Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

volných místech - vládou financované programy rekvalifikace - podpora migrace lidí za prací (příspěvky na dopravu) - redukce sociálních dávek (zejména podpor v nezaměstnanosti) - redukce zákonem daných minimálních mezd Inflace Inflace znamená růst všeobecné (celkové) cenové hladiny. Opakem inflace je deflace (pokles celkové cenové hladiny). Cenová hladinaP je průměrnou úrovní cen určitého souboru statků v běžném období (cenypt) ve srovnání s cenami základního období (cenyp0). Je vyjádřena indexem jako poměr souboru statků oceněných cenamipt ap0. Cenové hladině v základním období kdy (pt =p0) je přirazen index 100, tedy P0 = 100. Vývoj cenové hladiny je vyjádřen jako tempo růstu cenové hladiny nebolimíru inflace. Výraz vyjadřuje o kolik vzrostla cenová hladina, vztahující se k obdobít, ve srovnání s cenovou hladinou, vztahující se k obdobít - 1. měření cenové hladiny: - index spotřebitelských cen - index cen výrobců - deflátor HDP (HNP) Index spotřebitelských cen (CPI) - cenová hladina je vyjádřena jako průměrná úroveň cen souboru (koše) spotřebních výrobků a služeb, spotřebovávaných průměrnou domácností. 0 - základní období t - běžné období pi - cena i-tého statku qi - množství i-tého statku Index cen výrobců (PPI) - bývá specifikován pro různá odvětví a obory (zemědělství, stavebnictví Deflátor HDP (HNP) - košem jsou všechny statky, obsažené v daném ukazateli produktu - index je vypočítán jako poměr nominálního produktu v daném rocet a reálného produktu v rocet. Problémy s měřením inflace: -nezachycení změn kvality statků v koši - nezohlednění vývoje cen nových statků, které v době konstrukce statistického koše nebyly zahrnuty (automobily, dnes a dříve, cena vzrostla mnohem více než inflace) Nevyrovnaná inflace: ceny jednotlivých statků rostou rozdílným tempem. Příčiny inflace Lze je odvodit z modelu AD – AS, který vysvětluje reakcí reálního produktu a cenové hladiny na poptávkové a nabídkové šoky dvě příčiny inflace (a dvě formy) Poptávková inflace - je způsobena pozitivními poptávkovými šoky, pokud se současně odpovídajícím tempem nezvyšujeY* nebo neklesají ceny vstupů. Specifikace příčin této formy inflace se liší podle přístupu k agregátní poptávce: - keynesiánský přístup – připouští vliv zvýšení jednotlivých tvořících agregátní poptávku (spotřebních, investičních, vliv čistého exportu, fiskální politiky - monetaristický přístup – připouští pouze vliv kolísání peněžní zásoby (tedy měnové politiky CB) Nákladová inflace - je nejběžnější případ inflace, způsobené negativním nabídkovým šokem, pokud se odpovídajícím tempem nesnižuje agregátní poptávka (inflace tažená růstem mezd, růst cen surovin na světových trzích (ropa)) Růst mezd a inflace specifickým problémem v rámci nákladové inflace je otázka, do jaké míry povede růst mezd k inflaci, resp. zvýšení tempa růstuW povede ke zvýšení míry inflaceπ. v rámci nákladové inflace platí:π=tempo růstu W – tempo růstu produktivity práce Dovoz inflace Malé otevřené ekonomiky dovážejí inflaci: - růst cen dovážených surovin na světových trzích - znehodnocení kursu domácí měny, prodražuje dovážené vstupy -v podmínkách fixních měnových kurzů dochází k přílivu kapitálu za zahraničí Setrvační inflace Růst cenové hladiny je téměř neustálý. Ekonomiku neustále zasahují značné náhodné poptávkové a nabídkové šoky působící jednosměrně k růstu cenové hladiny. Ve skutečnosti má růst cen také vnitřní mechanismus, založený nainflačním očekávání. Očekávání růstu cen, vyvolané inflací v předchozím období, se projevují v růstu nákladů. Pracovníci očekávají růst cen a tato očekávání promítají do svých nákladů. Křivka SRAS se posunuje neustále nahoru a růst cen se tak udržuje inflačními očekáváními. Skutečná míra inflace bude stále odpovídat očekávaní míře inflace a bude

Témata, do kterých materiál patří