Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

model (nazývaný model s linii 45° nebo model s multiplikátorem) Celkové plánované výdaje:podmínky rovnovážného produktu pomocí keynesiánského výdajového modelu (nazývaného jako model s multiplikátorem). Princip spočívá v tom, že srovnává vytvořený produkt (důchod) v daném období, a tím skutečnévýdaje na tento produkt s celkovými výdaji, které ekonomické subjekty zamýšlejí (plánují) učinit, tedy splánovanýmivýdaji. celkové plánované výdajeAE = C + I +G +NX Předpoklady modelu: Dvousektorový model: domácnosti a podniky Nejjednodušší podoba výdajového modelu uvažuje existenci pouze sektorů domácnosti a podniky. Neexistuje sektor vláda a tedy ani daně a vládní výdaje. Neexistuje sektor zahraničí a tedy ani čistý export. Celkové výdaje se skládají pouze ze spotřebních výdajů domácností a ze soukromých investičních výdajů důchodY = YDdisponibilní důchod (zůstává domácnostem k jejich užití) S růstem disponibilního důchodu rostou též spotřební výdaje. 1)Autonomní spotřební výdajeCa, tj. výdaje, které jsou na YD nezávislé, jsou doprovázeny indukovanými spotřebními výdaji (s výjimkou kdy YD = 0) 2)Indukovanéspotřební výdaje: z každé další jednoty disponibilního důchodu, kterou domácnosti získají, je část vynaložena na spotřebu. Poměru těchto dodatečných spotřebních výdajů k přírůstku disponibilního důchodu říkáme mezní (marginální) sklon ke spotřebě disponibilního důchodu (MPC). ∆C MPC =__________ = c0 < c < 1 ∆ - přírůstek dané veličiny ∆YD Jestliže z každé dodatečné jednotky disponibilního důchodu vynaloží domácnosti na spotřební výdaje 2/3, pak také 2/3 z celého YD jsou vynaloženy na spotřebu. Proto můžeme napsat spotřební funkci takto: C = Ca + c * YD Podíl celkových spotřebních výdajů na disponibilním důchodu vyjadřuje tzv. průměrný sklon ke spotřebě z disponibilního důchodu: C Ca APC =_______APC =_______ + c YD YD Úspory domácností (S) Jsou nespotřebovanou částí disponibilního důchodu a protoYD = C + S Výše úspor je závislá na výši disponibilního důchodu - je určenámezním sklonem k úsporám z disponibilního důchodu (MPStéž s). Sa = Ca ∆S MPS =_________ ∆YD úsporová funkceS = - Sa + sYDSa -autonomní úspory0 < S < 1 S Průměrný sklon k úsporám z disponibilního důchodu:APS =_________ YD Protože disponibilní důchod je rozdělen pouze na spotřební výdaje a úspory, poměr obou způsobů jeho použití musí být ve svém součtu roven jedné: APC + APS = 1 a totéž platí o mezních veličinách:MPC +MPS = 1 Dlouhodobý vývoj spotřebních výdajů Při dlouhodobém sledování makroekonomických veličin, bylo zjištěno, žeCa = 0. Dlouhodobě je přitomMPC stabilní s růstem disponibilního důchodu a tedyAPC = MPC Investiční výdaje Hrubé soukromé investiční výdaje, jsou tvořeny výdaji na nákup fixního kapitálu a na zvýšení zásob. Budeme předpokládat, že investiční výdaje jsou na důchodu Y nezávislé (autonomní), tedy: I = Ia Plánované investiční výdaje budou ovlivněny úrokovou sazbou a jejím vztahem k očekávanému čistému výnosu z daného investičního statku (stroje, zařízení, budova apod.) Jednoduchý modelpoptávky po investicích(tj. vztahu mezi objemem plánovaných investicích výdajů a úrokovou sazbou). r - očekávaná míra výnosu (výnosnost) i - úroková sazba Rovnovážný produkt, celkové plánované výdajeAE jsou složené ze spotřebních a investičních výdajů, z nichž část jsou výdaje autonomníA = Ca + I , část indukované tj. závislé na důchodu (c*YD), Y=YD AE = A + c * YD Pouze je-li produkt (důchod) na úrovniYE, jsou-liIU=0 (neplánované investice v podobě neplánovaných zásob), nedochází ke změně produktu a produkt je ve svérovnovážné úrovni. Tato úroveň produktu je totožná s celkovými plánovanými výdaji, což je v grafu naznačeno bodem vyrovnání E (YE= AEE) str. 47 úspory z běžného důchodu, které vytvořili domácnosti se rovnají plánovaným investičním výdajům. Platí tedy identita: S = I

Témata, do kterých materiál patří