Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

posun doprava expanzivními opatřeními. Poptávka po penězích PoptávkaMD je představována množstvím peněz, které jsou ochotny držet ekonomické subjekty při určité úrokové sazbě. Motivy držby peněz: -transakční (běžně uznávaný) držba peněz za účelem běžných výdajů domácností na spotřební předměty, podniků na mzdy suroviny. Není citlivá na úrokovou sazbu. - spekulační (funkce peněz jako uchovatel hodnoty) posun křivky jako takové (poptáváme více či méně peněz při dané úrokové sazbě) , k této změně dochází pod vlivem následujících faktorů: - s růstem cenové hladinyP poroste množství peněz potřebné k nákupu stejné sumy statků - růst reálného produktuY (je nakupováno více vstupů, vypláceno více mezd, rostou spotřební výdaje - spotřební motiv protnutí křivkyMS aMD = rovnovážná úroková sazba , bod E (bod rovnováhy) Otevřená ekonomika Otevřenost národního hospodářství spočívá v jeho zapojení do mezinárodních ekonomických vztahů., které jsou představovány pohybem statků (výrobků a služeb). Většina světových ekonomik je otevřená.míra otevřenosti = X / HDP Menší ekonomiky jsou více otevřené než větší. česká ekonomika asi70% Německo24% USA12% Teorie mezinárodního obchodu(model dvě země dva výrobky) teorie komparativní výhody: - absolutní výhoda - komparativní výhoda země A země B potraviny 1 3 oděvy 2 5 Země A je u obou výrobků produktivnější, tzn. u obou máabsolutnívýhodu, stupeň výhody je však rozdílný: 1/3 a 2/5. Země A má protokomparativnívýhodu při výrobě potravin. Země B má absolutní nevýhodu, ale při výrobě obou výrobků, její komparativní výhoda je však ve výrobě oděvů. (náklady jsou pouze 2.5 krát vyšší ve srovnání se zemí A, kdežto u potravin jsou třikrát vyšší). Dynamizace komparativních výhod Komparativní výhody se můžou měnit, důvody mohou být: - úspory z rozsahu (výroby): kdy s rostoucím objemem produkce určitého výrobce klesají průměrné náklady. - učení se za zkušeností: s osvojením určitých znalostí, dovedností apod. (technologický pokrok a to při jakémkoliv rozsahu výroby) - výrobkové cyklu: počáteční technologická komparativní výhoda je oslabována šířením daného výrobku ve světě. (což může být omezováno patentovou ochranou nebo např. přesunem výroby polovodičů do rozvojových zemí) - Přínosy z obchodu Přínosy z obchodu vzniknou srovnánímprodukčníchmožností obou ekonomik před a po mezinárodní specifikaci.. Mezinárodní pohyb kapitálu Představuje změnu pohledávek a závazků subjektů dané ekonomiky (rezidentů) vůči zahraničí. Tento pohyb je vyvolán: - platbami za dodávky statků (výrobků a služeb), dále za služby výrobních faktorů (platby úroků, mezd, dividend apod.) - formy bohatství (držení finančních aktiv s cílem jejich zhodnocení ) Mezinárodní pohyb těchto zhodnocujících se finančních aktiv je podmíněn: - rozdílnouočekávanou výnosností finančních aktiv (obligací, akcií apod.) v různých národních ekonomikách. Vývojem cenové hladiny (mírou inflace), rozdílné zúročení např. - likviditou daného aktiva tj. možností přeměnit toto aktivum v jiné aktivum (finanční nebo tržní) -rizikem daného aktiva(zohledněný rizikovou prémií) akcie jsou zpravidla rizikovější než obligace. obce – neomezené riziko ztráty Krátkodobý a dlouhodobý kapitál Mezinárodní pohyb fi

Témata, do kterých materiál patří