový model) Dokonalá funkce trhu kapitálu – růst úrokové míry (r) vede k růstu S a následně i disponibilních zdrojů pro investice (I). S = S(r) → soukromé úspory jsou při daném disponibilním důchodu rostoucí funkcí úrokové míry. I = I(s) → Investice jsou (při daném očekávaném výnosu) klesající funkcí úrokové míry. →Trh zapůjčitelných fondů a jeho rovnováha. Platí, že úspory se mění v plné výši v investice, S = I Produkt ekonomiky je pak Y = C + I, resp. Y (AS) = C + S Platí, že celkový objem poptávaného zboží se nemění, protože pokles investic je kompenzován nárůstem spotřeby a opačně. Rovnováha: stav, kdy produkt Y (AS) = celkové výdaje, tj. I + C (AD) AS je vertikální – neexistují nevyužité (volné) zdroje, dochází k rychlému přizpůsobení cen a mezd. Změna AD ovlivní pouze cenovou hladinu – ke snížení produktu nedojde. Ekonomika dosahuje potenciálního produktu bez ohledu na úroveň AD. Nevzniká nedobrovolná nezaměstnanost. Neutralita peněz – množství peněz v ekonomice ovlivní pouze cenovou hladinu. Keynesiánský model Východiska modelu – model pracuje s uzavřenou ekonomikou bez veřejného sektoru, platí: AD = C + I → Y = C + I. Národní důchod (Y) ovlivňuje spotřebu i úspory, proto jsou spotřeba i úspory funkcí národního důchodu. Spotřební funkce C = C(Y) → s růstem Y celková spotřeba roste. Funkce úspor S = S(Y) → vyjadřuje, že s růstem národního důchodu celkové úspory rostou. Peněžn

Témata, do kterých materiál patří