Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

finanční restrukturalizace podniku vedoucí ke zvýšení ziskovosti vlastního kapitálu

Možnosti rozdělení zisku po zdanění

povinná tvorba rezervního fondu

zvýšení základního kapitálu
tvorba dalších fondů
výplata tantiém

výplata dividend
výplata podílů na zisku zaměstnancům

nerozdělený (zadržený) zisk

Vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady aneb analýza bodu zvratu

Pro přehlednost je zavedena následující symbolika

Q= počet (množství) vyrobených a prodaných výrobků
c = cena za jednotku (cena výrobku)

T= celkové tržby (platí vše, co se vyrobí, se také prodá),

F= fixní náklady

v = variabilní náklady na jednotku (na jeden výrobek)

N= celkové náklady

Při neměnné ceně se tržby vyvíjejí podle vztahu:

T = c*Q

Celkové náklady mají tento průběh:

N = F + v*Q

(lineární nákladová funkce)

Objem výroby, který odpovídá průsečíku přímky tržeb a přímky nákladů nazýváme bod zvratu (též kritický bod rentability, bod krytí nákladů, bod zisku, bod vyrovnání, mrtvý bod, nulový bod, označíme Qbz

T=N

c*Q = F + v*Q

Qbz= F / (c – v)

Cílem podniků je produkovat zisk a proto nestačí, aby operovaly na bodu zvratu, ale musí vyrábět a realizovat alespoň takový objem výroby, který přinese i určitý zisk. Je-li stanoven požadovaný objem zisku (Zmin), pak nový objem výroby zjistíme rozšířením rovnice o výši požadovaného zisku:

QZmin = (F + Zmin) / (c – v)

Ze vzorce pro výpočet bodu zvratu je zřejmé, že neznámou může být kterákoli veličina. Můžeme počítat minimální prodejní cenu, maximální variabilní náklady na 1 kus, maximální výši fixních nákladů, potřebné využití výrobní kapacity, popř. řešit kombinované úlohy.

c = (F/Q) + v

v = c – (F/Q)

F = Q * (c – v)

Výše uvedené vzorce platí pro podnik se stejnorodou výrobou (objem výroby je možné vyjádřit naturálními jednotkami). Vzorec pro výpočet bodu zvratu pro podnik, který vyrábí různorodý výrobní sortiment (např.desítky různých druhů, jak tomu je u strojírenských, konfekčních a podobných podniků) je následující:

Qbz=F\1-V

v* = φ variabilní náklady [Kč] na 1 Kč výroby (tržeb) v daném období

V případě požadovaného (minimálního) zisku za určité období:

Qzmin=(F+Zmin)\(1-V)

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření podniku podává výkaz zisku a ztráty, stručně nazývaný výsledovka. Výkaz zisku a ztráty je možno sestavovat:

v druhové struktuře nákladů v účelové struktuře nákladů

Výkaz zisku a ztráty v druhové struktuře nákladů

je uspořádán následovně:

obchodní marže (tržby za prodej zboží – náklady na prodané zboží)

Témata, do kterých materiál patří