Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Majetková a kapitálová struktura podniku Dlouhodobý majetek (stálý, fixní) Dlouhodobý hmotný majetek V praxi se člení na movitý majetek, který lze přemisťovat a nemovitý majetek, který přemisťovat nelze. Tvoří ho zejména: pozemky (neodepisují se) budovy, haly a stavby (bez ohledu na pořizovací cenu) samostatné movité věci s pořizovací cenou 40 tis. Kč a dobou použitelnosti než 1 rok umělecká díla, drahé kovy a předměty kulturní hodnoty Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří za úplatu získaná různá oprávnění jako jsou patenty, licence, autorská a vydavatelská práva, dále software, zřizovací výdaje a goodwill. Pořizovací cena 60 tis. Kč Dlouhodobý finanční majetek tvoří finanční účasti podniku v jiných podnicích, cenné papíry (akcie, dluhopisy), které podnik nakoupil jako dlouhodobou investici atd. Oběžný majetek (krátkodobý, provozní) Oběžný majetekje v podniku přítomen v různých formách: výrobní zásoby - jsou to zejména suroviny a dále sem patří všechny další pro podnik nepostradatelné zásoby nedokončené výroby - jedná se o produkty, na nichž byly provedeny některé výrobní operace zásoby hotových výrobků - jedná se o finální produkty, které nejsou dosud prodané zásoby zboží - opět se jedná o finální produkty, které byly nakoupeny nebo vyrobeny k přímému prodeji v obchodní síti v peněžní formě pohledávky z obchodního styku, tj. dosud neuhrazené faktury, které podnik vystavil svým odběratelům, a ostatní pohledávky, např. vůči svým zaměstnancům nebo jiným osobám peníze v pokladně a na účtech v bance krátkodobé cenné papíry aj. Časové rozlišení Položky přechodného charakteru mezi majetkem a náklady/výnosy = výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních období = položky, které se týkají nákladů příštích účetních období a které se souhrnně vztahují k danému účelu příjmy příštích období = částky účetní jednotkou nepřijaté, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech pohledávek za právnickými a fyzickými osobami Vlastní kapitál Vlastní kapitál v podniku jednotlivce tvoří jeho peněžité i nepeněžité vklady. Vlastní kapitál obchodní společnosti je rozdělen do několika položek: Základní kapitálje tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků do společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti se vytváří povinně a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku. V akciové společnosti základní kapitál vzniká vydáním (emisí) akcií o určité jmenovité (nominální) hodnotě. Kapitálové fondyjsou vytvářeny z kapitálových vkladů (darů, dotací a ostatních vkladů společníků) a nezvyšují základní kapitál společnosti. Patří sem i emisní ážio, tj. rozdíl mezi emisní a jmenovitou cenou akcií, popř. vkladů do základního kapitálu. Fondy ze ziskujsou vytvářené podle ObchZ, popřípadě stanov, společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy, zakladatelské listiny nebo podle zákona o státním podniku. Patří sem rezervní fond (ke krytí ztrát), u družstev nedělitelný fond a dále statutární a ostatní fondy. Výsledek hospodařeníje nerozdělený zisk (nebo neuhrazená ztráta) minulých účetních období a zisk nebo ztráta běžného účetního období. Cizí kapitál je dluhem podniku, který podnik musí v určené době splatit. Podle této doby ho dělíme na: Dlouhodobý cizí kapitál tvoří dlouhodobé bankovní úvěry (např. hypotekární úvěry), termínované půjčky (obvykle k financování určitého dlouhodobého majetku), vydané (emitované) podnikové obligace a dlužní úpisy, leasingové dluhy a jiné dlouhodobé závazky Krátkodobý cizí kapitál z obchodního styku), zálohy přijaté od odběratelů (jsou k dispozici podniku do doby dodávky – označují se též jako odběratelský úvěr), půjčky, částky dosud nevyplacených mezd a platů (závazky k zaměstnancům), nezaplacené daně, výdaje příštích období (náklady, které budou zaplaceny v budoucnu), dlužné dividendy aj. Rezervy vytváří podnik buď za určitým účelem (např. na opravy) nebo mají obecný charakter. Časové rozlišení časové rozlišení obsahuje tituly časového rozlišení, které mají pasivní zůstatek výdaje příštích období(náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn) výnosy příštích období(příjmy

Témata, do kterých materiál patří