Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- peněžní prostředky Přechodná aktiva -časové rozlošení Přechodná pasiva -časové rozlišení ∑A =∑P Výkaz zisku a ztráty písemný přehled o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku za určité období Náklady: snížení ekonomického prospěchu během účetního období, a to jednak ve formě snížení (úbytku, spotřeby) peněžních i nepeněžních aktiv, jednak ve formě vzniku závazků (zvýšení dluhů). Výnosy: zvýšení ekonomického prospěchu během účetního období, a to jednak ve formě zvýšení (přírůstku) peněžních i nepeněžních aktiv, jednak ve formě snížení či zániku závazků. Vznik nákladů a výnosů ze současného pohledu rozvahy a výkazu zisku a ztráty: Zvýšení aktiv a vznik výnosů (A+ V+) Příklad: příjem peněz v hotovosti za provedené opravy Zvýšení pasiv a vznik nákladů (P+ N+) Příklad: nákup služby od dodavatele Snížení aktiv a vznik nákladů (A- N+) Příklad: spotřeba materiálu Snížení pasiv a vznik výnosů (P- V+) Příklad: zaniklý závazek Metodické prvky v účetnictví účetúčetní zápisyprincip podvojnosti (souvztažnost účtů)účetní knihy VYSLEDKOVÉ ÚČTY Rozvahové účty účetní případy ve složkách majetku a zdrojích jeho krytí (tj. Aktivech a Pasivech)Účetní případy mimo rozvahových účtů Náklady a výnosy VÝSLEDKOVÉ ÚČTYU těchto účetních případů dochází ke:spotřebě hospodářských prostředků podniku (spotřeba materiálu, práce zaměstnanců, spotřeba energie, vody, PHM,...)Peněžní vyjádření této spotřeby = NÁKLADY Výnosové účty – zachycují postupné narůstání výnosů během účetního období Náklady = snížení tohoto zdroje ------= strana MÁ DÁTI Nákladové účty – zachycují postupné narůstání nákladů během účetního obdobíTyto účty nemají na počátku roku počáteční zůstatek!ПРИМЕРЫ!!!! ZVLAŠ̌TNÍ PŘÍPADY NA KONCI OBDOBÍ Materiál na cestě ÚJ obdržela dodavatelskou fakturu za nakoupený materiál, ale materiál dosud do skladu nedošel. Vztahuje se pouze ke konci účetního období. Pokud nemáme příjemku, nemůžeme účtovat na účtu 112 ----= účtujeme na 119 – Materiál na cestě 3) Příjemka v novém roce: 112/119 Nevyfakturované dodávky ÚJ obdržela dodávku materiálu, ale dodavatelská faktura do konce účetního období nepřišla. Zásilka materiálu byla převzata do skladu podle příjemky. Místo faktury vyhotoví ÚJ vnitřní účetní doklad (VÚD), podle něhož se závazek zaúčtuje. Nemůžeme tedy účtovat na 321, zvolíme jiný pasivní účet a protože výši ceny jen dohadujeme 389 (Dohadné účty pasivní) 3) FAP v novém roce: 389/321 ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ Zboží–věci, nakoupené za účelem prodejeÚčtování–jako u materiálu, pouze odlišné účty 131 – Pořízení zboží 132 – Zboží na skladě 504 – Prodané zboží 604 – Tržby za zboží Zásoby vlastní výroby se oceňují ve vlastních nákladech, tj. přímé náklady na ně vynaložené (přímé materiálové náklady, přímé mzdové náklady), popř. i část nepřímých nákladů, které se k této činnosti vztahují. Polotovary vlastní výroby: 122/612 Výrobky: 123/613 РАЗОБРАТЬ ВСЮ ЭТУ ХРЕНЬ В ИНТЕРНЕТЕ И ПОСМОТРЕТЬ ЗАДАНИЯ В ПРЕЗЕНТАЦИИ 11.Banka a její funkce v hospodářském systému Obchodování s penězi Peníze jsou zboží Finanční investor (majitel volných peněz) Finanční dlužník (vypůjčovatel) Finanční prostředník Monitoring trhu a jednotlivých subjektů Prostředníci na finančním trhu a jejich funkce Banky – společnosti s oprávněním působit jako bankaNebankovní instituce (bez bankovní licence)Funkce: Transformace peněz a kapitálu Redukce transakčních nákladů

Témata, do kterých materiál patří