Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (515 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

́ objem zisku (Zmin), pak nový objem výroby zjistíme rozšířením rovnice o výši požadovaného zisku: QZmin = (F + Zmin) / (c – v) Ze vzorce pro výpočet bodu zvratu je zřejmé, že neznámou může být kterákoli veličina. Můžeme počítat minimální prodejní cenu, maximální variabilní náklady na 1 kus, maximální výši fixních nákladů, potřebné využití výrobní kapacity, popř. řešit kombinované úlohy. c = (F/Q) + v v = c – (F/Q) F = Q * (c – v) Výše uvedené vzorce platí pro podnik se stejnorodou výrobou (objem výroby je možné vyjádřit naturálními jednotkami).Vzorec provýpočet bodu zvratu pro podnik, který vyrábírůznorodý výrobní sortiment(např.desítky různých druhů, jak tomu je u strojírenských, konfekčních a podobných podniků) je následující: Qbz=F\1-V v* = variabilní náklady [Kč] na 1 Kč výroby (tržeb) v daném období V případě požadovaného (minimálního) zisku za určité období: Qzmin=(F+Zmin)\(1-V) Výkaz zisku a ztráty Přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření podniku podává výkaz zisku a ztráty, stručně nazývaný výsledovka. Výkaz zisku a ztráty je možno sestavovat: v druhové struktuře nákladů v účelové struktuře nákladů Výkaz zisku a ztráty v druhové struktuře nákladů je uspořádán následovně: obchodní marže(tržby za prodej zboží – náklady na prodané zboží) přidaná hodnotafinanční výsledek hospodaření výsledek hospodaření za běžnou činnost výsledek hospodaření za účetní období výsledek hospodaření před zdaněním Výkaz zisku a ztráty v účelové struktuře nákladů je uspořádán následovně: hrubý zisk nebo ztráta(tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb – náklady prodeje) provozní výsledek hospodaření finanční výsledek hospodaření výsledek hospodaření za běžnou činnost mimořádný výsledek hospodaření výsledek hospodaření za účetní období výsledek hospodaření před zdaněním Financování podniku Financování =získávání finančních zdrojů (obecněji kapitálu ve všech jeho formách)a jejich použití k obstarání potřebných statků a k úhradě výdajů na činnost podniku. Důvody pro opatřování kapitálu: založení podniku – prvotní vybavení podnikatelského subjektu zdroji za účelem krytí provozních a investičních potřeb;rozšiřování podnikatelských aktivit – financování nových investičních projektů, pro které je nezbytné navýšení dosavadního kapitálu podniku;financování sanace – opatření vedoucí k obnovení rentability a likvidity u podniků ohrožených ve své existenci. Finanční řízení(finanční management) má za úkolzajistit růst tržní hodnoty podniku, průběžnou platební schopnost a průběžnou likviditu majetku. Hlavní úkoly finančního řízení podniku jsou: získávat kapitál (peníze, fondy) pro běžné i mimořádné potřeby podniku a rozhodovat o jeho struktuře a jejích změnách (získat úvěr, vydat akcie nebo obligace, restrukturovat zdroje aj.), rozhodovat o umístění kapitálu (nakoupit aktiva a financovat běžnou činnost podniku, vývoj nových výrobků a nových technologií, vracet vypůjčený kapitál investorům, volný kapitál investovat do pozemků a jiných hmotných statků nebo do akcií a jiných cenných papírů), rozhodovat o rozdělení zisku (reinvestovat jej nebo vyplatit ve formě dividend, tj. navrhovat dividendovou politiku podniku (u a.s.) plánovat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářskou stránku činnosti podniku tak, aby byla zajištěna jeho finanční stabilita Finanční řízení je ovlivňováno dvěma faktory: faktorem času, faktorem rizika. Faktor času spočívá v tom, že peněžní jednotka vyplacená nebo přijatá v různých časových okamžicích má rozdílnou hodnotu. Při finančním rozhodování je nutno mít na zřeteli, žehodnota peněz se v čase neustále mění. Peníze, které máme k dispozici mají dnes větší užitnou hodnotu než stejné množství peněz v budoucnosti, neboť: při jejich investování mohou přinést v budoucnu další peníze (např. dividendy, úroky), dnešní kupní síla je vyšší a tím nám umožní větší spotřebu oproti spotřebě stejného obnosu v budoucnosti. Výpočet současné hodnoty ПРИМЕРЫ!!!! Faktor rizika spočívá v tom, že ten, kdo rozhoduje, tj. vybírá jednu z možných variant, si není jist výsledky těchto variant, neboť obvykle varianta s větším rizikem přináší i větší zisk a varianta s menším rizikem přináší menší zisk. Přitomriziko představuje nebezpečí, že očekávané výnosy nebudou získány, nebo dokonce, že investovaný kapitál bude

Témata, do kterých materiál patří