Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

é kolísání,dlouhodobý trend (plynulé zvyšování produkčních možností ekonomiky) – ekonomický růst. Faktory ovlivňující ekonomický růst Zdroje – čím více zdrojů má země k dispozici a čím efektivněji tyto zdroje využívá, tím většího ekonomického růstu může dosáhnout;investice do lidských zdrojů – např. lepší úroveň výzkumu a vývoje může vést k budoucímu vyššímu růstu ekonomiky, stejně tak investice do zvyšování kvalifikace pracovní síly;technologie – lepší technologie umožňují lepší využívání zdrojů;investiční statky – růst vybavenosti ekonomiky touto kategorií statků zvyšuje produktivitu a může vést vyšší úrovni růstu;úspory – tvorba úspor podporuje investice;mobilita výrobních faktorů mezi průmyslovými odvětvími;opatření na straně poptávky – daňové břemeno, pružnost na trhu pracovních sil, zlepšení kvality a dostupnosti informací. Argumenty proti ekonomickému růstu •Externality – znečištění životního prostředí, zvýšená míra společenských nákladů, nižší kvalita života, aj.  Hospodářský cyklus Fáze hospodářského cyklu - pokles Kontrakce (propad) – pokles výkonnosti ekonomiky → velmi vysoká nezaměstnanost, nízká úroveň AD;recese - pokles výkonnosti ekonomiky po dobu dvou nebo více po sobě následující čtvrtletí → klesá poptávka, rostou zásoby neprodaného zboží, bankroty firem, růst nezaměstnanosti;deprese - dlouhodobý a hluboký pokles výkonnosti ekonomiky;dno (sedlo) – bod, ve kterém skutečný (reálný) produkt dosahuje minima (dolní bod zvratu); Fáze hospodářského cyklu - růst vzestup (expanze, oživení) – skutečný produkt roste rychleji než potenciální (je na vyšší úrovni než předchozí vzestup) → poptávka roste, firmy začínají investovat;konjunktura - období, kdy skutečný produkt převyšuje úroveň dosaženou v předchozím cyklu → větší důvěra ve stav ekonomiky, vysoká úroveň investic, nedostatky na straně nabídky → ekonomický boom (rychlý a silný vzestup);vrchol – bod, ve kterém skutečný produkt dosahuje maxima (horní bod zvratu). Dlouhodobý trend – potenciální produkt •Potenciální produkt je domácí produkt, který je vytvořený při přirozené míře nezaměstnanosti a při očekávaném využívání kapitálových kapacit (efektivní využívání výrobních faktorů). •Zdroje růstu potenciálního produktu – růst kvantity a kvality zdrojů (práce, půda, kapitálu), technologie a vyšší míra efektivity využívání zdrojů. •Základní předpoklady růstu: –Vlastnická práva, –svobodný obchod, –svoboda podnikání Význam společenských institucí, tj. formálních a neformálních pravidel chování, jejichž dodržování je vynucováno zákonnými a morálními sankcemi. Důvody změn Očekávaná dlouhodobá finanční, ekonomická a dluhová krize v Evropě a USA;Demografické „megatrendy: –v „rozvíjejících se“ zemích žije v současnosti 82 % světové populace a počet jejich obyvatel roste; –obyvatelstvo těchto zemí zůstává relativně mladé; –řada „rozvíjejících se“ zemí nabylo politickou stabilitu a vybudovalo fungující instituce (základní předpoklady růstu ekonomiky); –podíl obyvatel zemí „západního“ světa na světové populaci bude i nadále klesat a stárnout. Přesun ekonomické síly do Asie je nepopiratelně jednou z nejvýznamnějších geopolitických otázek současnosti! Deflační mezera Představuje pokles aktuálního produktu pod potenciální a snížení cenové hladiny. Čím větší tato mezera je, tím nižší je výkon ekonomiky. Inflační mezera Překročí-li aktuální produkt potenciální, potom dochází výraznému růstu cenové hladiny – vzniká inflační mezera. Výrobní faktory jsou přetěžovány (přehřátá ekonomika). Příčiny hospodářských cyklů Exogenní (vnější) faktory -jako jsou technické a vědecké objevy, klimatické změny, války, přírodní katastrofy aj. Endogenní (vnitřní) faktory -investiční změny, spekulativní bubliny, fiskální a monetární zásahy, nebo další změny státních regulací a legislativy. Ukazatele změn úrovně ekonomické aktivity: indexy podnikatelské sebedůvěry, investice do cenných papírů, investice do nemovitostí, úroveň spotřebitelské poptávky;opožděné ukazatele (projeví se až po konjunktuře) – např. nezaměstnanost. Hlavní ekonomické teorie příčin hospodářských cyklů Friedmanova teoriemonetární teorie hospodářského cyklu = cyklické výkyvy způsobují šoky v peněžní nabídce;Keynesova teorie teorie nedostatečné efektivní agregátní poptávky = ekonomická recese je způsobena poklesem investic a spotřeby;Teorie reálných hospodářských cyklůSchumpeter, Kydland, Prescott = podstata recese tkví v externích šocích jako jsou převratné inovace a tím vyvolaný nárůst investiční aktivity = důsledkem nadměrných investic je nasycení trhu a pokles výkonu ekonomiky (recese), která je spojena s očištěním ekonomiky od neefektivních investic.Teorie politického cyklu Michal Kalecki: •vlády se chovají tak, aby získaly co nejvíce hlasů ve volbách; •jeden až dva roky před volbami stávající vláda uplatňuje politiku poptávkové expanze (typ fiskální politiky) – cílem je dosáhnout růstu ekonomiky, zaměstnanosti a životní úrovně; •po volbách následuje protiinflační politika poptávkové restrikce (restriktivní fiskální politika); •výsled

Témata, do kterých materiál patří