Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

čet výdajů jednotlivých ekonomických subjektů za nákup finálních výrobků a služeb (tj. bez meziproduktu) hrubé domácí výdaje. HDP je tedy součtem výdajů na konečnou spotřebu, přičemž nakupované statky již nebudou využity ve výrobním procesu, nýbrž spotřebovány. HDP = C + I + G + X (viz agregátní výdaje) GDP = Consumption + Gross Investment +Government Spending + (Export − Import) C = výdaje domácností na spotřebu: - výdaje na dlouhodobou spotřebu (automobily, zařízení domácnosti), - výdaje na krátkodobou spotřebu (potraviny, oblečení), - výdaje na služby (lékařské, právnické, nájemné, kultura), - položka nezahrnuje výstavbu rodinných domů a bytů. I = hrubé soukromé investice (I = NI +A, NI – Netto Investment, A - Amortization): - obnovovací investice podnikové sféry (tj. reinvestice - věcně jde o nahrazení vyřazených investičních statků, tedy sešrotovaných již nepoužitelných strojů, zbouraných továrních budov apod.) a čisté investice (tj. investice nad rámec reinvestic rozšiřující stávající objem investičních statků); - investicemi se rozumí rovněž zvýšení zásob surovin a hotových výrobků na skladě; - do investic započítává i výstavba rodinných domů a bytů; - položka nezahrnuje nákup finančních produktů (cenných papírů), které jsou klasifikovány jako úspory. G = vládní výdaje na nákupy finálních výrobků a služeb: - investiční výdaje vlády nezahrnující transferové platby (tj. platby ze strany státu, směrem k domácnostem a podnikům). X = čistý export (vývoz – dovoz), zohledněny rovněž transfery vlastnických důchodů ze zahraničí/do zahraničí. Výdajovou metodou se HDP počítá jako součet konečného užití výrobků a služeb rezidentskými jednotkami (skutečná konečná spotřeba a tvorba hrubého kapitálu) a salda vývozu a dovozu výrobků a služeb. Skutečná konečná spotřeba je odvozena prostřednictvím naturálních sociálních transferů od výdajů na konečnou spotřebu domácností, vládních institucí a neziskových institucí sloužících domácnostem. Tvorba hrubého kapitálu se člení na tvorbu hrubého fixního kapitálu, změnu zásob a na čisté pořízení cenností. HDP = Výdaje na konečnou spotřebu plus Tvorba hrubého kapitálu plus Vývoz výrobků a služeb mínus Dovoz výrobků a služeb Důchodová metoda Tato metoda měří HDP jako součet čistého domácího produktu (důchodu), amortizace (opotřebení) a nepřímých daní (daně, které nejsou odvozeny od příjmu poplatníka – DPH, spotřební daně, daň z nemovitostí). HDP = w + i + r + p + a + T w – hrubé mzdy a platy (veškeré náklady podniků vynaložené ve spojení s jejich zaměstnanci včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance), i – čisté úroky (rozdíl mezi úroky přijatými a placenými), r – renty z půdy a nemovitostí, p – hrubé zisky podniků včetně dividend, a – amortizace kapitálových statků ve výši jejich opotřebení, T – nepřímé daně jako přirážka k tržním cenám spotřebních statků. Důchodovou metodou se HDP počítá jako součet prvotních důchodů za národní hospodářství celkem: náhrad zaměstnancům, daní z výroby a z dovozu snížených o dotace a hrubého provozního přebytku a smíšeného důchodu (resp. čistého provozního přebytku a smíšeného důchodu a spotřeby fixního kapitálu). HDP = Náhrady zaměstnancům plus Daně z výroby a z dovozu mínus Dotace plus Čistý provozní přebytek plus Čistý smíšený důchod plus Spotřeba fixního kapitálu Mezinárodní srovnání výkonu ekonomik Pro mezinárodní srovnání: HDP (GNP) v USD nebo EUR = ekonomická síla (Economic Power), žebříčky zemí (nejvyšších hodnot dosahují velké země),HDP (GNP) na obyvatele v USD nebo EUR (GDP per capita) = ekonomická úroveň (Standard of Living), lepší indikátor ekonomické vyspělosti jednotlivých zemí,HDP (GDP) na obyvatele vyjádřené v paritě kupní síly (PPS). Vyjádření HDP ve světové měně s využitím aktuálních měnových kurzů: HDP přepočteno prostřednictvím běžného (nominálního) směnného kurzu na mezinárodním měnovém trhu, metoda vyjadřuje hodnotu vyprodukovaného zboží a služeb prostřednictvím globálně využívaných měn (EUR, USD), indikátor pro posouzení relativní ekonomické síly. Metoda parity kupní síly PPP (PPS/angl. Purchasing Power Parity, Purchasing Parity Standard) HDP se měří jako hodnota vyprodukovaných statků a služeb oceněných v peněžních jednotkách a na úrovni tržních cen v daném státě – ceny produktů a služeb se liší a měnové kurzy nejsou schopny rozdíly v úrovni cenové hladiny zcela vyrovnat – nebezpečí zkreslení ukazatele HDP; je tudíž nutné brát v úvahu i cenovou hladinu a údaje o důchodu v nominálních hodnotách – země může mít nižší průměrný důchod, ale také nižší ceny; státy s nižší cenovou hladinou dosahují nižší úrovně HDP, vice versa; kalkulace je založena na srovnání cen položek „nákupního košíku“ (srovnávají se ceny vybra

Témata, do kterých materiál patří