Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  1. Majetková a kapitálová struktura podniku

Dlouhodobý majetek (stálý, fixní) Dlouhodobý hmotný majetek

V praxi se člení na movitý majetek, který lze přemisťovat a nemovitý majetek, který přemisťovat nelze.

Tvoří ho zejména:

pozemky (neodepisují se)

budovy, haly a stavby (bez ohledu na pořizovací cenu)

samostatné movité věci s pořizovací cenou > 40 tis. Kč a dobou použitelnosti > než 1 rok

trvalé porosty, základní stádo
umělecká díla, drahé kovy a předměty kulturní hodnoty

Dlouhodobý nehmotný majetek

tvoří za úplatu získaná různá oprávnění jako jsou patenty, licence, autorská a vydavatelská práva, dále software, zřizovací výdaje a goodwill. Pořizovací

cena > 60 tis. Kč

Dlouhodobý finanční majetek

tvoří finanční účasti podniku v jiných podnicích, cenné papíry (akcie, dluhopisy), které podnik nakoupil jako dlouhodobou investici atd.

Oběžný majetek (krátkodobý, provozní)

Oběžný majetek je v podniku přítomen v různých formách:

ve věcné formě
∗ výrobní zásoby - jsou to zejména suroviny a dále sem patří všechny

další pro podnik nepostradatelné

∗ zásoby nedokončené výroby - jedná se o produkty, na nichž byly provedeny některé výrobní operace

∗ zásoby hotových výrobků - jedná se o finální produkty, které nejsou dosud prodané

∗ zásoby zboží - opět se jedná o finální produkty, které byly nakoupeny nebo vyrobeny k přímému prodeji v obchodní síti

v peněžní formě

∗ pohledávky z obchodního styku, tj. dosud neuhrazené faktury, které podnik vystavil svým odběratelům, a ostatní pohledávky, např. vůči svým zaměstnancům nebo jiným osobám

∗ krátkodobý finanční majetek
peníze v pokladně a na účtech v bance krátkodobé cenné papíry aj.

Časové rozlišení

Položky přechodného charakteru mezi majetkem a náklady/výnosy

náklady příštích období
= výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních období

komplexní náklady příštích období
= položky, které se týkají nákladů příštích účetních období a které

se souhrnně vztahují k danému účelu

příjmy příštích období

= částky účetní jednotkou nepřijaté, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech pohledávek za právnickými a fyzickými osobami

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál v podniku jednotlivce tvoří jeho peněžité i nepeněžité vklady.

Vlastní kapitál obchodní společnosti je rozdělen do několika položek:

Základní kapitál je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků do společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti se vytváří povinně a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku. V akciové společnosti základní kapitál vzniká vydáním (emisí) akcií o určité jmenovité (nominální) hodnotě.

Témata, do kterých materiál patří