Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

i vykonává stroj bez zásahu lidské ruky; Podle počtu vyráběných výrobků jednoho druhu: kusová výroba - jeden nebo několik málo kusů určitého druhu a velká rozmanitost vyráběných druhů. Většinou se jedná o výrobu na zakázku (např. zubní protézy, lanovky, výrobky na míru).sériová výroba - větší množství výrobků jednoho druhu a menší množství vyráběných druhů. Vyznačuje se opakovatelností (např. el. spotřebiče, motocykly, atd..). Podle počtu vyráběných kusů ji členíme na velkosériovou a malosériovou. hromadná výroba - velké množství jednoho druhu výrobku (případně v několika typových obměnách). Typická pro spotřební průmysl. (např. výroba šroubů, hřebíků, obuvy atd…). Kapacita, výkon, norma pracnosti Kapacita – schopnost určitého zařízení (stroje, dílny) za optimálních podmínek vyrobit určité množství výrobků za určitou dobu. (V nejjednodušším vyjádření je to součin výkonu zařízení a doby činnosti)Výkon výrobního zařízení – maximální množství výrobků vyrobených za jednotku časuNorma pracnosti výrobku – čas potřebný k výrobě jednoho výrobku Výrobní kapacita výrobní kapacitapodniku je maximální množství výrobků, které podnik může vyrobit za optimálních podmínek na svém výrobním zařízení za jednotku času (zpravidla rok). optimální podmínky jsou podmínky nejpříznivější (dostatečný počet pracovníků, dostatek materiálu, stroje o běžné poruchovosti apod.). Produktivita (práce) Produktivita – v obecném pojetí jde o poměřování výstupů se vstupy. Čím více výstupů je s danými vstupy dosaženo, tím je vyšší produktivita.Produktivita práce (PP) představuje množství produkce připadající na pracovníka, na hodinu práce, atd. Vzorec pro výpočet výrobní kapacity: Qk = Fe * a * V Vysvětlivky: Qk = výrobní kapacita Fe = časový efektivní fond a = počet jednotek výrobního zařízení V = výkon jednotky výrobního zařízení ve hmotných jednotkách za jednu hodinu (kapacitní norma) Časový efektivní fond Představuje kalendářní časový fond (365 dnů), od kterého odečteme všechny neprovozní dny (neděle, soboty, svátky, plánované opravy strojů, celozávodní dovolená apod.) a dále odečteme časové ztráty na opravy, seřízení a údržbu výrobních zařízení. Takto získaný čistý časový fond se vynásobí směnností a počtem hodin ve směně. Efektivní (využitelný) časový fond Fe kdeFk -kalendářní fond (počet dnů v roce) Fv - fond volna (svátky, soboty, neděle, dovolená…) tz – časové ztráty na opravy seřizování, údržbu strojů …s – počet směn za den h – počet hodin ve směně Stanovení pracnosti Pk- celková kapacitní pracnost všech plánovaných výrobků v plánovaném období vyráběných na výrobním zařízení určitého druhu (hod.) Pk = ∑Qi*pki /kpn kpn – koeficient plnění norem Pki= pracnost jednoho výrobku (udává se v normočase, Nmin, Nhod) Qi– předpokládaný objem produkce Potřebný počet výrobních zařízení určitého druhu (a0) Výpočet : a0= Pk/Fe Kde Pkje celková kapacitní pracnost všech plánovaných výrobků v plánovaném období vyráběných na výrobním zařízení určitého druhu (hod.) Výrobní kapacita – postup výpočtu Vypočítá se využitelný časový fond výrobního zařízení (Fe) nebo skupiny zaměnitelných výrobních zařízení (Fe*a)Vypočítá se celková kapacitní pracnost všech plánovaných kusů různých typů výrobků vyráběných v plánovaném období na daném výrobním zařízení (nebo na skupině zaměnitelných zařízení) v hodinách Pk=∑qi*pki Kde qi– počet kusů i-tého výrobku vyráběného v plánovaném období na daném výrobním zařízení (ks) pki– pracnost i-tého výrobku vyráběného v plánovaném období na daném výrobním zařízení Vypočítá se „koeficient zatížení“ výrobního zařízení kz = Pk/Fe Při kz =1 je výrobní kapacita plně využita, při kz > 1 je výrobní kapacita nedostatečná při kz < 1 existuje volná kapacita – výrobní zařízení je nedostatečně zatíženo 4. Vypočítá se výrobní kapacita výrobního zařízení v počtu kusů jednotlivých typů výrobků Qki= qi/kz, Kde Qki– část výrobní kapacity výrobního zařízení (nebo skupiny zaměnitelných výrobních zařízení) odpovídající i-tému typu výrobku vyráběnému na daném výrobním zařízení (ks). Výrobní kapacita montáže Výpočet: Q = (Fe*M)/(pk*m), Kde Fe – využitelný časový fond výr. plochy pk– kapacitní norma průběžné doby montáže jednoho výrobku M – využitelná výrobní plocha (m2) m – kapacitní norma plochy potřebné k montáži jednoho určitého výrobku včetně pracovní zóny Zjistíme-li, že stávajícíkapacita je nedostatečná zvažujeme, zda by se dalo zvýšit její využití např. zavedením více směn, zkrácením doby oprav, odstraněním prostojů...;není-li možno využití zvýšit, pak pořídíme další investiční majetek Nový investiční majetek pořizujeme: je-li stávající kapacita nedostatečná (i po případném zvýšení jejího využití),jestliže začínáme s pod

Témata, do kterých materiál patří