Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Doba návratnosti investice

Vyjadřuje čas provozu, za který se investované prostředky navrátí provozním efektem

I = Suma(Zi + Qi)

I – investiční náklad (kapitálový výdaj),

Zi – zisk v i-tém roce,

Qi – odpisy v i-tém roce.

Nevýhody metody doby splacení

 • nerespektování faktoru času (tento nedostatek lze odstranit diskontováním čistých výnosů),

 • zanedbání výnosů po době návratnosti, které mohou mít pro projekt rozhodující význam.

Diskontní sazba

 • Diskontní sazba výrazně ovlivňuje výpočet rozhodujících kritérií

 • Správná volba diskontní sazby ovlivňuje výsledek našeho rozhodování

 • Možné určení diskontní sazby:

  • Riziková přirážka

  • Úrokové sazby

  • Metoda průměrných nákladů kapitálu

CK VK

WACC = i (1 – T) _______ + r _________

K K

Hodnocení investic – Čistá současná
hodnota (ČSH)

• Jde o teoreticky nejpřesnější metodu investičního rozhodování, založenou na respektování faktoru času pomocí diskontního počtu.

• ČSH vyjadřuje, v absolutní výši, rozdíl mezi aktualizovanou hodnotou peněžních příjmů z investice a aktualizovanou hodnotu kapitálových výdajů na investice.

Metoda čisté současné hodnoty

 • n – doba životnosti projektu,

 • CFt – peněžní toky v jednotlivých letech doby života projektu,

 • i – diskontní sazba projektu,

 • IN – investiční náklad (kapitálový výdaj) na pořízení investice.

Čistá současná hodnota (NPV)

Výklad kritéria NPV

 • je-li hodnota NPV>0 znamená to, že investice přináší za dobu hodnocení výnos větší, než je zadaná hodnota diskontu

 • Hodnota NPV = 0, že za tuto dobu dosáhneme míry výnosu vloženého vlastního kapitálu právě v očekávané výši r

 • Varianty NPV < 0 mohou být sice ziskové (měřeno účetním ziskem), ale jejich míra výnosu bude menší než zadaný diskont. Tyto varianty by neměly být ve srovnání s jinými realizovány.

Výhody a nevýhody NPV

Výhody: zkoumání realizovatelnosti investice na základě celé uvažované doby života, respektuje časovou hodnotu peněz a prostřednictvím diskontní sazby projektu může také vyjádřit rizika projektu

Nevýhody použití: při porovnávání projektů, zejména pokud mají projekty různou dobu života

Vnitřní výnosové procento

 • Tato metoda je rovněž založena na koncepci současné hodnoty

 • Spočívá v nalezení diskontní míry, při které je současná hodnota očekávaných příjmů z investice rovná hodnotě kapitálových výdajů na investici

 • Protože i (diskontní sazba) je číslo, které hledáme, musíme postupovat metodou pokusů a a omylů, a postupně rozdíl levé a pravé strany rovnice snižovat tak dlouho, až se rovnají a nebo je jejich rozdíl nulový.

Vnitřní výnosové procento (VVP)

VVP – vnitřní výnosové procento

IN – investiční náklad

CF – peněžní toky v jednotlivých letech života investice

VVP – vnitřní výnosové procento

i1 – úrokové procento při kladné NPV

Témata, do kterých materiál patří