Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

EKONOMIE - (z řeckých slov oikos = dům, nomos = pravidlo, zákon)

- společenská věda

- studuje vybrané oblastí hospodářské aktivity

- studuje různé způsoby využití vzácných zdrojů ve výrobě užitečných komodit

MIKRO se zabývá chováním individuálních ekonom. subjektů (spotřebitele nebo podniku) za různých okolností nebo situací na dílčím trhu.

MAKRO se zabývá souhrnnými (neboli agregátními) ekonomickými jevy. např. investiční nebo spotřební výdaje subjektů (např. domácností nebo podniků) agregovaných v rámci celého národního hospodářství. Zabývá se souhrnnými ekonom. veličinami (např. národním produktem).

Dva hlavní proudy (směry) MAKROEKONOMIE

neoklasická ekonomie - ceny a mzdy jsou pružné

- nabídka = poptávce

- budována na mikroekonomie

- „neviditelná ruka trhu“

keynesiánská - fixní mzdy a paty

- poptávka se nerovná nabídce

Makroekonomické subjekty a koloběh

sektor domácností - domácnosti jsou vlastníky výrobních faktorů (půdy, práce a kapitálových statků),

tyto výrobní faktory jsou v podnicích využívány k výrobě statků

- z vlastnictví výr. faktorů plynou domácnostem z podniků důchody (mzdy,

renty, zisky, dividendy, nájemné)

- důchody jsou využity na zaplacení daní, spotřební výdaje dom. C (nakupují

od podniků spotřební statky v podobě výrobků a služeb) a k tvorbě osobních

úspor PS

- v CŘ okolo 3,2 mil.

sektor podniky - využívají výrobní faktory (půdu, práci) od domácností k výrobě statků

- získávají své důchody na základě výdajů ostatních sektorů - soukromé I

- vládní GI

- důchody podniků jsou využity na

- úhradu nákladů za výrobní faktory (mzdy, renty, úroky, výplatu dividend)

- zaplacení daní

- v podnicích zůstávají tzv. hrubé úspory podniků

GBS = výše opotřebení fixního kapitálu + NBS (čisté úspory

podniku)-(zadržené, nevyplacené zisky)

sektor vláda - příjmy - daně, sociální a zdravotní pojištění

- výdaje – můžeme rozdělit na vládní nákupy výrobků a služeb G, vládní

transferové platby TR - (výdaje, za které není získána protihodnota)

G=GC+GI , transfery - sociální dávky, příspěvky (zemědělcům)

(GC - vládní nákupy (provozní náklady), GI - vládní investice (škola koupí

počítače)

- rozdíl mezi příjmy a výdaji vlády vytváří rozpočtové saldo

(kladné – přebytek, záporné - rozpočtový deficit)

- čisté vládní úspory NGS = příjmy - TR - GC

sektor zahraničí - zahraniční subjekty tj. domácnosti, podniky a vlády - nerezidenty (cizozemce) označujeme jako sektor zahraničí

- zahraničí bývá odběratel domácích výrobků a služeb, zároveň domácí podniky dovážejí výrobky a služby ze zahraničí. v makroekonomii sledujeme saldo tohoto obchodu tj. čistý export = export - import => NX= X-M

Základní makroekonomické veličiny

produkt - souhrn všech vytvořených statků za rok (jeho pohyb vyjadřuje „makroekonomický koloběh“)

Témata, do kterých materiál patří