Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

beno, tedy zboží okamžité spotřeby (potraviny), zboží dlouhodobé spotřeby (auta, domy, počítače) a zahrnuje také služby; → jedná se výlučně o nové statky; → nezahrnuje dříve vyrobená auta, pračky, postavené domy, silnice (ty jsou zahrnovány do pojmu národní bohatství) Hrubý národní produkt HNP (angl. Gross National Product/GNP) HNP (GNP) - je celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vytvořená za dané období (1rok) výrobními faktory ve vlastnictví občanů dané země, to znamená nejen na území daného státu, ale i v zahraničí. Do HNP (GNP) – se tedy nezapočítává finální produkce vytvořená výrobními faktory na území daného státu, které jsou ve vlastnictví občanů jiných zemí. Čistý domácí produkt (angl. Net Domestic Product/NDP) NDP = GDP – A KdeA –amortizace kapitálových statků (opotřebení): opotřebení snižuje hodnotu hrubého domácího produktu; opotřebení se týká předmětů dlouhodobé spotřeby, jako jsou automobily, stroje, domy, pračky apod.; amortizace měří hodnotu GDP, která musí být vydána za nové kapitálové statky, z důvodu udržování existujícího fyzického kapitálu; výpočet opotřebení je v praxi komplikovaný, protože výrobci neustále zvyšují nejen kvantitu, ale i kvalitu výrobků → růst domácího produktu (hrubého i čistého) tedy znamená nejen zvyšování množství vyráběných statků, ale i změny v jejich kvalitě, protože i kvalitou se zvyšuje užitek spotřebitele; kvantifikace NDP je komplikovaná, v praxi se častěji pracuje s GDP. Čistý národní produkt (Net National Product/NNP) NNP = GNP – A Typy HDP (GDP) HDP nominálníHDP reálnýHDP potenciální HDP nominální Celková peněžní hodnota statků a služeb vyprodukovaných za 1 rok výrobními faktory v národním hospodářství vyjádřená v tržních (běžných) cenách daného roku (tzn., že nominální HDP neabstrahuje od inflace). HDP reálný upravuje HDP nominální tak, že produkt oceňuje v cenách výchozího roku, tj. ve stálých cenách (tržní cena oproštěná o inflaci); stálé ceny jsou tržní ceny, které byly aktuální ve výchozím roce; umožňuje srovnávat změnu (růst či pokles) HDP v čase. - HDPR - HDP reálný - HDPN - HDP nominální - ICD – implicitní cenový deflátor Implicitní cenový deflátor ICD [%] – jeden ze základních cenových indexů, jejichž prostřednictvím se měří inflace (růst cenové hladiny): HDP potenciální Úroveň výstupu ekonomiky při plném a efektivním využívání výrobních faktorů, tj. maximální udržitelná úroveň ekonomického výstupu (viz hranice produkčních možností). V modelu AS-AD se vychází z předpokladu, že právě dlouhodobá ASL je na úrovni HDPP. Metody výpočtu HDP Měření HDP je založeno na systému národních účtů. Ty jsou zpracovávány podle metodiky OSN a jsou tedy srovnatelné mezi jednotlivými zeměmi. Jedná se o tyto účty: - podnikový, - domácností, - státu, - styku s cizinou, - kapitálový účet. Z hlediska ekonomického růstu je důležitý kapitálový účet, který zachycuje zdroje a možnosti růstu. Jde o tvorbu kapitálu na domácí a zahraniční investice. Tři metody výpočtu HDP: 1) produkční metoda, 2) výdajová metoda a 3) důchodová metoda. Produkční metoda Produkční metoda je založena na součtu hodnot přidaných zpracováním nakoupeného materiálu a polotovarů ve všech odvětvích národního hospodářství. HDP je tak sumou prodejů na straně finální nabídky, po odečtení hodnoty meziproduktů. Jestliže bychom pouze sečetli produkci jednotlivých odvětví dohromady, nedošli bychom ani k hrubému domácímu produktu (HDP), ani k hrubému národnímu produktu (HNP), ale k nesmyslným číslům, neboť bychom započítávali meziprodukt. Produkční (výrobní) metodou se HDP počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty (které nejsou rozvrženy do sektorů a odvětví). Hrubá přidaná hodnota je rozdílem mezi produkcí a mezispotřebou v peněžním vyjádření. Vzhledem k tomu, že produkce se oceňuje v základních cenách a užití v kupních cenách, je strana zdrojů za národní hospodářství celkem doplněna o daně snížené o dotace na výrobky. HDP = Produkce mínus Mezispotřeba plus Daně z produktů mínus Dotace na produkty Výdajová metoda Sou

Témata, do kterých materiál patří