Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

prémie, odměny, osobní ohodnocení, podíl na hospodářských výsledcích podniku, podíly na zisku, aj.

Systém odměňování pracovníků by měl:

 • Přilákat potřebný počet a potřebnou kvalitu uchazečů o zaměstnání

 • Stabilizovat žádoucí pracovníky.

 • Odměňovat pracovníky za jejich úsilí, výsledky, loajalitu, zkušenost a schopnosti.

 • Hrát pozitivní roli v motivování pracovníků.

 • Sloužit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a schopností pracovníků.

 1. Investiční rozhodování

Zdroje financování podniku

 • Externí x interní

 • Vlastní x cizí

 • Krátkodobé x dlouhodobé

 • Externí

- úvěry

- dotace

- zvláštní formy financování

 • Interní - čistý zisk, nerozdělený zisk

- odpisy

- finanční prostředky z prodeje majetku firmy

Co představují investice

 • Jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v budoucnosti

 • Rozhodování o investicích patří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím

 • Rozhodnutí musí vycházet ze strategických cílů a záměrů podniku

 • V době pořízení představují peněžní výdaj

 • Do nákladů vstupují formou odpisů až při svém užívání

Základní typy investic

 • Finanční investice – (nákup cenných papírů s cílem získat úrok)

 • Kapitálové investice – (věcné – dlouhodobé), které tvoří základ pro rozšíření výrobní kapacity, zařízení, budov…

 • Nehmotné – know-how, výsledky výzkumu, vývoje…

Důležitá východiska investice:

 • patří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím o budoucím vývoji podniku.

 • slouží řadu let a jsou zdrojem přírůstků zisku podniku, ale zároveň i fixních nákladů.

 • nesprávně zaměřená a neefektivní investice může podniku způsobit vážné finanční problémy a přivést podnik i k bankrotu.

Investiční rozhodnutí:

Rozhodujícími kritérii pro posuzování investice je její:

 • výnosnost (rentabilita), tj. vztah mezi výnosy, které investice za dobu své existence přinese, a náklady, které její pořízení a provoz stojí,

 • rizikovost (tj. stupeň nebezpečí), že nebude dosaženo očekávaných výnosů,

 • doba splacení (tzv. stupeň likvidity investice), tj. doba přeměny investice zpět do peněžní formy.

Ideální investice je taková, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se zaplatí.

Rozhodování o investicích

 • do čeho investovat (např. nová řídící jednotka výrobní linky)

 • kolik (cena pořízení 4 mil. Kč, doprava + instalace 1 mil. Kč)

 • kdy (v návaznosti na vývoj mového produktu)

 • kde (místní příslušnost)

Postup při hodnocení investic

 • Určení kapitálových výdajů na investici

 • Odhad budoucích čistých příjmů (CF)

 • Určení nákladů na kapitál

 • Výpočet současné hodnoty očekávaných příjmů

 • Aplikace metod hodnocení efektivnosti investic

Určení kapitálových výdajů na investici

Témata, do kterých materiál patří