Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MAEK

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (419 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

I = Ia

Plánované investiční výdaje budou ovlivněny úrokovou sazbou a jejím vztahem k očekávanému čistému výnosu z daného investičního statku (stroje, zařízení, budova apod.)

Jednoduchý model poptávky po investicích (tj. vztahu mezi objemem plánovaných investicích výdajů a úrokovou sazbou).

r - očekávaná míra výnosu (výnosnost)

i - úroková sazba

Rovnovážný produkt,

celkové plánované výdaje AE jsou složené ze spotřebních a investičních výdajů, z nichž část jsou výdaje autonomní A = Ca + I , část indukované tj. závislé na důchodu (c*YD), Y=YD

AE = A + c * YD

Pouze je-li produkt (důchod) na úrovni YE, jsou-li IU=0 (neplánované investice v podobě neplánovaných zásob), nedochází ke změně produktu a produkt je ve své rovnovážné úrovni. Tato úroveň produktu je totožná s celkovými plánovanými výdaji, což je v grafu naznačeno bodem vyrovnání E (YE= AEE) str. 47

úspory z běžného důchodu, které vytvořili domácnosti se rovnají plánovaným investičním výdajům. Platí tedy identita:

S = I

C + I = C + S

Výdajový multiplikátor

Ke změně rovnovážného produktu ve dvousektorovém modelu dochází pod vlivem změny autonomních plánovaných spotřebních a investičních výdajů. Tato změna se projeví jako:

- posun křivky AE1 do AE1' vertikálně o vzdálenost danou přírůstkem autonomních výdajů

- utvoření nového bodu vyrovnání

- růst rovnovážného produktu z nyní nerovnovážné úrovně úrovně Y1 do nové rovnovážné úrovně Y1’

Přírůstek produktu je větší, je určitým násobkem přírůstku autonomních výdajů.

Výše multiplikátoru závisí na mezním sklonu ke spotřebě z disponibilního důchodu: čím bude MPC (c) vyšší, tím i α vyšší.

Třísektorový model: domácnosti, podniky a vláda

zohledňuje

- vládní nákupy G

- transferové platby vlády TR (pro zjednodušení budeme uvažovat pouze TR domácnostem)

- daně TA

Vládní výdaje (pro zjednodušení uvažujeme, že obě skupiny vládních výdajů mají autonomní charakter), jsou tedy na vývoji důchodu nezávislé: G = Ga TR = TRa

Daně TA rozdělíme do dvou skupin:

- daně, jejichž výše se mění se změnou důchodu (daně z příjmů, zisků, úroků) tY

- daně na důchodu nezávislé, autonomní (daň z nemovitostí, dědická, darovací apod.) TAa

Platí tedy, že TA = tY + TAa

sazba t představuje mezní míru zdanění důchodu, vyjadřuje podíl přírůstku daní k přírůstku důchodu:

∆TA

t = _________

∆Y

Rovnovážný produkt a výdajový multiplíkátor

AE = C + I + G

zahrnutím sektoru vláda se komplikuje i rozložení důchodu, a to v důsledku existence daní a transferových plateb vlády. Důchod Y proto již nemůžeme ztotožnit s disponibilním důchodem YD, tedy Y ≠ YD, nýbrž YD = Y - TA + TR

Proto: C = Ca + c (Y - TA + TR)

AE = Ca + c(Y - tY - TAa + TR) + I + G

AE = A + c(1-t)Y, kde A = Ca- cTAa + cTR + I + G

Témata, do kterých materiál patří