Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • pořizovací cena investice - nákupní ceny plus veškeré pořizovací a jiné náklady,

 • zvýšení čistého pracovního kapitálu - zvýšení oběžného majetku mínus zvýšení krátkodobých závazků,

 • výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného majetku - o příjmy se investiční náklady snižují,

 • daňové vlivy apod.

Odhad budoucích čistých příjmů (CF)

 • odhadována jsou i rizika, se kterým jsou tyto příjmy spojeny,

 • marketingové oddělení připraví analýzu trhu,

 • technický a výrobní úsek musí zjistit výrobní náklady,

 • zásobovací oddělení dodá podklady pro materiálové kalkulace výrobků,

 • finanční oddělení poskytne údaje o ceně použitých zdrojů.

Určení nákladů na kapitál

 • vlastní kapitál - nákladem je požadovaný výnos z kapitálu (očekávané dividendy)

 • cizí zdroje - (úvěr, obligace), pak náklady je úrok z úvěru.

 • Určení WACC

Výpočet současné hodnoty očekávaných příjmů

 • účelem je její porovnání s kapitálovými výdaji na investici.

 • výnosy vznikají v delším období, a proto je musíme přepočítat na stejnou časovou bázi (rok pořízení investice).

 • budoucí hodnotu tedy přepočítáváme na současnou hodnotu.

Na reálnosti odhadu kapitálových výdajů a budoucích peněžních příjmů závisí úspěšnost celého investičního plánování.

Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů

Metodou diskontovaných cash flow DCF (Discounted Cash Flows)

kde:

SHCF = současná hodnota cash flow v obdobích t

CFt = očekávaná hodnota cash flow v roce t

i = sazba kapitálových nákladů na investici (podniková diskontní míra)

t = období prvního až n-tého roku

Základní členění úloh o budoucí kapacitě

 • Úlohy, které berou na zřetel faktor času:

  • Čistá současná hodnota

  • Index rentability

  • Vnitřní výnosové procento

 • Ostatní kritéria :

  • Doba návratnosti

Úlohy beroucí na zřetel faktor času

 • Čistá současná hodnota (Net Present Value)

Jde o absolutní, rozdílově orientovaný ukazatel, tedy zjišťujeme rozdíl mezi současnou hodnotou příjmů (kladný CF) a současnou hodnotou investičních výdajů (záporný CF). Požadavek je aby tento ukazatel byl vyšší než 0.

ČSH = [CF0 + CF1 . (1+i) + …CFn . (1+i)] - [I0 + …. In . (1+i) ]

 • Index rentability (Index of Return)

Tento ukazatel vychází z principu jako je čistá současná hodnota, s tím, že jde o poměrový a tedy i relativní ukazatel a představuje v zásadě míru výnosnosti investičního projektu nad rámec požadovaných nákladů kapitálu. Logicky pak je přijatelný projekt s indexem rentability vyšším než 1

CF0 + ….CFn

IR = --------------------

I0 + …. In

 • Vnitřní výnosové procento

Tento ukazatel opět vychází z principů čisté současné hodnoty s tím, že v tomto případě je hledanou neznámou hodnota i, tedy úroková míra, která odpovídá nulové hodnotě čisté současné hodnoty. Jde tedy o vnitřní sílu, resp. rentabilitu dané varianty řešení. Výpočet se provádí metodou pokusů a omylů, resp.počítáme vícekrát čistou současnou hodnotu, abychom, zjistili, která hodnota diskontní sazby odpovídá nulové hodnotě kriteria čisté současné hodnoty.

Témata, do kterých materiál patří