Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

hodnoceníČím je vyšší hodnota diskontní sazby použitá při výpočtu čisté současné hodnoty, tím je vypočtená hodnota čisté současné hodnoty nižší a naopakVnitřní výnosové procento musí být vyšší než je hodnota použité diskontní sazby.ПРИМЕРЫ Výsledek hospodaření a jeho členění Výnosy a náklady podniku Výnosypředstavují peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností zaurčité období, bez ohledu na jejichskutečné inkaso. o o omimořádní výnosy. Nákladypředstavují peněžně oceněnou spotřebu výrobních faktorů, která je vyvolánatvorbou podnikových výnosů. Vyjadřují spotřebu hodnot, nikolivýdaje. výnos→ příjem výdaj →náklad Pojem podnikový výsledek hospodaření Výsledek hospodaření(VH) podniku je rozdíl mezi jeho celkovými výnosy a celkovými náklady za určité období. Je-li tento rozdíl kladný (výnosy převýší náklady), vzniká podnikuJe-li záporný (náklady převýší výnosy), vzniká podniku ztráta. Rozlišujeme třisložky podnikového výsledku hospodaření:mimořádný Výsledek hospodaření provozní (výnosy–náklady) = provozní VH finanční (výnosy–náklady) = finanční VH mimořádné (výnosy–náklady) = mimořádný VH_________________________________________________________________________________________________________________ výnosy – náklady = VH před zdaněním =bilanční zisk(+) bilanční ztráta(-) Ekonomický zisk Od účetního a „daňového“ zisku musíme ještě odlišovat zisk ekonomický, který zjistíme jako rozdíl mezi účetními výnosy a ekonomickými náklady. Ekonomické náklady zahrnují kromě nákladů účetních (explicitních) též náklady oportunitní (implicitní), které představují peněžní částky, o které jsme přišli, respektive které jsme nezískali tím, že zdroje (práce, kapitál) nebyly vynaloženy nejlepším alternativním způsobem. V praxi se za oportunitní náklady považují především náklady vlastního kapitálu a případně i ušlá mzda podnikatele. Ekonomický zisk by měl být základem pro různá podnikatelská rozhodnutí. Funkce zisku Zisk plní následující důležité funkce: kriteriální funkce zisk je kritériem pro rozhodování o všech základních otázkách ekonomiky podniku (o objemu výroby, nových výrobcích, investicích apod.) zisk je hlavním zdrojem akumulace, tj. tvorby finančních zdrojů pro další rozvoj podniku zisk je základem rozdělování důchodů mezi vlastníky (dividendy), investory (úroky) a stát (daně) motivační funkce zisk je motivem veškerého podnikání a může být základem hmotné zainteresovanosti pracovníků Faktory ovlivňující výši zisku spokojenost zákazníků a proniknutí na nové trhy vedoucí ke zvýšení prodejů a objemu výroby, změny struktury sortimentu prodávaných výrobků, prodej nových výrobků vysoce konkurenčně schopných s vysokou úrovní užitnosti s relativně vyšší cenou, reengineering podniku vedoucí ke snížení nákladů, snížení fixních nákladů za období, snížení variabilních nákladů za období, zrychlení obratu oběžného majetku, finanční restrukturalizace podniku vedoucí ke zvýšení ziskovosti vlastního kapitálu Možnosti rozdělení zisku po zdanění povinná tvorba rezervního fondu výplata tantiém výplata podílů na zisku zaměstnancům nerozdělený (zadržený) zisk Vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady anebanalýza bodu zvratu Pro přehlednost je zavedena následující symbolika c = cena za jednotku (cena výrobku) T= celkové tržby (platí vše, co se vyrobí, se také prodá), F= fixní náklady v = variabilní náklady na jednotku (na jeden výrobek) N= celkové náklady Při neměnné ceně se tržby vyvíjejí podle vztahu: T = c*Q Celkové náklady mají tento průběh: N = F + v*Q (lineární nákladová funkce) Objem výroby, který odpovídá průsečíku přímky tržeb a přímky nákladů nazýváme bod zvratu (též kritický bod rentability, bod krytí nákladů, bod zisku, bod vyrovnání, mrtvý bod, nulový bod, označíme Qbz T=N c*Q = F + v*Q Qbz= F / (c – v) Cílem podniků je produkovat zisk a proto nestačí, aby operovaly na bodu zvratu, ale musí vyrábět a realizovat alespoň takový objem výroby, který přinese i určitý zisk. Je-li stanoven požadovany

Témata, do kterých materiál patří