Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

N = FN + vn × Q

 • N…celkové náklady v Kč

 • Q…objem výroby v naturálních jednotkách, např. v kusech

 • vn…variabilní náklady na jednu jednotku (jeden kus)

 • FN…fixní náklady

PŘ: Firma ČIPEX vyrábí počítačové čipy. Vypočítejte velikost fixních a variabilních nákladů, jsou-li celkové náklady prvovýrobu 10 000 čipů 100 000Kč, při výrobě 20 000čipů 150 000Kč.

ŘEŠ: Nákladová f-ce: 100 000 = FN + 10 000 × vn a zároveň 150 000 = FN + 20 000 × vn.

 • Fixní náklady(FN) jsou 50 000Kč

 • Variabilní náklady na výrobu jedné položky(vn) jsou 5Kč

Metody pro stanovení parametrů nákladových funkcí

Přehled vybraných metodických postupů k stanovení matematické (grafické) formy nákladové funkce:

 • klasifikační analýza (expertní analýza),

 • metoda dvou období,

 • metoda průměrů,

 • grafické řešení (bodový diagram),

 • regresní a korelační analýza,

 • aj.

Metoda klasifikační analýzy (expertní) je založena na roztřídění jednotlivých nákladových položek do skupin variabilních a fixních (konstantních) nákladů na základě posouzení jejich chování při měnícím se objemu produkce.

Nákladová funkce (metoda dvou období)

Metoda dvou období využívá ke konstrukci nákladové funkce pouze dva extrémní body ve výrobě. Principem řešení je sestavení rovnice přímky s využitím „souřadnic“ dvou extrémních bodů:

 1. N QMIN = v · QMIN + FN byly dosazeny souřadnice bodu A dle předchozího diagramu
  A[QMIN,, NQMIN ]

 2. NQMAX = v ∙ QMAX + FN byly dosazeny souřadnice bodu B dle předchozího diagramu
  B[QMAX , NQMAX ]

Nákladová funkce (metoda průměrů)

Postup této metody:

 • Sledovaná období se seřadí buď vzestupně nebo sestupně dle objemu produkce s příslušnou výší celkových nákladů

 • Takto seřazený interval se rozdělí na poloviny, kde jedna polovina obsahuje maximální hodnoty a druhá minimální hodnoty objemů produkce s příslušnou výší celkových nákladů

 • Pro maxima i minima se vyjádří průměrné hodnoty objemů produkce a nákladů. Dostáváme tedy průměrné hodnoty Qmax, Nmax, Qmin a Nmin.

 • Pro maximum i minimum se sestaví výchozí nákladová funkce. Tímto se vytvoří soustava 2 lineárních rovnic o dvou neznámých (FN, v)

 • Řešení soustavy je nalezení konstant nákladové funkce (FN, v)

Využití nákladových funkcí v podnikové praxi

Znalost fixních a variabilních nákladů umožňuje posuzovat efektivnost racionalizačních opatření, slouží ke srovnání různých variant technologických postupů, výběru vhodné lokality pro pobočkovou síť a podobně.

Jednotlivé varianty se obvykle liší výši svých variabilních i fixních nákladů.

Využití nákladových funkcí v podnikové praxi – postup výběru optimální varianty

 1. Pro každou z možných variant se sestaví výchozí nákladová funkce.

 2. Porovnání nákladových funkcí mezi sebou. Tímto dojde k vyjádření objemu výroby, při kterém jsou celkové náklady na stejné úrovni.

 3. Grafické znázornění průběhů celkových nákladů pro každou z variant.

 4. Výběr nejvýhodnější varianty ležící na hladině nejnižších nákladů

Témata, do kterých materiál patří