Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kapitálové fondy jsou vytvářeny z kapitálových vkladů (darů, dotací a ostatních vkladů společníků) a nezvyšují základní kapitál společnosti. Patří sem i emisní ážio, tj. rozdíl mezi emisní a jmenovitou cenou akcií, popř. vkladů do základního kapitálu.

Fondy ze zisku jsou vytvářené podle ObchZ, popřípadě stanov, společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy, zakladatelské listiny nebo podle zákona o státním podniku. Patří sem rezervní fond (ke krytí ztrát), u družstev nedělitelný fond a dále statutární a ostatní fondy.

Výsledek hospodaření je nerozdělený zisk (nebo neuhrazená ztráta) minulých účetních období a zisk nebo ztráta běžného účetního období.

Cizí kapitál

je dluhem podniku, který podnik musí v určené době splatit. Podle této doby ho dělíme na:

Dlouhodobý cizí kapitál

tvoří dlouhodobé bankovní úvěry (např. hypotekární úvěry), termínované půjčky (obvykle k financování určitého dlouhodobého majetku), vydané (emitované) podnikové obligace a dlužní úpisy, leasingové dluhy a jiné dlouhodobé závazky

Krátkodobý cizí kapitál

zahrnuje závazky podniku, které jsou splatné během jednoho roku. Patří mezi ně krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry (dodavatel dodá zboží na úvěr – v rozvaze jsou uvedeny pod názvem závazky
z obchodního styku), zálohy přijaté od odběratelů (jsou k dispozici podniku do doby dodávky – označují se též jako odběratelský úvěr), půjčky, částky dosud nevyplacených mezd a platů (závazky

k zaměstnancům), nezaplacené daně, výdaje příštích období (náklady, které budou zaplaceny v budoucnu), dlužné dividendy aj.

Rezervy

vytváří podnik buď za určitým účelem (např. na opravy) nebo mají obecný charakter.

Časové rozlišení

časové rozlišení obsahuje tituly časového rozlišení, které mají pasivní zůstatek

výdaje příštích období (náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn)

výnosy příštích období (příjmy, které věcně patří do výnosů v příštích účetních obdobích)

Bilanční rovnice

∑ Aktiv = ∑ Pasiv

Druhy rozvahy (dle okamžiku sestavení)

zahajovací rozvaha (ke dni založení podniku)
počáteční rozvaha (na počátku účetního období)
konečná rozvaha (na konci ú.o. a při ukončení podnikání)

řádná rozvaha
mimořádná rozvaha

  1. Podstata podniku a podnikání

Definice podnikání

Podnikání je charakterizováno několika základními rysy:

snaha o dosažení zisku jakožto přebytku výnosů nad náklady,

zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků,

Témata, do kterých materiál patří