Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

emand) vyjadřuje, jaké množství spotřebních a investičních statků jsou domácnosti a podniky ochotny kupovat při určité cenové hladině. Předmětem tržní poptávky jsou spotřební statky a statky investiční. Agregátní poptávka vyjadřuje vztah mezi cenovou hladinou a sumou statků, které spotřebitelé chtějí nakupovat. Průběh křivky agregátní poptávky odvozujeme od poptávky po reálných peněžních zůstatcích – nikoliv jako „součet“ poptávkových křivek individuálních statků. Průběh křivky agregátní poptávky je klesající vlivem působení: efektu reálných peněžních zůstatků – růst cenové hladiny snižuje reálnou hodnotu peněžních aktiv → omezování výdajů, efektu úrokové míry (i) – růst cenové hladiny vede ke zvýšení poptávky po penězích (lidé prodávají dluhopisy a jiná aktiva, aby udrželi reálné peněžní zůstatky na původní výši) - růst úrokové míry - snížení investiční aktivity podniků, spotřeby a reálného HDP, efektu mezinárodního obchodu – zvýšení cenové hladiny v zemi A zvyšuje import ze země B (levnější zboží) a snižuje export ze země A (dražší zboží). Pokles cenové hladiny má účinky opačné: lidé a firmy zjišťují, že se jejich reálné zůstatky zvýšily,dochází tak ke snížení přebytečných peněžních zůstatků tak, že nakupují dluhopisy a jiná aktiva, což snižuje jejich úrokovou míru,nižší úroková míra zvyšuje investice a spotřebu a reálný HDP roste. Křivka agregátní poptávky nám ukazuje, že reálný HDP, který lidé a firmy chtějí kupovat, je klesající funkcí cenové hladiny. Po křivce AD se ekonomika pohybuje, když se při dané nominální peněžní zásobě mění cenová hladina. Celá křivka AD se posouvá, když se mění nominální peněžní zásoba. Vliv na velikost (změnu) peněžní zásoby má centrální banka – viz peněžní politika centrální banky (pokles (i) a růst investic). Kromě cenových faktorů působí na trhy řada faktorůnecenových – faktory, které ovlivňují trh, vyvolávají změny v nabízeném (anebo poptávaném) množství a v konečném důsledku působí i na cenu. Další faktory ovlivňující posun křivky AD: optimistická očekávání spotřebitelů a investorů;snížení daní → zvýšení disponibilního důchodu (spotřeby) obyvatelstva, zvýšení investic ze strany podniků;zvýšení vládních výdajů;depreciace (znehodnocení) kurzu domácí měny → růst exportu a pokles importu;ekonomické oživení v zahraničí → růst důchodů v zahraničí zvyšuje poptávku po zahraničních výrobcích v dané zemi → růst exportu do dané země. Faktory ovlivňující agregátní poptávku Výdaje domácností: bohatství spotřebitelů – pakliže bohatství spotřebitelů klesá (pokles reálné hodnoty aktiv), zvyšuje se jejich sklon k úsporám a snižuje se agregátní spotřeba;efekt bohatství spotřebitelů je nezávislý na cenové hladině (např. pokles cen akcií vede k poklesu bohatství, aniž by se cenová hladina změnila);očekávání spotřebitelů v souvislosti se zvyšováním/snižováním důchodů;zadlužení spotřebitelů – výše spotřeby je ovlivňována i;daňové zatížení a transferové platby. Investiční výdaje: úroková míra – ceteris paribus vede ke snížení agregátní poptávky (např. zvýšení úrokové míry vyvolané např. snížením nabídky peněz);očekávání zisků z investičních projektů zvyšuje poptávku po kapitálových statcích;míra zdanění podniků;objem přebytečných výrobních kapacit. Výdaje vlády na nákup výrobků a služeb. Výdaje na čistý export – ke zvýšení čistého exportu dochází vlivem zvýšení exportu (hrubého) nebo snížením importu:zvýšení důchodu v zahraničí vyvolá vyšší poptávku po tuzemském zboží – růst exportu a agregátní poptávky;měnové kursy – znehodnocení Kč vůči zahraničním měnám podpoří export a omezí import. Model AS-AD Základní makroekonomický model;průsečík křivek AD a AS představuje bod makroekonomické rovnováhy;průsečík křivek AD a AS představuje bod, ve kterém, při dané celkové cenové hladině, podniky vyrábějí takové množství a strukturu produkce, kterou jsou kupující ochotni nakupovat a spotřebovávat;zobrazuje makroekonomickou rovnováhu – stav, kdy jsou v současně v rovnováze trh zboží a služeb, trh peněz a trh práce. Měření výkonnosti ekonomiky, domácí produkt, národní důchod Ukazatele typu produkt: hrubý domácí produkt,čistý domácí produkt,hrubý národní produkt,čistý národní produkt. Hrubý domácí produkt HDP (angl. Gross Domestic Product/GDP) → celková peněžní hodnota všech finálních statků a služeb vyprodukovaných za dané období (nejčastěji za 1 rok) výrobními faktory v národním hospodářství (na území daného státu), bez ohledu na to, jsou-li výrobní faktory vlastněny občany státu nebo cizinci; → vyjadřuje se v peněžních jednotkách (v Kč, USD, EUR); → zahrnuje vše, co bylo v dané ekonomice vyro

Témata, do kterých materiál patří