Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Základní dělení zásob tedy je: zásoby materiálu, nedokončené výroby, zboží a hotových výrobků.

Členění zásob

 • nedokončená výroba – nedokončené výrobky v takovém stupni technologické rozpracovanosti, že zatím nejsou prodejné – rozešité kalhoty, roztavené železo v peci atd…

 • polotovary – rozpracované výrobky, které jsou z hlediska některého technologického stupně už dokončené. Je možné je již prodat, např. odlitek, deska dřeva atd…

 • hotové výrobky – výrobky, které firma již dokončila a jsou tedy určeny k prodeji

 • zboží – je vše co je nakoupené (už hotové) za účelem dalšího prodeje

 • materiál

Celková potřeba dodávek (objednávané množství) za období

Výpočet:

D = S + KZ – PZ

Kde S – výrobní spotřeba,

KZ – potřebná zásoba na konci období,

PZ – zásoba na začátku období.

Optimální velikost dodávky

Je taková, při které za daných podmínek spotřeba jsou celkové náklady spojené se zásobami minimální.

 • Náklady na zajištění jedné dodávky – jednorázové náklady spojené s pořízením zásoby.

 • Náklady na skladování a udržování zásob – závisí na výši zásob, nezávisí na velikosti dodávky.

Optimální velikost dodávky – Harrisův-Wilsonův vztah

D0 = ((2*D*Nd)/(Ns*T))1/2

S – předpokládaná celková spotřeba dodávek

Nd – náklady na zajištění jedné dodávky

Ns – náklady na skladování a udržování zásob vyjádřené v Kč na jednotku zásob a jeden den

T – délka plánovacího období ve dnech

Počet dodávek za období, dodávkový cyklus

PD = D / Do

Do – optimální velikost dodávky

D – potřeba dodávek (objednávané množství)

c = 360 / PD

c – dodávkový cyklus

ПРИМЕРЫ

Druhy zásob

 • Pojistná zásoba

 • Technologická zásoba

 • Běžná (obratová) zásoba

 • Celková zásoba

 • Průměrná obratová zásoba

 • Průměrná celková zásoba

Pojistná zásoba

Je záměrně vytvářená část celkové zásoby, která má zabezpečit výrobní spotřebu materiálu při náhodných odchylkách skutečné spotřeby od očekávané spotřeby

Zp = Sd*p

Sd – průměrná denní spotřeba ve dnech

p – např. zdržení dodávek ve dnech.

Technologická zásoba

Je zásoba materiálu a polotovarů, v nichž probíhají nutné přírodní procesy, které musí být ukončeny před jejich spotřebou

Výpočet:

Zt = Sd*t

Sd – průměrná denní spotřeba materiálu

t – doba technologických přeměn ve dnech

Zásoba minimální

Je dána součtem zásoby pojistné a zásoby minimální.

Zmin = Zp + Zt

Pokud není uvažována doba technologických přeměn je zásoba minimální na úrovni zásoby pojistné.

Obratová zásoba

Výpočet:

Z0 = Sd*c

Kde Z0 – je průměrná obratová zásoba materiálu

c – dodávkový cyklus ve dnech

Sd – průměrná denní spotřeba

Celková zásoba

Určitého materiálu na začátku dodávkového cyklu (za předpokladu jednorázového uskutečnění dodávky).

Témata, do kterých materiál patří