Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

EKONOMIE-(z řeckých slov oikos = dům, nomos = pravidlo, zákon) - společenská věda - studuje vybrané oblastí hospodářské aktivity - studuje různé způsoby využití vzácných zdrojů ve výrobě užitečných komodit MIKRO se zabývá chováním individuálních ekonom. subjektů (spotřebitele nebo podniku) za různých okolností nebo situací na dílčím trhu. MAKRO se zabývá souhrnnými (neboli agregátními) ekonomickými jevy. např. investiční nebo spotřební výdaje subjektů (např. domácností nebo podniků) agregovaných v rámci celého národního hospodářství. Zabývá se souhrnnými ekonom. veličinami (např. národním produktem). Dva hlavní proudy (směry) MAKROEKONOMIE neoklasická ekonomie - ceny a mzdy jsou pružné - nabídka = poptávce - budována na mikroekonomie - „neviditelná ruka trhu“ keynesiánská- fixní mzdy a paty - poptávka se nerovná nabídce Makroekonomické subjekty a koloběh sektor domácností -domácnosti jsou vlastníky výrobních faktorů (půdy, práce a kapitálových statků), tyto výrobní faktory jsou v podnicích využívány k výrobě statků - z vlastnictví výr. faktorů plynou domácnostem z podniků důchody (mzdy, renty, zisky, dividendy, nájemné) - důchody jsou využity na zaplacení daní, spotřební výdaje dom.C (nakupují od podniků spotřební statky v podobě výrobků a služeb) a k tvorbě osobních úsporPS - v CŘ okolo 3,2 mil. sektor podniky- využívají výrobní faktory (půdu, práci) od domácností k výrobě statků - získávají své důchody na základě výdajů ostatních sektorů - soukroméI - vládníGI - důchody podniků jsou využity na - úhradu nákladů za výrobní faktory (mzdy, renty, úroky, výplatu dividend) - zaplacení daní - v podnicích zůstávají tzv. hrubé úspory podniků GBS =výše opotřebení fixního kapitálu +NBS(čisté úspory podniku)-(zadržené, nevyplacené zisky) sektor vláda- příjmy - daně, sociální a zdravotní pojištění - výdaje – můžeme rozdělit na vládní nákupy výrobků a služebG, vládní transferové platby TR -(výdaje, za které není získána protihodnota) G=GC+GI, transfery -sociální dávky, příspěvky (zemědělcům) (GC - vládní nákupy (provozní náklady),GI - vládní investice (škola koupí počítače) - rozdíl mezi příjmy a výdaji vlády vytváří rozpočtové saldo (kladné – přebytek, záporné - rozpočtový deficit) - čisté vládní úsporyNGS = příjmy - TR - GC sektor zahraničí- zahraniční subjekty tj. domácnosti, podniky a vlády - nerezidenty (cizozemce) označujeme jakosektor zahraničí - zahraničí bývá odběratel domácích výrobků a služeb, zároveň domácí podniky dovážejí výrobky a služby ze zahraničí. v makroekonomii sledujemesaldo tohoto obchodu tj. čistýexport = export - import =>NX= X-M Základní makroekonomické veličiny produkt- souhrn všech vytvořených statků za rok (jeho pohyb vyjadřuje „makroekonomický koloběh“) HDP- vytvořený domácími faktory (vytvořený na území republiky) ČDP- neobsahuje znehodnocení kapitálu, ČDP=HDP- znehodnocení kapitálu HNP- vytvořený rezidenty, (český pracovník, firma v zahraničí) HNP= HDP + čisté faktorové platby ze zahraničí zaměstnanost- k vytvoření produktu je zapotřebí určitého množství výrobních faktorů, zvláštní pozornost je věnována práci. - lze vyjádřit v absolutní výši, častěji však postačí pouzemíra nezaměstnanosti, která vyjadřuje podíl nezaměstnaných na celkové pracovní síle cenová hladina- jednotlivé služby a výrobky mají svou peněžní hodnotu vyjádřenou cenami. Ceny se neustále mění. Pro potřeby zhodnocení celkového cenového vývoje např. za kalendářní rok nelze vyjadřovat vývoj všech těchto jednotlivých cen. Zavádí se veličinavšeobecná cenová hladinav podobě různých cenových indexů (pro veřejnost je nejznámější index spotřebitelských cen). Jestliže cenová hladina vzrostla o 10% ) mluvíme o 10% míře inflace). Vnější ekonomická pozice makroekonomové věnují pozornost pozici dané národní ekonomiky vůči zbytku světa tzv.vnější ekonomická pozice, čtyři veličiny můžeme považovat za základní, kromě nich lze vymezit i další (např. agregátní nabídku a poptávku, veřejný rozpočet a jeho saldo) Stabilizační makroekonomická politika stabilitou je obvykle označována jedna z vlastností rovnováhy, tj. klidu nebo setrvačnosti, kdy neexistují tlaky na změnu dané veličiny. makroekonomickou stabilitu představuje:

Témata, do kterých materiál patří