Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

zcela ztracen. Všeobecná pravidla finančního rozhodování při stejném riziku se preferuje vždy větší výnos před výnosem menším,při stejném výnosu se preferuje vždy menší riziko před rizikem větším,za větší riziko se požaduje větší výnos,motivací investování do určité akce je očekávání většího výnosu, než by přineslo investování do jiné akce, ovšem s přihlédnutím k míře rizika,preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou peněz obdrženou později. Formy financování podniku Finanční zdroje můžeme třídit podle různých hledisek. Nejčastěji je rozlišujícím znakem: právní postavení poskytovatele, původ kapitálu a doba jeho splatnosti. 1) Členění dle právního postavení poskytovatele (vlastnictví) vlastní zdroje – poskytovatel = vlastník cizí zdroje – poskytovatel = věřitel Vlastní a cizí kapitál v podmínkách akciové společnosti 2) Členění dle původu kapitálu interní – v důsledku realizace podnikatelské činnosti podnikuexterní – mimo činnost podniku Nutnou podmínkou pro využití všech interních zdrojů při financování rozvoje podniku je, aby došlok inkasu prodejní ceny, tj. v konečném důsledku k přeměně účetně vykazovaného výsledku hospodaření na peněžní prostředky.Výhodou interních zdrojů podnikového financování je zejména rychlost, s jakou jsou podniku k dispozici. Nezvyšuje se počet akcionářů ani věřitelů, nevznikají náklady na emisi cenných papírů, nedochází k růstu zadlužení podniku a s ním spojených rizik.Nevýhodou interního financování je jeho relativně vysoká cena a hodnotová omezenost. Společnost tak může investovat do svého rozvoje jenom tolik, kolik si sama vydělá.Interní zdroje proto většinou stačí pouze na organický růst akciové společnosti. Externí zdroje financování Financování akciovým kapitálem Soukromá emise akcií(Private Offering) První veřejná emise akcií(IPO - Initial Public Offering) Následující veřejná emise(SEO - Secondary Public Offering) Výhody: zvýšení kvóty vlastního kapitálu a snazší přístup k úvěrovým zdrojům; zvýšení nezávislosti na financování prostřednictvím bankovních úvěrů; publicita, vylepšení image společnosti; řešení problému nástupnictví u rodinných podniků. Nevýhody: „vysoká cena“, daňová neuznatelnost dividend, rozšíření hlasovacích práv na další akcionáře, emisní náklady, časová náročnost Dluhové financování emise dlouhodobých dluhopisů (obligací) čerpání dlouhodobých úvěrů substituty dluhu Výhody: nižší náklady na dluhovou službu, úroky jsou daňově uznatelným nákladem, omezená možnost zasahovat do chodu společnosti Nevýhody: nárůst finančního rizika vyplývajícího ze zvýšení podílu dluhu na celkovém kapitálu, nutnost hradit úroky i v případě poklesu podnikového zisku a vysoké zatížení peněžního toku v době splatnosti obligací, emisní náklady 3) Členění dle doby splatnosti kapitálu: zdroje po neomezeně dlouhou dobuzdroje s definovanou dobu splatnosti: krátkodobé, dlouhodobé, střednědobé, Příklad: Klasifikujte zdroje financování: zisk, kmenové akcie, pětiletý bankovní úvěr, rezervy, odpisy, obligace, finanční leasing Cash flow (peněžní tok) přestavujepohyb peněžních prostředků (jejich přírůstek a úbytek) podniku za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností. Je východiskem pro řízení likvidity. Likvidita je schopnost podniku uhrazovat v daném čase a potřebném objemu své splatné závazky.Je měřítkem okamžité solventnosti tj. schopnosti podniku získat prostředky na úhradu svých závazků. Lze ji chápat jako přebytek hodnoty aktiv nad hodnotou závazků. Jeho potřeba je zřejmá například tehdy, když podnik vykazuje zisk, ale je v platební neschopnosti, tedy má nedostatek pohotových prostředků. V podstatě jde o nesoulad mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy a mezi ziskem a stavem peněžních prostředků. Je třeba si uvědomit, že ne každý účtovaný náklad musí znamenat výdaj podniku a naopak ne každý účtovaný výnos musí znamenat příjem. Výkaz cash flow je možné sestavovat dvěma způsoby: přímo–jako rozdíl nákladů, které jsou současně peněžními výdaji, a výnosů, které jsou současně peněžními příjmy,nepřímo –vychází se z výsledku hospodaření (čistého zisku) za období, který se upravuje o náklady a výnosy, jež nejsou peněžními výdaji a peněžními příjmy. Zjednodušeně se cash flow vypočítá takto: cash flow (rozdíl příjmů a výdajů) = čistý zisk + náklady neznamenající peněžní výdaje (např. odpisy) – výnosy neznamenající peněžní příjmy Zlatá pravidla financování I Jedná se o obecná doporučení, kterými by se měli řídit fi

Témata, do kterých materiál patří