Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

, které věcně patří do výnosů v příštích účetních obdobích) Bilanční rovnice ∑ Aktiv = ∑ Pasiv Druhy rozvahy(dle okamžiku sestavení) zahajovací rozvahapočáteční rozvahakonečná rozvaha(na konci ú.o. a při ukončení podnikání) mimořádná rozvaha Podstata podniku apodnikání Definice podnikání Podnikání je charakterizováno několika základními rysy: snaha odosažení ziskujakožto přebytku výnosů nad náklady, zisk se docilujeuspokojováním potřeb zákazníků, potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami prostřednictvím trhu, což vede k tomu, žemusí čelit riziku, pro jakékoli podnikání je charakteristické, že na jeho počátkuvkládápodnikatel do svého podnikukapitál, a to vlastní nebo vypůjčený (cizí). Definice podnikatele – Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v § 420 odst. 1 definuje podnikatele takto: "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele." Definice podnikatele Podnikatel je nositelem podnikání.Osobnostními rysypodnikatele jsou tvořivost, schopnost přicházet s novými myšlenkami, využívat příležitosti nebo je dokonce vytvářet. podle živnostenského zákona č.455/1991 Sb. (živnostenský list nebo koncesní listina) Podnikatel dle Občan.zákoníku(§421,odst.1): osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle jiného zákona. Definice podniku základní jednotka, v níž je realizována výroba nebo která poskytuje služby instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti, tj.institucionalizované podnikání nástroj pro zhodnocování kapitálu jeho vlastníků Okolí podniku Geografické okolí Ovlivňuje zejména umístění podniku, nákupní a prodejní logistiku Sociální okolí Společenská odpovědnost podniku - CSR (Corporate Social Responsibility) Politické a právní okolí Zájmy politických stran → právní normy → podnikEkonomické okolí Podnik z něj získává vstupy a realizuje výstupy Ekologické okolí Environmentální chování podniku Technologické okolí Ovlivňuje technický pokrok v podniku a jeho účinky Etické okolí Dodržování etických principů v podnikání Kulturně-historické okolí Vzdělanost lidí a kulturní úroveň obyvatelstva Základní podnikové funkce (činnosti) zásobovací (nákupní) činnostodbytová (prodejní) činnostvědecko-technická činnostspráva (administrativa) Typologie podniků Podniky je možné třídit podle celé řady hledisek, z nichž nejdůležitější jsou následující: podleprávní formypodlesektorůa hospodářskýchodvětví,podlevelikostipodletypuvýroby. Klasifikace podle právní formy podnikáníZákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 90/2012 Sb.,o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Obchodní korporace = obchodní společnostiosobní společnosti veřejná obchodní společnost komanditní společnost kapitálové společnostiEvropská společnost Družstva, státní podniky Fyzická osoba Podnik je vlastněn jednou fyzickou osobou. Není stanovena minimální výše kapitálu. Neomezené ručení za dluhy společnosti. Živnosti dle živnostenského zákona: - ohlašovací - řemeslné - vázané - volné - koncesované Družstva společenství neuzavřeného počtu osob založených za účelem podnikání, nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů Založení: min. 5 FO nebo min. 2 PO bytová, úvěrová, výrobní aj. družstva Evropská společnost ZK: 120 tis. EUR rozvržených na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě Orgány: nejvyšším orgánem je valná hromada Ručení: společnost ručí celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky Klasifikace podle sektorů a hospodářských odvětví ► sektor veřejný► sektor soukromý► sektor smíšený ►►► sektor terciární (podniky „nevýrobní“ - služeb) ► sektor zemědělství (zemědělství, rybolov, lesní hospodářství► sektor průmyslu (včetně

Témata, do kterých materiál patří