Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

výnos → příjem

výdaj → náklad

Pojem podnikový výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření (VH) podniku je rozdíl mezi jeho celkovými výnosy a celkovými náklady za určité období. Je-li tento rozdíl kladný (výnosy převýší náklady), vzniká podniku zisk
Je-li záporný (náklady převýší výnosy), vzniká podniku

ztráta.

Rozlišujeme tři složky podnikového výsledku hospodaření: provozní
finanční
mimořádný

Výsledek hospodaření

provozní (výnosy–náklady) = provozní VH

finanční (výnosy–náklady) = finanční VH

mimořádné (výnosy–náklady) = mimořádný VH _________________________________________________________________________________________________________________

výnosy – náklady = VH před zdaněním

- daň z příjmů
= VH po zdanění
+ čerpání z rezervních fondů
– příděly rezervním fondům
+ VH minulých let
= bilanční zisk(+) bilanční ztráta(-)

Ekonomický zisk

Od účetního a „daňového“ zisku musíme ještě odlišovat zisk ekonomický, který zjistíme jako rozdíl mezi účetními výnosy a ekonomickými náklady.

Ekonomické náklady zahrnují kromě nákladů účetních (explicitních) též náklady oportunitní (implicitní), které představují peněžní částky, o které jsme přišli, respektive které jsme nezískali tím, že zdroje (práce, kapitál) nebyly vynaloženy nejlepším alternativním způsobem.

V praxi se za oportunitní náklady považují především náklady vlastního kapitálu a případně i ušlá mzda podnikatele. Ekonomický zisk by měl být základem pro různá podnikatelská rozhodnutí.

Funkce zisku

Zisk plní následující důležité funkce:

kriteriální funkce

zisk je kritériem pro rozhodování o všech základních otázkách ekonomiky podniku (o objemu výroby, nových výrobcích, investicích apod.)

rozvojová funkce
zisk je hlavním zdrojem akumulace, tj. tvorby finančních zdrojů pro další rozvoj podniku

rozdělovací funkce
zisk je základem rozdělování důchodů mezi vlastníky (dividendy), investory (úroky) a stát (daně)

motivační funkce

zisk je motivem veškerého podnikání a může být základem hmotné zainteresovanosti pracovníků

Faktory ovlivňující výši zisku

  • spokojenost zákazníků a proniknutí na nové trhy vedoucí ke zvýšení prodejů a objemu výroby,

změny struktury sortimentu prodávaných výrobků,

prodej nových výrobků vysoce konkurenčně schopných s vysokou úrovní užitnosti s relativně vyšší cenou,

reengineering podniku vedoucí ke snížení nákladů,

snížení fixních nákladů za období,

snížení variabilních nákladů za období,

zrychlení obratu oběžného majetku,

Témata, do kterých materiál patří