Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

- pokles míry zdanění osobního důchodu vede k růstu osobního disponibilního důchodu a tím i spotřebních výdajů. Nižší míra zdanění důchodů podniků může vést k růstu jejich poptávky po investicích. - další příklady viz. str. 69 Agregátní nabídka - keynesiánský přístup agregátní nabídka je představována množstvím produkceY, nabízeném při určité cenové hladiněP. Změna agregátní nabídky bude vyvolána růstem agregátní poptávky. Výrobci budou reagovat těmito možnostmi: - dojde pouze k růstu produkce - dojde k růstu produkce i cenové hladiny - dojde pouze k růstu cenové hladiny Je nutno rozlišovat tyto okolnosti v krátkém a dlouhém období. W - nominální mzdová sazba (mzda za jednotku práce) b - sazba zmíněné přirážky a - produktivita práce (množství produkce připadající na jednotku práce) Nabídkové šoky posun křivky SRAS do polohy SRAS' nebo SRAS'', příčiny způsobující posuny křivky SRAS, bývají označovány jako tzv. nabídkové šoky. Ty mají několik podob: (nominální, reálné) pozitivní poptávkové a negativní šoky: - zdražení ropy - znehodnocení měny (devalvace) - změna kvalifikace Cyklická nedobrovolná nezaměstnanost Příčiny nepružnosti mezd směrem dolů: - efektivnostní mzdy - hystereze na trhu práce a) insideři - zaměstnaní b) outsideři - nezaměstnaní c) flustrovaní pracovníci - dlouhodobě nezaměstnaní, kteří přestávají práci hledat (ztrácí kvalifikaci) Agregátní nabídka v monetaristickém pojetí model milného vnímání cen pracovníky - rostou ceny i mzdy ==> lidé se milně myslí, že mají větší kupní sílu - nominální mzdové sazbyW jsou dokonale pružné - subjekty na trzích práce (zaměstnavatelé i zaměstnanci) sledují vývoj reálných , nikoliv nominálních mzdových sazeb Agregátní nabídka v klasickém pojetí ceny i mzdy jsou dokonale pružné v krátkém i v dlouhém období Rovnovážný produkt, rovnovážná cenová hladina úroveň produktu, nabízeného podniky při určité cenové hladině, při které je tento produkt stejně velký jako agregátní poptávka, jerovnovážnou úrovní produktu. Při této úrovni produktu neexistují tlaky na jeho změnu (nadměrná nebo nedostatečná poptávka nebo nabídka). Cenová hladina, při které je poptávaný a nabízený produkt rovnovážný, jerovnovážnou cenovou hladinou. Kvantitativní rovnice Pod vlivem poptávkových nebo nabídkových šoků dochází ke změně nominálního produktu.. Rovnice symbolizuje souvislost, že určité množství penězM, obíhá určitou transakční rychlostíV, zprostředkuje za rok počet transakcíT, oceněných určitými cenamiP. M * V = P *T množství peněz * rychlost oběhu peněz = cenová hladina * počet transakcí Ekonomický růst růst reálnéhoHDP (na 1 obyvatele)USA 30 000(měřeno paritou kupní síly, ČR 15 000 podle kurzu to není přesné) Při sledování růstu produktu, je třeba odlišovat dvojí situaci: - buď jde o zvýšení krátkodobé, po určité době vystřídané poklesem produktu(jde o růst skutečného produktu ve smyslu jeho cyklického kolísání) - nebo jde o dlouhodobý trend, spojený obvykle s plynulým zvyšováním produkčních možností ekonomiky(dlouhodobý růst potenciálního produktu neboli o ekonomický růst) tempo růstu reálného produktu Zdroje ekonomického růstu - lidské zdroje (vzdělání, zručnost, zkušenosti) - přírodní zdroje (klimatické podmínky, množství půdy a nerostného bohatství) - kapitálové zdroje (stroje, budovy, továrny a jejich technické úroveň) obecněji je možno tyto zdroje ekonomického růstu rozdělit do dvou skupin - kvantitativní zdroje růstu: do výroby jsou zapojována nová kvanta práce, přírodních zdrojů a kapitálu se stejnými kvalitativními charakteristikami. (extenzivní růst)

Témata, do kterých materiál patří