Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

- kvalitativní zdroje růstu: zvyšování kvalifikace pracovníků, využívání kvalitnějších zdrojů (intenzivní růst) Kapitálová vybavenost práce - je množství kapitálu připadajícího na jednotku práce (K/L, označováno jako kapitálová intenzita práce) Dochází-li k růstu tohoto poměru, jde o tzv.prohlubování kapitálu Růstové účetnictví - zabývá se konkrétní kvantifikací jednotlivých zdrojů růstu produktu Y, resp. potenciálního produktu Y* Y = MPPK * K + MPPL * L Agregátní produkční funkce - souvislosti mezi vývojem produktu a faktory jeho růstu je možno vyjádřit také pomocí agregátní (makroekonomické) produkční funkce v obecné podobě, kdeYpředstavuje makroekonomický produkt,K, L, Apředstavuje množství kapitálu, práce a půdy,T představuje stav technologie. Y = F (K, L, A, T) Modely ekonomického růstu Klasické modely - uvažuje stagnující množství a kvality půdy (veškerá půda je využívána) a neuvažuje ani významnější růst množství kapitálu, ani jeho technologický rozvoj. Jediným zdrojem ekonomického růstu je v tomto modelurůst obyvatelstva Neoklasický model - kapitál se může neomezeně kombinovat s prací - práce roste exogeně daným tempem - růst zásoby kapitálu závisí na úsporách - při nízkém počátečním K/L dochází k významnému prohlubování kapitálu konvergencí k ustálenému stavu Škola mezí růstu - přístup k problematice dlouhodobého vývoje produktu (nebo produktu na 1 obyvatele) a) při pokračujícím rychlém růstu obyvatelstva, spojené s růstem produktu a s poklesem neobnovitelných přírodních zdrojů, doprovázené rostoucím znečištěním, začnou působitlimity růstu: vyčerpanost půdy, nedostatek surovin a paliv. V důsledku toho dojde k prudkému poklesu průmyslové i potravinové produkce na 1 obyvatele. b) regulace porodnosti, až k zastavení růstu populace aomezení výroby náročné na přírodní zdroje. Tím se zpomalí až zastaví zejména růst průmyslové produkce a tím i omezení znečišťování. Za těchto podmínek zůstane dlouhodobě stabilní objem průmyslové produkce na 1 obyvatele. Bariéry ekonomického růstu Peníze a trh peněz Moderní výroba má podobu výroby zboží pro směnu. Směna může probíhat bez přítomnosti peněz, jako tzv.barterová směna. K barterovému obchodu je potřeba, aby množství a druh statků odpovídal potřebám obou jejich výrobců. Tento typ směny je nákladný a těžkopádný, vedl rozvoj k vyčlenění statků (zboží), které byly všeobecně používány při směně. tj. ke vzniku peněz. Funkce peněz - prostředek směny (primární funkcí peněz) - zúčtovací jednotka (vyjadřují ceny statků, tím jsou vzájemně srovnatelnými) - uchovatel hodnoty (jsou aktivem, jedno z forem bohatství) Pro zabezpečení těchto tří funkcí, musí daný objekt, splňovat fyzickou stabilitu, dělitelnost a snadnou přenosnost nebo převoditelnost. Formy peněz - zbožových (komoditních) peněz (zlato, stříbro) - papírové peníze (zákonem předepsané platidlo, dnes již nejsou kryté zlatem,jsou nekryté neboli peníze s nuceným oběhem) - depozitní peníze - deposita (na požádání (běžné účty) a termínované vklady) Peněžní zásoba (M) Je množství peněz v ekonomice k určitému okamžiku (označováno nabídka peněz). Peněžní zásoba je kvantifikována různýmipeněžními agregáty. - užší agregát = oběživoM1, hotovostní peníze v oběhu + deposita na požádání - širší agregátyM2 =M1+úsporová a termínovaná deposita Komerční banky Depozitní instituce (bankovní soustava), které přijímají vklady a poskytují úvěry. Nebankovní instituce (pojišťovny, penzijní a investiční fondy). Hlavní funkcí komerčních bank je získávání peněžních prostředků (zejména vkladů) a poskytování úvěrů. aktiva - úvěry, rezervy, cenné papíry pasiva - deposita občanů a firem rezervy - ta část aktiv, která není využita (hotovost v trezorech, rezervy u centrální banky) Část (2%) deposit ukládají do centráln

Témata, do kterých materiál patří