Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

- tempo růstu reálného produktu - nízká míra nezaměstnanosti (na úrovni tzv. přirozené míře nezaměstnanosti) - nízká míra inflace v rámci tvz. nízké míře inflace máme dva přístupy ke stabilizační politice: liberalismus- vychází z předpokladu, že trhy se pružně přizpůsobují změnám v poptávce a nabídce změnou cen - úloha vlády v ekonomice má být omezená: - vytváří podmínky pro stimulaci konkurence (úřad pro kontrolu hospodářské soutěže) - zabezpečuje produkci některých veřejných statků (obrana) - zabezpečuje stabilní vývoj množství peněz v ekonomice Toto vyznačuje neoklasický směr (proud) makroekonomie. intervencionismus- předpokládá nepružnost trhů práce - makroekonomické poruchy, jako vysoká míra nezaměstnanosti a cyklické kolísání úrovně produktu jsoutržním selháním - viditelná ruka vlády, k udržování stability může být použita řada dílčích politik: -stabilizační nástroje - monetární politika (peněžní zásoba, úrokové sazby) - fiskální (rozpočtová) politika (vláda by měla doplňovat nedostatečnou poptávku soukromého sektoru - vládní příjmy a výdaje) - obchodní politika (podpora exportu, omezením importu (cla, kvóty atp.)) - důchodová politika (regulace cen a mezd) - regulace měnových kurů Makroekonomický produkt a důchod HDP - hrubý domácí produkt, je představován produkcí tzv. finálních statků nově vytvořených v daném období (čtvrtletí, rok), jako výsledek společensky organizované a statisticky zachycené činnosti. 3 metody měření HDP výrobní - HDP tvoří jen výrobní statky - meziprodukty se nepočítají (důvodem je několikanásobné započítávání jejich hodnoty) - HDP zjistíme jako souhrnpřidané hodnotyvšech jednotlivých výrobců důchodová (nákladová)- HDP je odvozen odČDD (čistého domácího důchodu) ČDD obsahuje- mzdy a platy - čistý zisk - renty z pronájmu půdy a nemovitostí - důchody ze sebezaměstnávání - zisky ostatních podniků (HDD =ČDD + znehodnocení kapitálu) HDD - se též nazýváHDP v cenách výrobních faktorů výdajová(spotřební)- sčítá výdaje na nákup nově vytvořené hodnoty v dané ekonomice, neboli na nákup finálních statků (tedy spotřebních statků, investičních statků a exportovaných statků). V ČR jde o základní metodu. 1) výdaje domácností na spotřební statkyC(služby, předměty krátkodobé i dlouhodobé spot.) 2) hrubé soukromé investiční výdajeI(výdaje financované z podnikových zdrojů) - investiční statky (investice) - software atp. - investice do fixního kapitálu-dochází k jejich postupnému opotřebení (budovy, stroje) - investice do zásob celkově jde o tzv. hrubé investiceIB - rozdíl mezi stavem ke konci a na začátku sledovaného období - investice obnovovací IR- amortizace, účetně vyjádřené jako odpisy - investice čisté IN IB = IR + IN 3)výdaje vlády na nákupy výrobků a služebG G = GI + GC(vládní výdaje na investice + vládní výdaje na spotřební statky) 4) čistý exportNX- rozdíl mezi exportemX a importemM výrobků a služeb Součet všech uvedených skupin výdajů představuje HDP v tržních cenách. HDP = C + I + G + NX Základní makroekonomické identity - identita je vztah, který je definicí (zavádí nějakou proměnou) nebo je odvozen z účetních vztahů Vytvořený produkt je možno vyjádřit součtem jednotlivých výdajů: Y = C + I +G + (X - M) vytvořený produkt je možno vyjádři součtem jednotlivých výdajů: Y = C + I + G + (X – M) BS = TA - TR - G Y = C + PS + GBS + NT spotřební výdaje domácností + osobní úspory + hrubé úspory podniků + čisté daně (rozdíl mezi celkovými daněmi TA a transferovými platbami vlády TR tedy NT = TA - TR srovnáním obou vyjádření dojdeme k následující identitě: C + I + G + (X - M) = C + PS + GBS + (TA- TR) neboliI + (X - M) = PS + GBS + BS Celkové výdaje a produkt Okolnosti, které ovlivňují vývoj produktu. Zkoumáme podmínky ustálení produktu na jehorovnovážné úrovni (produkt se nebude měnit) a okolnosti, které vedou k jeho změně do nové rovnovážné úrovně(fluktuaci produktu). keynesiánský výdajový

Témata, do kterých materiál patří